تعبیر خواب تخم مرغ خانگی

درباره تعبیرخواب تخم مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ابن سیرین می گوید :  تعبیرخواب تخم مرغ تعبیر دیدن ‘ تخم مرغ ‘ در خواب قوت و نیرومندی است .

دانیال (ع) می گوید :  تعبیرخواب تخم مرغتخم مرغ در خواب کنیز است . خدای متعال می فرماید : تعبیرخواب تخم مرغ گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند –سوره صافات ایه 48 .

درباره تعبیرخواب تخم مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 ‫تعبیر خواب تخم مرغ خانگی , ‫تعبیر خواب تخم مرغ , ‫تعبیر خواب زرده تخم مرغ , تخم مرغ در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب تخم مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 تعبیرخواب تخم مرغاگر ببیند مرغ جلوی او تخم گذاشت از زنی فرومایه یا از کنیزی صاحب فرزند می شود تعبیرخواب تخم مرغ و اگر در خواب تخم ناشناسی ببیند با زنی که ارزش و منزلتش به اندازه سفیدی و خوبی ان تخم است ازدواج می کند  تعبیرخواب تخم مرغ. اگر ببیند تخم پخته می خورد با زحمت مال بدست می اورد

درباره تعبیرخواب تخم مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 ‫تعبیر خواب تخم مرغ خانگی , ‫تعبیر خواب تخم مرغ , ‫تعبیر خواب زرده تخم مرغ , تخم مرغ در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب تخم مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 تعبیرخواب تخم مرغتخم مرغ بزرگی را دیدن یا در دست نگه داشتن:خبر از رخدادی بسیار پرمنفعت می دهد
مرغی را در حال تخم گذاشتن دیدن: تعبیرخواب تخم مرغنشانه اخبار بسیار خوبیست
 تعبیرخواب تخم مرغتخم مرغ خوردن:به معنی از بین رفتن نگرانی در ارتباط با کمبود مواد غذایی می باشد

درباره تعبیرخواب تخم مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 ‫تعبیر خواب تخم مرغ خانگی , ‫تعبیر خواب تخم مرغ , ‫تعبیر خواب زرده تخم مرغ , تخم مرغ در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب تخم مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

کرمانی می گوید :  تعبیرخواب تخم مرغ گر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای زیادی ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است . تعبیرخواب تخم مرغ اگر ببیند مثل مرغ روی تخم خوابیده است با زنها اختلاط دارد و اگر ببیند  تعبیرخواب تخم مرغاز تخم  جوجه بیرون اورد از فرزندان ان زنها به او فایده می رسد و اگر ببیند به  تعبیرخواب تخم مرغجای فرزند تخم زائید صاحب فرزندی می شود که کافر است

تعبیرخواب تخم مرغ

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.