تعبیر خواب خروس خیلی بزرگ

درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، …

تعبیر خواب گاو وحشی

درباره تعبیر خواب گاو بیشتر اطلاعات داشته باشید تعبیر خواب گاودیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم دارد و …

تعبیر خواب عنکبوت ابن سیرین

درباره تعبیر خواب عنکبوت اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب عنکبوتاگر در خواب عنکبوت ببينيد که در خانه يا اتاق شماست يکي از اهالي خانه يا افراد خانواده تعبیر خواب عنکبوتدر شما …

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

تعبیر خواب جن , تعبیر خواب جن زده شدن , تعبیر خواب جن زدگی , تعبیر خواب جن در بدن

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

جن
تعبیر خواب جن بدان كه معبران را در اين خلاف است وبعضي گفته اند دشمن است و بعضي گفته اند بخت اس تعبیر خواب جنت و كامروائي در آن كار كه بود.

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

ابوهريره گويد:
از رسول خدا (ص) مروي است كه ديدار پري تعبیر خواب جن در خواب، دولت و بزرگي است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دليل خرمي است.

محمدبن تعبیر خواب جنسيرين گويد:

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

پري به خواب ديدن تعبیر خواب جن، اگر خوشخوي و شادمان است، دليل كه عز و دولت يابد، اگر او را زشت و غمگين بيند، دليل بر غم و اندوه كند،اگر پري را مرده بيند، كار او شوريده شود، اگر با پري جنگ مي كرد، دليل كه ك تعبیر خواب جنار او آشفته شود.

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

ابراهيم كرماني گويد:
پريان بعضي م تعبیر خواب جنسلمانند و در خواب ديدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه كافر باشند، ديدار ايشان ديدار دش تعبیر خواب جنمن و ادبار و اندوه است.

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

حضرت دانيال گويد:
اگر به خواب ديد تعبیر خواب جن كه در ميان پريان است، دليل كه به سفر شود و آن سفر او را مبارك بود. اگر بيند پري او در گردن گرفت و مي رفت، دليل بر عز و جاه و بزرگي بود. اگر بيند پري او از گردن بينداخت، از جاه و بزرگي بيفتد. اگر بيند پريان با او به لطف سخن مي گفتند، دليل كه كارش ن تعبیر خواب جنيكو شود. اگر پري را درجامه نيكو بيند، حالش نيكو شود. اگر پري را در خانه بد بيند، حالش بد شود. اگر بيند پري او را چيزي د تعبیر خواب جناد. از زر و سيم و آن چه بدين ماند، دليل كه دولت و اقبالش زيادت شود.

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

تعبیر خواب جن , تعبیر خواب جن زده شدن , تعبیر خواب جن زدگی , تعبیر خواب جن در بدن

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

دیدن تعبیر خواب جن جن در خواب روبه روئی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می شود. اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می یابید و سود می برید. اگ تعبیر خواب جنر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان تعبیر خواب جنخویش باشید.

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

چنانچه تعبیر خواب جندر خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می شوید.اگر جن تعبیر خواب جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم تعبیر خواب جنو اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احس تعبیر خواب جناس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می دهید دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید. تعبیر خواب جن

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

دیدن سم شکافتة ج تعبیر خواب جنن در خواب ، نشانة آن است که بدبختی شما را تهدید می کند تعبیر خواب جن و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت .

جابرمغربی گوید:

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

اگر پری را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال ا تعبیر خواب جنو بد شود. اگر بیند پادشاه پریان او را بنواخت، دلیل که دولت و اقبال یابد و مقرب پاد تعبیر خواب جنشاه گردد. اگر دید پری جایگاه خویش را بدو نمود و گاه خود را بر او عرضه کرد و گاه خود را پنهان، دلیل که زنی با وی مکر و خیانت سازد. اگر بیند در خانه پریان شد و ایشان را می شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند. اگر بیند پری او را همی برد، دلی تعبیر خواب جنل که حاجت او روا شود، از جائی که امید ندارد.

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

تعبیر خواب جن , تعبیر خواب جن زده شدن , تعبیر خواب جن زدگی , تعبیر خواب جن در بدن

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

حضرت ام تعبیر خواب جنام جعفر صادق فرماید:

دیدن پری در خواب بر پنج وجه است.

اول: تعبیر خواب جندوستی عزیز.

دوم: بخت و دولت.

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

سوم: کاری تعبیر خواب جن که دارد از او کامرانی یابد.

چهارم: بزرگی و حشمت.

پنجم: خبر دروغ و کارهای تعبیر خواب جنباطل است.

تعبیر خواب دیدن عروسی جن ها

دیدن سم شکافته جن در خواب ، نشانه آن تعبیر خواب جن است که بدبختی شما را تهدید می کند و با دوری از افراد ناشنا تعبیر خواب جنس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.

تعبیر خواب جن

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.