دانستنی های جالب در مورد انواع رنگ

دانستنی های جالب در مورد انواع رنگ آموزش تهیه فرمول انواع رنگ های مو شیک و برازنده برای سال نو از آنجایی که رنگ عنابی رنگی مابین قرمز و قهوه ای می …

تعبیر های متفاوت از دیدن خواب آب و آب خوردن

تعبیر های متفاوت از دیدن خواب آب و آب خوردن تعبیر های متفاوت از دیدن خواب آب و آب خوردن ديدن آب تعبیر خواب آب در خواب خوب است و نشان روشنايي و …

تعبیر خواب مارمولک ابن سیرین

درباره تعبیر خواب مارمولک چقدر می دانید تعبیر خواب مارمولکاگر خواب ببینید مارمولكی را می كشید ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به …

تعبیر خواب دیدن چند آهو زیبا با پا های ظریف و بلوری

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو مرده , تعبیر خواب آهو و گوزن , تعبیر خواب آهو چیست

تعبیر خواب دیدن چند آهو زیبا با پا های ظریف و بلوری

تعبیر خواب آهو غزال همان تعبير آهو را دارد و غزال زني است خوش خرام و زيبا و رمنده اگر به چنگ بيفتد استعداد خو پذيري قابل تحسيني دارد و همسري مهربان و خانه آرا مي شودتعبیر خواب آهو

ابراهیم کرمانی گوید:

تعبیر خواب دیدن چند آهو زیبا با پا های ظریف و بلوری

اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر بیند که پوستتعبیر خواب آهو آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شودتعبیر خواب آهو. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل کهم او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قِبَل زن اندوهگین شود.

تعبیر خواب دیدن چند آهو زیبا با پا های ظریف و بلوری

محمد بن سیرین گوید:

اگر بینتعبیر خواب آهود که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. اگر بیند تعبیر خواب آهوکه آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

جابر مغربی گوید:

تعبیر خواب دیدن چند آهو زیبا با پا های ظریف و بلوری

اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید.

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو مرده , تعبیر خواب آهو و گوزن , تعبیر خواب آهو چیست

تعبیر خواب دیدن چند آهو زیبا با پا های ظریف و بلوری

حضرت امام تعبیر خواب آهوجعفر صادق فرماید:

دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود.

اول: زن،

دوم: کنیزک،

سوم: فرزند،

تعبیر خواب دیدن چند آهو زیبا با پا های ظریف و بلوری

چهارم: منفعت از زنان.

یوسف نبی عتعبیر خواب آهولیه السلام گوید :

دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد

آنلی بیتون میگوید :

تعبیر خواب دیدن چند آهو زیبا با پا های ظریف و بلوری

۱تعبیر خواب آهوـ دیدن گوزن در خواب ، علامت یافتن دوستانی درستکار و حقیقی است .

۲ـ اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند ، علامت وفاداری در عشقتعبیر خواب آهو است .

تعبیر خواب آهو , تعبیر خواب آهو مرده , تعبیر خواب آهو و گوزن , تعبیر خواب آهو چیست

تعبیر خواب دیدن چند آهو زیبا با پا های ظریف و بلوری

آنلی بیتون میگوید:

۱ـ دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانه دوستتعبیر خواب آهویهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهل‌‌ نشانه زندگی آرام و دور تعبیر خواب آهواز دغدغه است.

تعبیر خواب آهو۲ـ اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

تعبیر خواب دیدن چند آهو زیبا با پا های ظریف و بلوری

۳- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرستتعبیر خواب آهو، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد. اگر آهوى رام را دیدید، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت.

تعبیر خواب آهو

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 6 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.