تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب

تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب

تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش , موش در خواب دیدن

تعبیر خواب موش سفید تعبیر خواب موش و گربه تعبیر خواب خوردن موش سیاه تعبیر خواب دیدن موش سفید تعبیر خواب دیدن موش و گربه تعبیر خواب موش خاکستری تعبیر خواب موش خاکستری در خانه تعبیر خواب موش خاکستری مرده تعبیر خواب موش خوردن گربه تعبیر خواب موش سفید تعبیر خواب موش سفید ابن سیرین تعبیر خواب موش سفید بزرگ تعبیر خواب موش سفید رنگ تعبیر خواب موش سفید مرده تعبیر خواب موش سفید و سیاه تعبیر خواب موش سفید کوچک تعبیر خواب موش سیاه تعبیر خواب موش سیاه ابن سیرین تعبیر خواب موش سیاه بزرگ تعبیر خواب موش سیاه سفید تعبیر خواب موش سیاه و سفید تعبیر خواب موش سیاه کوچک تعبیر خواب موش مرده تعبیر خواب موش مرده ابن سیرین تعبیر خواب موش مرده بزرگ تعبیر خواب موش مرده خاکستری تعبیر خواب موش مرده در غذا تعبیر خواب موش مرده سیاه تعبیر خواب موش و گربه تعبیر خواب موش و گربه مرده تعبیر خواب موش کور تعبیر خواب موش گربه تعبیر خواب موش گربه را خورد تعبیر خواب کشتن موش سفید تعبیر خواب کشتن موش سیاه تعبیر دیدن موش و گربه در خواب تعبیر موش خاکستری در خواب تعبیر موش سیاه در خواب تعبیر موش و گربه در خوابموش. جدول زمان. تعبیرخواب. جعفر صادق. تغبیر خواب. خود رفع شر. تابیر خواب. خواب حرف. خواب بهره. تبیر خواب. تتعبیر خواب تعبیر خواب. تعبیر خواب موش.

تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب

تعبیر خواب موش , تعبیرخواب موش , موش در خواب دیدن

همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب

دیدن موش، دلیل زنی بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد. اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک رنگ بودند، دلیل که به قدرِ موشان زنان در خانه او جمع گردند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسری آید. اگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار. جابرمغربی گوید: تاویل موش دشتی و موش خانگی  هر دو یکسان بود. اگر دید موشی در بستر او بود، دلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.

تعبیر خواب موش از دید تعبیر کنندگان خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.