تعبیر خواب فیل ماده

درباره تعبیر خواب فیل اطلاعاتی دارید

 تعبیر خواب فیلايراني بر بيننده خواب چيره و مساط مي شود.) مي بينيد که فيل هيچ ارتباطي با زن ايراني ندارد  تعبیر خواب فیلهمين طور در موارد ديگر که پادشاه عجمي نمي تواند باشد. اما امروز با وجود کتاب ها و راديو و تلوزيون شناخت ما از فيل بيشتر شده.  تعبیر خواب فیل فيل در روياهاي ما نشان عظمت در نعمت  تعبیر خواب فیلو قدرت است و در عين حال نرمش و ملايمت.

درباره تعبیر خواب فیل اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل اطلاعاتی دارید

 تعبیر خواب فیلاگر ببينيد که در کنار فيل بزرگي قرار گرفته ايد موقعيتي بدست مي آوريد که مي توانيد  تعبیر خواب فیلبزرگ شويد. اگر بر فيل سوار شديد که تعبيرش را نوشتم ولي اگر نتوانستيد سوار شويد موفق و کامياب نمي شويد. فيل دشمن نمي تواند باشد چون سمبل آرامش است  تعبیر خواب فیل پس اگر ديديد که فيلي سر به دنبال شما گذاشته در جريان حادثه اي  تعبیر خواب فیل  تعبیر خواب فیل بزرگ قرار مي گيريد که عظمت آن شما را مي ترساند.

درباره تعبیر خواب فیل اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل اطلاعاتی دارید

 تعبیر خواب فیل ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند ه بر فيل نشسته بود و آن فيل سلاح داشت و نيك مطيع او بود، دليل نمايد كه پادشاه عجم شود يا پادشاه عجم را قهر كند. اگر بيند از گوشت فيل همي خورد، دليل كه به قدر آ گوشت از پادشاه عجم مال  تعبیر خواب فیلو نعمت يابد. اگر بيند از استخوان فيل يا از پوست او چيزي با  تعبیر خواب فیلخود داشت همين، دليل است و مال و نعمت از پادشاه بدو رسد.

درباره تعبیر خواب فیل اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب فیل در خانه , تعبیر خواب فیل دیدن , تعبیر خواب فیل کوچک

درباره تعبیر خواب فیل اطلاعاتی دارید

 تعبیر خواب فیل معبران می گویند که فرق نیست هیج میان خواب شب و خواب روز، الا در فیل. اگر کسی  تعبیر خواب فیلدر خواب بیند که بر فیل نشسته است، دلیل که زنی بخواهد نابکار. اگر این خواب را به روز بیند، دلیل که زن را طلاق دهد یا کنیزک را بفروشد. اگر بیند که فیل را بکشت،  تعبیر خواب فیل دلیل که پادشاهی  تعبیر خواب فیلبر دست او کشته شود یا حصاری محکم بگشاید

تعبیر خواب فیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.