تعبیر خواب جوراب مشکی

در مورد تعبیر خواب جوراب چقدر می دانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب جورابجوراب درخواب، خادمي است از شمار زنان. اگر بيند جوراب نو از ابريشم يا از ريسمان پوشيده است، تعبیر …

نکاتی در مورد استفاده از گیره کوچک کننده بینی

نکاتی در مورد استفاده از گیره کوچک کننده بینی ناهنجاری های بعد از جراحی بینی  خطرات و عوارض زیادی  گیره کوچک کننده بینی دارد که قبل از جراحی باید این خطرات را …

خواص مرزه در طب سنتی

در مورد مرزه بیشتر بدانید مرزهاین گیاه به شرایط آب و هوایی مختلف بسیار مقاوم است و برای رشد خود به نور خورشید نیازمند می‌باشد. ارتفاع این گیاه به طور تقریبی به …

درباره تعبیر خواب اسب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب اسبدیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام .تعبیر خواب اسب اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گرددتعبیر خواب اسب ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود

درباره تعبیر خواب اسب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن , تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سواری , اسب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب اسب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب اسباگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و تعبیر خواب اسبفرمانبر وی نبود، دلیل که مصیبت و گناه نماید.

درباره تعبیر خواب اسب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن , تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سواری , اسب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب اسب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب اسباسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود . معبران تعبیر خواب اسبمادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند

درباره تعبیر خواب اسب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن , تعبیر خواب اسب , تعبیر خواب اسب سواری , اسب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب اسب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب اسب اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بودتعبیر خواب اسب. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود،آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. تعبیر خواب اسباگر دید اسب برهنه بود. لکن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود

تعبیر خواب اسب

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 16 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.