تعبیر خواب تاج

تعبیر خواب تاج | تعبیرخواب تاج | tabire khab

تعبیر خواب تاج,تعبیر خواب تاج طلا,تعبیر خواب تاج عروس,تعبير خواب تاج بر سر,تعبیر خواب تاج گل,تعبیر خواب تاج عروسی,تعبیر خواب تاج خروس,تعبير خواب تاج سر,تعبیر خواب تاج پادشاهی,تعبير خواب تاج طلا,تعبیر خواب تاج طلایی,تعبیر خواب دیدن تاج طلا,تعبیر تاج طلا در خواب,تعبیر دیدن تاج طلا در خواب,تعبير خواب تاج عروسي,تعبیر خواب دیدن تاج عروس,تعبیر خواب خریدن تاج عروس,تعبیر خواب تاج و تور عروس,تعبیر خواب لباس عروس و تاج,تعبیر خواب تاج بر سر گذاشتن,تعبیر خواب تاج بر سر,تعبیر خواب تاج روی سر,تعبير خواب تاج گل,تعبیر خواب گل تاج خروس,تعبیر تاج گل در خواب,تعبیر خواب تاج سر,تعبیر خواب تاج پادشاه,تعبیر خواب تاج و پادشاهی

 تعبیر خواب تاج , تعبیر خواب تاج طلا , تعبیر خواب تاج عروس

خواب تاج یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تاج در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تاج می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب تاج را مطالعه نمایید و متوجه شوید تاج چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تاج از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب زنی که تاج به سر دارد و شوهر ندارد ، شوهر است

تعبیر خواب زنی که تاج به سر دارد و شوهر دارد ، مهتر شدن بر زنان است

تعبیر خواب زنی که تاج را از او بگیرند ، طلاق و جدایی از همسر است

تعبیر خواب تاج از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن تاج ، مملکت است

تعبیر خواب تاج از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب تاج برای مردم عام ، حال خوب است

تعبیر خواب تاج برای زنان ، شوهر است

تعبیر خواب تاج برای پادشاه ، ملک ولایت است

تعبیر خواب تاج از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب گرفتن تاج از او ، جدا شدن زن است

تعبیر خواب تاج از سرش بیفتاد و بشکست ، مردن زن است

تعبیر خواب تاج از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب تاج برای مردان ، شرف و اعتبار و آبرو است

تعبیر خواب تاج برای زنان ، شوهر است

تعبیر خواب کسی بر سر شما تاج گذاشت ، خدمتی بزرگ بر شما می کند

تعبیر خواب زنی که بر سر زن دیگر تاج بگذارد ، هوو است

تعبیر خواب تاج از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب تاجگذاری ، یک خوشبختی گذرا است

تعبیر خواب تاج از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن تاج ، تغییر در زندگی است

تعبیر خواب دیدن تاج بر سر ، از دست دادن ثروت است

تعبیر خواب فردی تاجگذاری کند ، ارزشمند بودن تفکر است

تعبیر خواب تاج از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن تاج طلایی ، خودخواهی است

تعبیر خواب دیدن تاج نقره ای ، هدیه است

تعبیر خواب گذاشتن تاج روی سر کسی ، رسیدن به هدف با تلاش فراوان است

تعبیر خواب تاج | تاج در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 49 عدد

 • محمدبن سيرين گويد: تاج در خواب ديدن، پادشاه راملك ولايت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نيكوئي حال.

 • اگر بيند بر سر تاج داشت از زر و مرصع، دليل كه قدري بلند و منزلتي عظيم يابد، وليكن در دين و راه شريعت ضعيف است.

 • اگر اين خواب را زني ديد، دليل كه شوهري كند صاحب حشمت و جاه در شغل دنيا.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بر سر وي تاج نهاد، دليل كه او از پادشاه، كامروائي رسد.

