تعبیر خواب گوشواره هدیه گرفتن

درباره تعبیر خواب گوشواره چقدر می دانید تعبیر خواب گوشواره گوشواره ها در رویا نشانه خوبی از ثروت و رفاه هستند. همچنین، چون آن ها به گوش متصل می شوند، تعبیر خواب گوشواره  …

ترخون در بارداری

درباره ترخون و خواصش بدانید ترخوندشمن سرسخت بیمارى هاى عفونى ، بخصوص وبا هستم . جویدن من ، میکرب طاعون را نیز از شخص مى راند. ترخوناشتهاآورم و رطوبت هاى بدن را …

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب

تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب تعبیر دیدن مردن و مرگ خود و اطرافیان در خواب اگر بیند تعبیر خواب مردن که او را در تابوت نهادند و مردم …

از تعبیر خواب سفر از علمای بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب سفراگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. تعبیر خواب سفراگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، تعبیر خواب سفردلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

جابرمغربی گوید: اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود،تعبیر خواب سفر دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

از تعبیر خواب سفر از علمای بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر با ماشین , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر به کربلا

از تعبیر خواب سفر از علمای بزرگ بخوانید

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

تعبیر خواب سفراگر كسي بيند كه سفر كرد و آنجا كه رفت بهتر از آنجا بود كه بود، دليل است كه حالش نيكو گردد.تعبیر خواب سفر اگر كسي آنجا كه رفت بدتر از آنجا بود كه بود، تاويلش به خلاف اين بود.

از تعبیر خواب سفر از علمای بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر با ماشین , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر به کربلا

از تعبیر خواب سفر از علمای بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سفراگر به وداع قومي مي رفت يا قومي به وداع او آمدند، دليل است حالش متغير شود و باز به صلاح آيد. جابرمغربي گويد:تعبیر خواب سفر اگر بيند سفر كرد و با برگ و ساز بود، دليل كه حالش يا كارش نيكو شود. اگر به خلاف اين بيند،تعبیر خواب سفر دليل است كارش تباه شود.

از تعبیر خواب سفر از علمای بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر با ماشین , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفر به کربلا

از تعبیر خواب سفر از علمای بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سفر اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنیدتعبیر خواب سفر اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که تعبیر خواب سفرعازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است تعبیر خواب سفرکه از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

تعبیر خواب سفر

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 21 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.