تعبیر خواب خر

تعبیر خواب خر | تعبیرخواب خر | tabire khab

تعبیر خواب خر,تعبیر خواب دیدن خر,تعبیر خواب افتادن از خر,خر در خواب دیدن,تعبیر خواب سوار خر شدن,تعبیر خواب سوار خر بودن,تعبیر خواب خر و الاغ

تعبیر خواب خر , تعبیر خواب دیدن خر , تعبیر خواب افتادن از خر

خواب خر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خر را مطالعه نمایید و متوجه شوید خر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب خر ، ده چیز است

بخت – دولت – فرمانروائی – مال – زن – شادی – عزت – اقبال – بزرگورای – مرتبت

تعبیر خواب خر از دید حضرت دانیال

تعبیر خواب دیدن خر ، بخت و بزرگواری یک مرد است

تعبیر خواب دیدن تعداد زیادی خر ، نعمت و مال زیاد است

تعبیر خواب خر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب نشستن بر خر سیاه ، بزرگی است

تعبیر خواب نشستن بر خر سفید ، عزت در دنیا است

تعبیر خواب نشستن بر خر سبز ، خیر در دنیا و آخرت است

تعبیر خواب نشستن بر خر سرخ ، راحتی و آسایش در دنیا است

تعبیر خواب نشستن بر خر زرد ، بیماری است

تعبیر خواب خر آبستن ، امیدواری و شادمانی است

تعبیر خواب خوردن گوشت خر ، به دست آوردن مال و نعمت از تجارت است

تعبیر خواب کشتن و خوردن گوشت خر خود ، هزینه کردن از مال خود است

تعبیر خواب نشستن بر خری و خر در زیر او بمیرد ، مرگ است

تعبیر خواب مردن خر ، تباه شدن مال است

تعبیر خواب افتادن از خر ، تنگدستی و فقر است

تعبیر خواب عوض کردن خر خود با خر دیگری ، عوض شدن حال او است

تعبیر خواب خر از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب خری بخرد اما بهایش را نپردازد ، خیر است

تعبیر خواب داشتن خر یک چشم ، پریشانی در کار است

تعبیر خواب خری که چشم نداشته باشد ، از بین رفتن مال است

تعبیر خواب خر قوی ، کسب و کار خوب است

تعبیر خواب خر ضعیف ، کسب و کار بد است

تعبیر خواب خر از دید جابر مغربی

تعبیر خواب نشستن بر خری که عرعر می کند ، همسر بداخلاق  است

تعبیر خواب خر از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب فرار کردن خر ، از دست دادن موقعیت های خوب زندگی است

تعبیر خواب خر از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب خری که میدود ، خبر است

تعبیر خواب سوارشدن بر روی یک خر ، شرمساری است

تعبیر خواب خریدن یک خر ، مراقب خرج کردنتان باشید

تعبیر خواب خری که عرعرمیکند ، تلاش بیهوده است

تعبیر خواب غذادادن به خر ، شما درحال کمک کردن به فردی نالایق هستید

تعبیر خواب کتک زدن خر ، زیاد سختگیری نکنید

تعبیر خواب خر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب خری مقابل شما عرعر می کند ، اهانت فردی هرزه است

تعبیر خواب لگد زدن خری به شما ، نگرانی از برملا شدن اسرار است

تعبیر خواب خرسواری کودکان ، سلامتی و سر به راه بودن فرزندان است

تعبیر خواب خر سفید ، ثروت است

تعبیر خواب خر | خر در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 60 عدد

 • حضرت دانيال گويد:
  خر ديدن در خواب بخت و بزرگواري مرد است و نيكي وبدي خر به بخت بيننده خواب بازگردد.

 • اگر بيند خري ملك او شد، يا در جايگاه او آمد و او را بگرفت و ببست، دليل كه درخيرات بر وي گشاده شود و از غم و انديشه رستگار شود.

 • اگر خران بسيار بيند، دليل كه خير و نعمت و مال وي زياده شود و بهترين خر كه درخواب بيند، دليل است كه فرمانبر و مطيع باشد.

 • اگر بر خر سياه نشسته بود، دليل است كه مهتري و بزرگي يابد.

 • اگر بيند بر خر سفيد نشسته بود، دليل كه عز و جاه دنيا يابد.

 • اگر بيند بر خر سبز رنگ نشسته بود، دليل كه زاهد و با ورع شود و خيرات دو جهاني يابد.

 • اگر بيند بر خري سرخ نشسته است، دليل كه راحت و عيش اين جهاني يابد.

 • اگر بيند كه بر خر زرد نشسته بود، دليل كه بيمار شود.

  • حمله خر

 • اگر بيند خر وي ماده و آبستن است، دليل است بر اميدواري و زيادت خير و خرمي.

 • اگر بيند كه گوشت خر ميخورد، دليل كه از تجارت مال و نعمت بدست آرد.

 • اگر بيند خر خود را بكشت و از گوشت او بخورد، دليل كه مال خود را هزينه كند.

 • اگر بيند بر آن خر نشسته بود و خر در زير او بمرد، دليل كه به زودي بميرد.

