تعبیرخواب آبشار تمیز

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار  آبشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه که قدرتي عظيم پشت آ ن است. تعبیر خواب آبشار حوادثي که واقع مي شوند و بيننده خواب نمي تواند جلوي وقوع آن را بگيرد.

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار , تعبیر خواب آبشار کثیف , تعبیر خواب آبشار تمیز , آبشار در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بيشتر باشد عظمت آن حادثه بيشتر است و نزديکي و دوري ما نيز در خواب نسبت تعبیر خواب آبشار به جا يي که آبشار فرو مي ريزد دوري و نزديکي ما را به حادثه اي تعبیر خواب آبشار که خواب پيش بيني مي کند نشان مي دهد.

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار , تعبیر خواب آبشار کثیف , تعبیر خواب آبشار تمیز , آبشار در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار اگر از ايستادن زير سقوط آب آبشار خوشتان مي آيد و از آن لذت مي بريد در مسير حادثه اي مطلوب قرار مي گيريد تعبیر خواب آبشار و سودي عايدتان مي شود که اين سود از شما نيز مي گذرد و ديگران را متمتع مي سازد ولي اگر فشار آب را با ناراحتي احساس کرديد و تعبیر خواب آبشار در عالم خواب مي خواستيد از زير جريان آب خود را نجات دهيد وتعبیر خواب آبشار  کنار برويد نشان آن است که گرفتار رنج و غم مي شويد

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار , تعبیر خواب آبشار کثیف , تعبیر خواب آبشار تمیز , آبشار در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب آبشار چقدر می دانید

تعبیر خواب آبشار  اگر زیر آبشار ایستاده باشید حادثه با شما ار تباط مستقیم دارد ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آن باشید تعبیر خواب آبشار حادثه به شما مربو ط نمی شود و احتمالا ناظر آن خواهید بود. اگر آبشاری که در خواب می بینیم آبی روشن و صاف و زلال داشته باشدتعبیر خواب آبشار  حادثه ای که واقع می شود خیر و برکت همراه می آورد

تعبیر خواب آبشار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.