تعبیر خواب کبوتر زخمی - جسارت

تعبیر خواب کبوتر زخمی

درباره تعبیر خواب کبوتر از معبران بزرگ بخوانید

کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود.تعبیر خواب کبوتر کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه تعبیر خواب کبوترشاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر تعبیر خواب کبوترکه دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد

درباره تعبیر خواب کبوتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه

درباره تعبیر خواب کبوتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب کبوترکبوتر انواع مختلفی دارد از لحاظ رنگ سیاه و سفید و خاکستری و آبی و از لحاظ نژاد صحرایی و چاهی و قمری و غیره …تعبیر خواب کبوتر دیدن خود کبوتر در خواب خوب استمعبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است تعبیر خواب کبوترولي کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستي است

درباره تعبیر خواب کبوتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه

درباره تعبیر خواب کبوتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب کبوتراگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد.تعبیر خواب کبوتر اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است تعبیر خواب کبوترولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است

درباره تعبیر خواب کبوتر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه

درباره تعبیر خواب کبوتر از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کبوتر بر پنج وجه است تعبیر خواب کبوتر. اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب رسد. پنجم: ریاست و گویند دیدن هر کبوتری در خواب ، دلیل بر صد درم استتعبیر خواب کبوتر که به وی رسد.

تعبیر خواب کبوتر

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.