 • اگر بيند پادشاه تاج به وي داد و او بر سر نهاد، دليل كه زن توانگر خوبروي بخواهد و از او كام دل و داد يابد.

 • اگر بيند تاج از سر او بيفتادو بشكست، دليل كه زن را طلاق دهد.

 • اگر كسي بيند تاج از سر وي برگرفته شد، دليل كه زن از وي جدا شود.

 • اگر بيند تاج از سر وي بيفتاد و بشكست، دليل كه زن او بميرد، يا كسي از اهل بيت او بميرد و از دنيا رحلت كند.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر زني ديد تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دليل كه شوهر كند.

 • اگر زني ديد تاج از سر او گرفتند، دليل كه شوهر او زني خواهد يا شوهر او را طلاق دهد.

 • اگر ديد تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد، دليل كه قريب پادشاه است و جاه و حرمت وي را حاصل شود.

 • محمدبن سیرین گوید: تاج در خواب دیدن، پادشاه راملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال.

 • اگر بیند بر سر تاج داشت از زر و مرصع، دلیل که قدری بلند و منزلتی عظیم یابد، ولیکن در دین و راه شریعت ضعیف است.

 • اگر این خواب را زنی دید، دلیل که شوهری کند صاحب حشمت و جاه در شغل دنیا.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بر سر وی تاج نهاد، دلیل که او از پادشاه، کامروائی رسد

 • اگر بیند پادشاه تاج به وی داد و او بر سر نهاد، دلیل که زن توانگر خوبروی بخواهد و از او کام دل و داد یابد

 • اگر دختر دم بختي ببيند نيم تاج يا تاج بر سر نهاده يا در دست دارد که متعلق به خودش مي باشد خواستگاري در حد عالي براي او مي آيد.

 • اگر مردي ببيند که تاج بر سر نهاده وضع مادي و معنوي او خوب مي شود تا جايي که بين همگان امتياز مي يابد.

 • . اگر جواني اين خواب را ببيند شغلي پيدا مي کند و به مقصود مي رسد.

 • اگر در خواب ديديد که کسي بر سر شما تاج نهاد آن شخص خدمتي بزرگ در حق شما انجام مي دهد و چنانچه شما بر سر ديگري تاج گذاشتيد اين خدمت بزرگ از جانب شما انجام مي گيرد.

 • اگر مردي ببيند که تاج داشت و برداشت و بر زمين نهاد يا بيکار مي شود و يا همسرش را طلاق مي دهد و اگر زني اين خواب را ببيند با شوهرش اختلاف پيدا مي کند و احتمالا از او جدا مي شود.

 • اگر دختر و پسري جوان ببينند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسي را از دست مي دهند.

 • تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بيشتر است و موقعيتي بهتر نصيب بيننده خواب مي گردد.

 • اگر زني بر سر زن ديگر تاج نهاد هووي او مي شود.

 • تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

  اگر زني ديد تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دليل كه شوهر كند. اگر شوهر دارد، دليل كه بر زنان مهتر شود. اگر زني ديد تاج از سر او گرفتند، دليل كه شوهر او زني خواهد يا شوهر او را طلاق دهد. اگر ديد تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد، دليل كه قريب پادشاه است و جاه و حرمت وي را حاصل شود.

 • تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

  تاج در خواب ديدن، پادشاه راملك ولايت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نيكوئي حال. اگر بيند بر سر تاج داشت از زر و مرصع، دليل كه قدري بلند و منزلتي عظيم يابد، وليكن در دين و راه شريعت ضعيف است. اگر اين خواب را زني ديد، دليل كه شوهري كند صاحب حشمت و جاه در شغل دنيا.

 • تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

  اگر بيند بر سر وي تاج نهاد، دليل كه او از پادشاه، كامروائي رسد. اگر بيند پادشاه تاج به وي داد و او بر سر نهاد، دليل كه زن توانگر خوبروي بخواهد و از او كام دل و داد يابد. اگر بيند تاج از سر او بيفتاد و بشكست، دليل كه زن را طلاق دهد. اگر كسي بيند تاج از سر وي برگرفته شد، دليل كه زن از وي جدا شود. اگر بيند تاج از سر وي بيفتاد و بشكست، دليل كه زن او بميرد، يا كسي از اهل بيت او بميرد و از دنيا رحلت كند.

 • تاج در خواب براي زنان شوهر است و براي مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار. اگر زني در خواب ببيند که تاج يا نيم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر مي کند و او شوهري است ايده آل. اگر دختر دم بختي ببيند نيم تاج يا تاج بر سر نهاده يا در دست دارد که متعلق به خودش مي باشد خواستگاري در حد عالي براي او مي آيد. اگر مردي ببيند که تاج بر سر نهاده وضع مادي و معنوي او خوب مي شود تا جايي که بين همگان امتياز مي يابد. اگر جواني اين خواب را ببيند شغلي پيدا مي کند و به مقصود مي رسد. اگر در خواب ديديد که کسي بر سر شما تاج نهاد آن شخص خدمتي بزرگ در حق شما انجام مي دهد و چنانچه شما بر سر ديگري تاج گذاشتيد اين خدمت بزرگ از جانب شما انجام مي گيرد. اگر مردي ببيند که تاج داشت و برداشت و بر زمين نهاد يا بيکار مي شود و يا همسرش را طلاق مي دهد و اگر زني اين خواب را ببيند با شوهرش اختلاف پيدا مي کند و احتمالا از او جدا مي شود. اگر دختر و پسري جوان ببينند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسي را از دست مي دهند. تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بيشتر است و موقعيتي بهتر نصيب بيننده خواب مي گردد. در پايان اگر زني بر سر زن ديگر تاج نهاد هووي او مي شود

 • اگر در خواب‌، تاجی‌ طلا یا مزین‌ به‌ جواهرآلات‌ را ببینید، این‌ خواب‌ بر افتخارات‌ و نیکنامی‌های‌غیرمنتظره‌ و شگرف‌ دلالت‌ دارد.

 • تاج‌ نقره‌ در خواب‌، نشان‌ می‌دهد که‌ ممکن‌ است‌ به‌ زودی‌ دچار یک‌مشکل‌ جسمانی‌ شوید.

 • تاج‌ کاغذی‌ در خواب‌ دلالت‌ دارد بر وسوسه‌ای‌ که‌ اگر در برابرش‌ مقاومت‌ به‌خرج‌ ندهید، می‌تواند شهرت‌ و نیکنامی‌تان‌ را خدشه‌دار کند.

 • تاجی‌ درست‌ شده‌ از گل‌ یا برگ‌ را درخواب‌ به‌ فال‌ نیک‌ بگیرید و نشان‌ می‌دهد که‌ همه‌ دغدغه‌ها و نگرانی‌هایتان‌ برطرف‌ خواهند شد.

 • تاج‌پلاستیکی‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ بهره‌ هایی‌ است‌ که‌ از طریق‌ دوستان‌ ذی‌ نفوذ و قدرتمند حاصل‌می‌آیند.

 • تاج‌ ساخته‌ شده‌ از طلا و جواهرات‌ در خواب‌ نشان‌دهنده‌ قدرت‌، احترام‌، نام‌ نیک‌، حرمت‌ و مقام‌ ومنزلت‌ اجتماعیست‌. هم‌ چنین‌ می‌تواند نشانه‌ یک‌پیشرفت‌ یا ورود به‌ درجه‌ بالاتری‌ از هوشیاری‌ وخودآگاهی‌ معنوی‌ باشد. در هنگام‌ تعبیر این‌ خواب‌ به‌نوع‌ تاج‌ و این‌ که‌ بر سر چه‌ کسی‌ قرار دارد، دقت‌فرمایید