 • اگر بيند خر او مرد، دليل كه مال و معيشت او تباه گردد.

 • اگر بيند از خر بيفتاد، دليل كه درويش و تنگدست شود.

 • اگر بيند از خري كه ملك او نبود بيفتاد، دليل كه از كسي او را زيان و مضرت رسد.

 • اگر بيند از خر فرود آمد و ديگر بار بر وي نشست، دليل كه كاري و حاجتي طلب كند و زود مهيا شود.

 • اگر بيند خر خويش را با خر ديگر معاوضه كرد، دليل كه حالش متغير شود.

 • اگر بيند خري بخريد و بها نداد، دليل كه خيري بيند به سبب سخني كه با كسي بگويد از بزرگان.

 • اگر بيند خر او يك چشم داشت يا چشم او ضعيف بود، دليل بر شوريدگي كار او در طلب معيشت است.

 • اگر بيند خر او هر دو چشم نداشت، دليل كه مالي كه دارد ضايع شود و به او نرسد.

 • اگر بيند دست و پاي خر او دراز بود، دليل كه او رابيع بسيار است.

 • اگر بيند كه خر او بمرد يا او بر خر ديگر نشست، يا خر خود را بفروخت و خر ديگر خريد، دليل كه معيشت او از حالي به حالي بگردد.

 • اگر بيند خر او با استري شد، دليل كه مال و معيشت او از سفر بود.

 • اگر بيند خر او با اسب شد، دليل كه معيشت او از سلطان بود، لكن به ظلم و بيداد.

 • اگر بيند خر وي با گوسفند شد، دليل كه مال او از جائي حلال بود.

 • اگر بيند خر او با مرغي شد، دليل كه مال و معيشت او از خري بود كه تاويلش بدان مرغ است.

 • اگر ديد خر وي باكره شد، دليل كه مال و معاش او از دزدي بود.

 • اگر بيند خر او دزد است، دليل كه زن او به فساد شهرت نمايد و او به فراق گنجايد.

 • اگر بيند خر او توانا و قوي است و بار نيكو مي برد، دليل كه كسب و كار دنيا بر وي آسان گردد.

 • اگر به خلاف اين بيند، كسب دنيا بر وي دشوار شود.

 • اگر بيند بار گران بر خر نهاده است و بر بالاي آن نشسته، دليل كه به غايت توانگر شود و نداند كه مالش چند است.

 • اگر ديد با خر مجامعت كرد، دليل كه مال خود بيابد.

 • اگر بيند خر او بر پشت گرفت و بر بالا برد يااز آب بگذشت، دليل بود بر قوت حال و بر بخت و اقبال او

 • تاويل ماده خر، زني بود ياكنيزك
  بانك خر به خواب نيكو نباشد.

 • اگر بيند بر خري نشسته بود و آن خر در زير او بانگ مي داشت، دليل كه عيالش بدخو و متشنع بود.
  اگر بيند كه خر برقرار بيفتاد، دليل كه بميرد.

 • اگر خري بيند و نداند كه خر كيست، دليل كه نداند كه مال او از كجاست.

 • اگر بيند خر خود را با خر ديگر بدل كرد، اگر خر او بدتر از آن خر بود، دليل كه حال او بد شود و مالش نقصان پذيرد.

 • اگر خر او نيكوتر از آن بود، دليل كه حالش نيكوتر شود و مالش زياد شود.

 • اگر بيند خر خويش را با اسبي يا استري بدل كرد، دليل كه از پادشاه مال و منفعت بدو رسد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
  ديدن خر درخواب بر ده وجه است.
  اول: بخت.
  دوم: دولت.
  سوم: فرمانروائي.
  چهارم: مال.
  پنجم: زن.
  ششم: شادي.
  هفتم: عزت.
  هشتم: اقبال.
  نهم: بزرگوراي.
  دهم: مرتبت.

 • ديدن خر بنده خر كچى يا کسي که خر کرايه مي دهد در خواب ، ولايت و سربرستى و تدبير است وكسى است كه كارهاو امور را اداره مى كند و معاش را سروسامان مى دهد.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد :
  ديدن خر در خواب خوب است.

 • برخي خر را مردي احمق دانسته اند که به زندگي بيننده خواب وارد مي شود و اگر چه نعمت و فراخي و روزي مي آورد ولي مزاحمت ايجاد مي کند و خريت و ناداني او بيننده خواب را مي آزارد.

 • . از دانيال نبي نقل شده که ديدن خر در خواب عزت و بزرگواري است و بخت خوش است براي او و خوبي و بدي خر به او يعني بيننده خواب برمي گردد.

 • اگر در خواب ببينيد که بر خري سياه سوار شده ايد در واقع بر خر مراد سوار شده ايد، خر سفيد شانس خوب است و خر زرد رنجوري و بيماري است،خر آبستن در خواب ديدن نهفتگي طالع است و خواب شما مي گويد بخت شما چيزي در آستين دارد که رو نمي کند و نشان نمي دهد تا به موقع و اين مسلما خوب است و نمي تواند بد باشد.

