تعبیر خواب نجات دادن از آتش

از تعبیر خواب آتش بیشتر بدانید حضرت دانيال گويد:تعبیر خواب آتش اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود.تعبیر خواب …

همه چیز درباره بامیه های کوچولو و بزرگ در مدل های مختلف

همه چیز درباره بامیه های کوچولو و بزرگ در مدل های مختلف همه چیز درباره بامیه های کوچولو و بزرگ در مدل های مختلف بامیه با داشتن مواد مغذی با ارزشی مانند …

تعبیر خواب الماس های درخشان ریز و درشت چیست

تعبیر خواب الماس های درخشان ریز و درشت چیست یکی تعبیر خواب الماس از معروف‌ترین اشکال کربن، الماس است که سخت‌ترین ماده موجود در طبیعت و در زمره‌ی زیباترین آنها نیز قرار دارد. …

از تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:تتعبیر خواب پیاز پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع كند. اگر بيننده خواب مصلح نباشد، دليل كه مال حرام جمع كند و پيوسته در وي سخنان زشت گويند، تعبیر خواب پیازخاصه چون پياز سرخ است. اگر پياز پخته خورد، تعبیر خواب پیازدليل كه سرانجام از حرام خوردن توبه كند و به خداي تعالي بازگردد

از تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

 

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز سفید , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

از تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

تعبیر خواب پیازپیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند.تعبیر خواب پیاز سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا تعبیر خواب پیازمی کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما تعبیر خواب پیازبه شکل پیاز ظاهر می شوند

از تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز سفید , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

از تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: پياز در خواب خوردن بر سه وجه است.تعبیر خواب پیاز اول: مال حرام، دوم: غيبت و سخن زشت. سوم: پشيماني در كارها.  

از تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز سفید , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

از تعبیر خواب پیاز چقدر می دانید

تعبیر خواب پیاز برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از تعبیر خواب پیازسویی دیگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد.تعبیر خواب پیاز اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریمتعبیر خواب پیاز که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد

تعبیر خواب پیاز

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 28 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.