تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب جوجه | تعبیرخواب جوجه | تعبیر خواب

تعبیر خواب جوجه,تعبیر خواب جوجه اردک,تعبیر خواب جوجه کباب,تعبیر خواب جوجه تیغی,تعبير خواب جوجه اردك,تعبیر خواب جوجه زرد,تعبیر خواب جوجه کبوتر,تعبیر خواب جوجه پرنده,تعبیر خواب جوجه رنگی,تعبير خواب جوجه كباب,تعبير خواب جوجه اردک,تعبیر خواب جوجه اردک سیاه,تعبیر خواب جوجه اردک مرده,تعبیر خواب جوجه اردک ابن سیرین,تعبیر خواب جوجه اردک سفید,تعبیر خواب جوجه اردك,تعبیر خواب دیدن جوجه اردک,تعبیر جوجه اردک در خواب,تعبیر خواب جوجه کباب خوردن,تعبير خواب جوجه كباب خوردن,تعبیر جوجه کباب در خواب,تعبیر دیدن جوجه کباب در خواب,تعبیر خواب دیدن جوجه کباب,تعبیر خوردن جوجه کباب در خواب,تعبیر خواب جوجه تیغی مرده,تعبیر خواب جوجه تیغی بزرگ,تعبیر خواب جوجه تیغی از ابن سیرین,تعبیر خواب جوجه تيغي,تعبیر خواب دیدن جوجه تیغی,تعبیر خواب تیغ جوجه تیغی,تعبیر خواب خوردن جوجه تیغی,تعبیر جوجه تیغی در خواب,تعبیر خواب دیدن جوجه تیغی در خواب,تعبیر خواب جوجه اردک زرد,تعبير خواب جوجه زرد,تعبیر خواب جوجه مرغ زرد,تعبیر خواب جوجه ی زرد,تعبیر جوجه زرد در خواب,تعبیر خواب جوجه زرد رنگ,تعبير خواب جوجه كبوتر,تعبیر خواب جوجه کفتر,تعبیر جوجه کبوتر در خواب,تعبیر خواب جوجه کبوتر سفید,تعبير خواب جوجه پرندگان,تعبیر خواب جوجه پرندگان,تعبير خواب جوجه مرغ,تعبیر خواب جوجه مرغ مرده,تعبیر خواب جوجه مرغ عشق,تعبیر خواب جوجه مرغ سیاه,تعبیر خواب جوجه مرغ و خروس,تعبیر خواب دیدن جوجه پرنده,تعبير خواب جوجه رنگي,تعبیر خواب جوجه های رنگی,تعبیر جوجه رنگی در خواب

تعبیر خواب جوجه , تعبیر خواب جوجه اردک , تعبیر خواب جوجه کباب

خواب جوجه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم جوجه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب جوجه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب جوجه را مطالعه نمایید و متوجه شوید جوجه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب جوجه از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب جوجه ، سود است

تعبیر خواب جوجه های کوچک و زرد رنگ ، خبر خوش و نعمت و برکت است

تعبیر خواب کسی به شما جوجه داد ، خدمت و محبت از طرف آن کس است

تعبیر خواب جوجه دادن به کسی ، شریک شدن در کار خیر است

تعبیر خواب جوجه بیمار ، بیماری است

تعبیر خواب جوجه ای که به خانه همسایه برود ، فرزند نافرمان و سرکش است

تعبیر خواب جوجه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب جوجه ، بدگویی و غیبت کردن است

تعبیر خواب جوجه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب جوجه های تازه از تخم در آمده ، خستگی از مسئولیت و وظایف زندگی است

تعبیر خواب پر و بال در آوردن جوجه ، موفقیت است

تعبیر خواب به آشیانه رفتن جوجه ها ، دردسر است

تعبیر خواب خوردن خوراک جوجه ، بلاتکلیفی است

تعبیر خواب جوجه | جوجه در خواب دیدن | تعبیر خواب

43 comments

 1. جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد

 2. نوشته اند دیدن ماکیان و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند.

 3. اگر در خواب جوجه های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود می دوند و بازی و جیک جیک می کنند بسیار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد.

 4. به طور کلی دیدن جوجه شادی و نعمت و برکت است. دیدن جوجه های بزرگتر که پر زرد آن ها ریخته حکم ماکیان را دارند که تعبیر آن را در ماکیان و مرغ بجوئید.

 5. هر چه تعداد جوجه هائی که در خواب می بینید بیشتر باشد بهتر است. اگر کسی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می کند

 6. اگر تعدادی جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می کند. دیدن جوجه در هر حال خوب است.

 7. حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار آفت شده اند به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده

 8. جوجه بیمار ، بیماری است. جوجه ای که به خانه همسایه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.

 9. محمدبن سیرین گوید: جوراب درخواب ، خادمی است از شمار زنان.

 10. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد. اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد

 11. اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بیشرم است.

 12. اگر بیند جوراب او سیاه است، اگر بیننده مصلح است، نیکو است، اگر مفسد است، بد بود، اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند

 13. اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم … 

 14. محمدنوید

  بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته است

 15. اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکوة مال بدهد. اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکوة مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود

 16. جوجه در خواب هاي ما سود و نتيجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چيزهايي است که اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته اند ديدن ماکيان و مرغ خانگي در خواب کنيزيک و زن است بنابراين قياس جوجه بايد فرزند يا فرزنداني باشد که از همسر يا کنيزک به وجود مي آيند. اگر در خواب جوجه هاي ماکيان ديديد که هنوز کوچک هستند و با کرک زرد رنگ خود مي دوند و بازي و جيک جيک مي کنند بسيار خوب است و خواب شما از نعمت و برکت و خير و خوشي خبر مي دهد. به طور کلي ديدن جوجه شادي و نعمت و برکت است.