 • د. این‌ خواب‌ می‌تواند یک‌ تبریک‌ به‌ شمار آید(به‌ عنوان‌ مثال‌ ارزش‌ قایل‌ شدن‌ و ارج‌ نهادت‌ به‌ یک‌کار خوب‌ که‌ به‌ اتمام‌ رسیده‌ باشد). انواع‌ مختلف‌تاج‌ها می‌توانند تعابیر و معانی‌ گوناگونی‌ داشته‌ باشند(به‌ عنوان‌ مثال‌ حضرت‌ عیسی‌ تاجی‌ از خار داشت‌ ویک‌ شهید بود). همه‌ تاجها گرد هستند و به‌ همین‌دلیل‌ هم‌ یادآور و تداعی‌ کننده‌ کمال‌ و تمامیت‌محسوب‌ می‌شوند و هم‌ چنین‌ اشاره‌ای‌ به‌ مرکزشخصیت‌ دارند.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  تاجگذاری : یک خوشبختی گذرا

 • یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن تاج مملکت بود

 • دیدن تاج در خواب ، نشانه تغییر و تحول در زندگی و رفتن به سفری درازمدت است

 • اگر خواب ببینید تاجی بر سر دارید ، نشانه از دست دادن ثروت است

 • اگر خواب ببینید فردی تاجگذاری می کند ، علامت ارزشمند بودن تفکر شماست .

 • اگر خواب ببینید شخصی که تاج بر سر گذاشته است آدمی عالی مقام است که با شما گفتگو می کند ، نشانه علاقه شما به امور مملکتی و مسایل سیاسی است .

 • لیلا برایت می‏گوید:

  اگر در خواب تاج طلایی دیدید، نشانه‏ی آن است که دچار خودخواهی شده‏اید.

 • دیدن تاج نقره‏ای در خواب، به معنای آن است که به زودی هدیه‏ای به دستتان می‏رسد.

 • اگر در خواب ببینید که روی سر کسی تاج می‏گذارید، به معنای آن است که با تلاش فراوان به اهدافتان خواهید رسید.

 • من خواب دیدم روبروی اینه بلندی ایستادم و درحالیکه چادر مشکی سرم بود تاج طلا ک با جواهراتی مثل یاقوت و زمردو…مزین شده بود رو روی سرم گذاشتم تعبیرش چیه هرچقدر تو نت گشتم پیدا نکردم دختر 18ساله ام

 • با سلام . خواب دیدم محمد رضا شاه تاج سطلنتی خودشو از سرش بر میداره و میاد سمت من که بزار ه روی سر من، از ترس کمی عقب میرم و از خواب میپرم. ( من مجرد هستم) و یک شب خواب دیدم به جشن پسر شاه(تاآشتا) دعوت شده ایم مادرم میره ولی من کفشمو پیدا نمیکردم و نتونستم برم ولی لباس رنگی سبز و قرمز بسیازر زیبا با کمربند با همین رنگ به تن داشتم . تعبیرش را میفرمایید با سپاس از شما

 • سلام
  من خواب دیده ام که روی سر ماه یه تاج بزرگ و خیلی زیبا گذاشته شده و دارم برای ماه از رنج تقدیرم صحبت میکنم

 • سلام . خواب دیدم مادر شوهرم از حمام در آمده با موهای نم دار کنار جوی آب کوچک زلال و روان که حوض کوچیک و ساده ای هم داره نشسته و یک لچک بسته داره موهاشو موج دارشو با یک شانه چوبی شانه می کنه و می گه اگر تل داشتم میزدم من گفتم برات میخرم و خواهرشوهر مجردم که اونجا بود گفت من کامواهای دسته دومی که دارم میدم براش بباف و مت خیلی تعجب کردم

 • سلام خواب دیدم تاج طلایی رو برداشتم ازروی زمین رو سرم گذاشتم. ودوباره خودم اونو برداشتم وروزمین کنار پام گذاشتم طوری که میخواستم انگاراونو حفظ کنم لطفا تعبیراونو ایمیل کنید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.