تعبیر خواب چادر مشکی خریدن

می دانید تعبیر خواب چادر از نظر علمای تعبیر چیست

  تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد  تعبیر خواب چادر و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال   تعبیر خواب چادرآن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند   تعبیر خواب چادرمورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.

می دانید تعبیر خواب چادر از نظر علمای تعبیر چیست

 

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

می دانید تعبیر خواب چادر از نظر علمای تعبیر چیست

محمدبن سيرين گويد:  تعبیر خواب چادر چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است. اگر بيند چون زنان چادر پوشيده است،   تعبیر خواب چادردليل كه در آن كار خير و شر است. لكن آن كار را از او مكروه دارند. اگر كسي بيند چادر را بدريد يا بسوخت،   تعبیر خواب چادردليل كه در آن وقت ستروي درديه شود.

می دانید تعبیر خواب چادر از نظر علمای تعبیر چیست

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

می دانید تعبیر خواب چادر از نظر علمای تعبیر چیست

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:  تعبیر خواب چادر چادر درخواب بر سه وجه است. اول: قدر وجاه. دوم: مرد را  تعبیر خواب چادر زن و زن را شوهر، سوم: كدخداي سراي.  

می دانید تعبیر خواب چادر از نظر علمای تعبیر چیست

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

می دانید تعبیر خواب چادر از نظر علمای تعبیر چیست

  تعبیر خواب چادربراي زنان ديدن چادر در خواب طبيعي است اما اگر زني در خواب ببيند که چادر نو پوشيده در  تعبیر خواب چادر محيط خانواده عزت و احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود. اگر ببيند که چادرش پاره است يا رازش فاش مي شود و يا اين که آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد.  تعبیر خواب چادر به هر حال هر کسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند.   تعبیر خواب چادرکوشش در مسير حفظ همين پوشيدگي است که در خواب به شکل چادر نمايان مي گردد. چادر شب زن   تعبیر خواب چادراست و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر مي گردد.

تعبیر خواب چادر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.