تعبیر خواب فیل ابن سیرین

درباره تعبیر خواب فیل از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب فیلفيل حيواني است که براي ما ايرانيان تقريبا ناشناخته است. بومي سرزمين ما تعبیر خواب فیلنيست و بيشتر آشنايي هاي ما به خصوص در کودکي با افسانه ها همراه بوده است. شايد به همين علت معبران ايراني در مورد فيل تعابيري نوشته اند تعبیر خواب فیلکه درست به نظر نمي آيد. مثلا نوشته اند ( فيل پادشاه عجم است و اگر سوار فيل باشيد زن ايراني مي گيريدتعبیر خواب فیل و چنانچه پياده کنار فيل باشيد زن عجمي و …

درباره تعبیر خواب فیل از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

معبران می گویندتعبیر خواب فیل كه فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر كسی در خواب بیندتعبیر خواب فیل كه بر فیل نشسته است، دلیل كه زنی بخواهد نابكار. اگر این خواب را به روز بیند، تعبیر خواب فیلدلیل كه زن را طلاق دهد یا كنیزك را بفروشد.

درباره تعبیر خواب فیل از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب فیلمي بينيد که فيل هيچ ارتباطي با زن ايراني ندارد همين طور در موارد ديگر که پادشاه عجمي نمي تواند باشد.تعبیر خواب فیل اما امروز با وجود کتاب ها و راديو و تلوزيون شناخت ما از فيل بيشتر شده. تعبیر خواب فیلفيل در روياهاي ما نشان عظمت در نعمت و قدرت است و در عين حال نرمش و ملايمت.

درباره تعبیر خواب فیل از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 جابرمغربی گوید:تعبیر خواب فیل  اگر بیند که از بهر تماشا بر فیل نشسته بود و قادر است، دلیل است که زن عجمی را به نکاح خود بخواهد و آن زن بر وی قادر شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل که بر زن قادر شود. اگر بیند که فیلی سلاح پوشیده بود و تعبیر خواب فیلاز آن شهر به شهر دیگری می رفت، دلیل که مملکت آن دیار از تعبیر خواب فیلپادشاه به پادشاهی دیگر افتد تا او را هلاک کند

تعبیر خواب فیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.