 • چنان چه در خواب ببينيد که در طويله اي هستيد که چندين خر آن جا است در آينده اي نزديک در امر انتخاب مخير خواهيد شد و پيشنهادي به شما مي شود که خودتان يکي از چند مورد را انتخاب مي کنيد.

 • اگر خر از دست بيننده خواب بگريزد يا ريسمان پاره کند و بدود و برود به معني از دست دادن موقعيت هاي خوب زندگي است.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :
  خر
  که ميدود : خبر
  سوارشدن بر روي يک خر : شرمساري
  خريدن يک خر : مراقب خرج کردنتان باشيد
  خري که عرعرميکند : تلاش بيهوده
  غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردي نالايق هستيد
  کتک زدنش : زياد سختگيري نکنيد

 • اگر خواب ببينيد خري مقابل شما عرعر مي كند ، علامت آن است كه فردي هرزه و لاابالي مي خواهد در حضور ديگران به شما اهانت كند .

 • اگر در خواب صداي عرعر خري را از فاصله اي دور بشنويد ، نشانة آن است كه ثروتي به شما مي رسد و يكي از نزديكان شما به دار فاني مي پيوندد .

 • آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ اگر خواب ببينيد خري مقابل شما عرعر مي كند ، علامت آن است كه فردي هرزه و لاابالي مي خواهد در حضور ديگران به شما اهانت كند .
  2ـ اگر در خواب صداي عرعر خري را از فاصله اي دور بشنويد ، نشانة آن است كه ثروتي به شما مي رسد و يكي از نزديكان شما به دار فاني مي پيوندد .
  3ـ اگر خواب ببينيد سوار بر خر شده ايد ، علامت آن است كه از سرزمينهاي بيگانه ديدار خواهيد كرد و از راههاي پر فراز و نشيب و ناهموار خواهيد گذشت .
  4ـ اگر در خواب ديگران را سوار بر خر ببينيد ، علامت آن است كه زندگي همراه با مشقت است و ارث و ميراث اندكي به شما خواهد رسيد .
  5ـ اگر خواب ببينيد ريش سفيدان قوم سوار بر خر سفر مي كنند ، علامت آن است كه مؤمنان شما را از عياشي و خودخواهي بر حذر مي دارند و موجب مي شوند كه نسبت به حقوق انسانها عادلانه فكر كنيد .
  6ـ خر سواري در خواب ، نشانة بكار گرفتن تمام نيرو در مقابله با دشمنان است . و اينكه زنان شرور موجب دردسر مي شوند .
  7ـ اگر در خواب خري به شما لگد بزند ، نشانة آن است كه روابطي نامشروع داريد و از برملا شدن اسرار نگرانيد
  8ـ اگر خواب ببينيد افسار خري را در دست گرفته ايد ، علامت آن است كه زناني را كه از چاپلوسي لذت مي برند به راه درستي هدايت مي كنيد .
  9ـ اگر خواب ببينيد كودكان خرسواري مي كنند ، علامت تندرستي و سر به راه بودن فرزندان است .
  10ـ اگر در خواب از روي خر به زمين بيافتيد ، علامت آن است كه در زندگي دچار نوميدي و شكست مي شويد ، اگر عشاق چنين خوابي ببينند ، نشانة اختلافات و جدايي است .
  11ـ ديدن خر مرده در خواب ، نشانة آن است كه در اثر افراط در اعمال غيرقانوني و شهرتراني ، از چنين هوسهايي اشباع خواهيد شد .
  12ـ اگر خري بيگانه ميان خرهاي آشنا ببينيد ، نشانة آن است كه ارث كلاني به شما مي رسد .
  13ـ اگر خواب ببينيد خري به شما هديه مي دهند يا خري مي خريد ، علامت آن است كه به مقامي رفيع دست مي يابيد ، اگر مجرد باشيد ازدواج موفقي خواهيد كرد .
  14ـ ديدن خر سفيد در خواب نشانة ثروتي زياد و پايدار است كه با آن مي توانيد به تحقيقات مورد علاقة خود بپردازند . اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه به جمعي وارد مي شود كه سالها آرزوي آشنايي با آنها را داشت

 • سلام من خواب دیدم خری به زمین خورده د دندوناش از دهنش ریختن بیرون ایا کسی میتونه تعییرش رو برام بگه…ممنون میشم

 • خواب دیدن خری که دندوناش از دهنش ریختن بر اثر زمین خوردن

 • سلام من خواب دیدم سوارخرسیاه نر شدم وقتی رسیدم بالای تپه خرکره ای سفیدزایید،تعبرش چیست

 • سلام من خواب دیدم که خر را جلوم سر بریدن . من از ترس جیغ میزدم

  • سلام خواب سر چند تا خر روی کوه دیدم

 • سلام من خواب دیدم خر را جلوم سر بریدن و من از ترس جیغ میزدم .

 • سلام..خواب دیدم خری دستم راتامچ گازگرفته ورهانمیکندخواهشمندم هرکس تعبیرش رامیداند..ممنون وسپاسگزارم

 • سلام..خواب دیدم خری دستم راتامچ گازگرفته ورهانمیکندخواهشمندم هرکس تعبیرش رامیداند..ممنون وسپاسگزارم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.