 17. هر چه تعداد جوجه هائي که در خواب مي بينيد بيشتر باشد بهتر است. اگر کسي جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت مي کند. اگر تعدادي جوجه را به کسي بدهيد در امر خيري شما را شريک مي کند. ديدن جوجه در هر حال خوب است. حالت بد آن است که در خواب ببينيد جوجه هائي داريد و اين جوجه ها دچار آفت شده اند به اين معني که يا گربه ها آن ها را گرفته و يا کلاغ يکي را ربوده. اين خبر از ضرر و زيان است. جوجه بيمار ، بيماري است. جوجه اي که به خانه همسايه برود نوشته اند فرزند نافرمان است.

 18. لوک اویتنهاو می گوید :

  جوجه : بدگویی و غیبت کردن

 19. خواب جوجه هایی که تازه از تخم در آمده اند خستگی از مسئولیتهای بسیار است که سرانجام معلوم می شود پذیرفتن مسئولیتها به نفع زندگی شما بوده است .

 20. دیدن جوجه هایی که پر و بالی در آورده اند ، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می آورید .

 21. اگر خواب ببینید جوجه ها به آشیانه می روند ، دلالت بر آن دارد که کسی می خواهد شما را به درد سر بیاندازید .

 22. اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراک جوجه هستید ، نشانة آن است که در امر عشق و کار بلا تکلیف می مانید .

 23. سلام من یه دخترمجردم خواب دیدم که کلی جوجه دارم همشون سالم بودن ولی 2تا شون شروع کردن به زنبور خوردن نه زنبورای عسل و یکی از زنبورای زرد منو نیش زد وبعداز اون دیدم که پدرم ومادرم شخص دیگه ای هستن ومن باید حتما برم پیششون یعنی 4/5 بار این خواب رو دیدم تعبیرش چیه؟؟؟؟

 24. ديدن كيسه اي پرازتخم وجوجه هاي ازتخم بيرون امده ولي مرده وجوجه هايي داخل همان كيسه ولي مرده چه تعبيري دارد باتشكر

 25. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تخم پرنده‌ها، قوت می‌باشد،

 26. حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش «کنیزک» است، همانطور که در قرآن کریم آمده: كَاَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَّكْنُونٌ _ گویی از سفیدی، سفیده تخم مرغند قبل از آنکه دست خورده شود (صافات-49).

 27. دیدم کبوتر سبزرنگ پیداکردم وبه کسی نشون میدادم بالش وکه بازکردم زیربالش تخم سفیدرنگی بود تعبیرش چیست

 28. با سلام ديدن لانه سيمرغ كه در ان يك تخم سيمرغ به اندازه متوسط باشد چيست

 29. در خواب دیدم تخم کبوتر درلانه اش هست وکبوتر درکنار آن بود بعد پوست تخم ها شبیه پوست هندوانه شد.بچه برادر شوهرم که بور وزیبا هست در بغلم بود وقربون صدقه اش میرفتم وبااوبازی میکردم

 30. با سلام خواب دیدم در خانه پدرم داخل اطاق کبوتری گرانقیمت بود و این کبوتر را با یک جهش گرفتم و بعد با او حرف زدم و متوجه شدم که 3 تخم گذاشته است و سپس رهایش کردم و گفتم برو و پس روی تخم ها بخواب. – خواهشمندم تعبیرش را بفرمایید

 31. با عرض سلام و خسته نباشید من خواب دیدم که مرغ عشق بر روی دستم به تعداد ۸الی ۹ عدد تخم گذاشته کوچک و بزرگ. تعبیر این خواب خوب است یا بد .با تشکر

 32. دیدن جوجه در خواب، نشانه شادی و نعمت و برکت است.

 33. اگر ببینید کسی جوجه به شما داد، از جانب او به شما خیر و محبت یا خدمتی می رسد.

 34. اگر ببینید جوجه شما را کلاغ یا گربه گرفت، خبری از ضرر و زیان به شما می رسد.

 35. جوجه بیمار، نشانه بیماری و جوجه ای که به خانه همسایه برود، نشانه فرزند نافرمان است.

 36. در کتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌ آمده‌ که‌ جوجه‌تیغی‌ در خواب‌ نشانه‌ خبرهای‌ خوب‌ و بد است‌.یعنی‌ ممکن‌ است‌ اتفاقات‌ خوب‌ و مثبتی‌ برایتان‌رخ‌ دهند که‌ مشکلاتی‌ نیز با خود به‌ همراه‌ دارند.از نقطه‌ نظر واقع‌ بینانه‌تر، جوجه‌ تیغی‌ حیوانی‌ بانمک‌، زرنگ‌ و در عین‌ حال‌ دست‌ نیافتنی‌ است‌

 37. خواب دیدم دوتا جوجه ودوتا جوجه بزرکتر ویک جوجه اردک وجوجه جغد سفید خانه ی ما آمدهاند ونمی دانم از آن کیست من تلاش می کنم جوجه جغد را بیرون کنم نمی شود

 38. باقر زاده

  خواب دیدم شوهرم که مرده به من گفت جوجه هارو بریز بقل من تعبیرش چیه ؟

 39. سلام.من خیلی خواب دیدم که تعداد زیادی جوجه دارم و هر بار دارم اونارو نجات میدم که گربه نخورشون چند باری هم موفق نشدم

 40. سلام.من خیلی خواب دیدم که تعداد زیادی جوجه دارم و هر بار دارم اونارو نجات میدم که گربه نخورشون چند باری هم موفق نشدم ..

 41. سلام من خواب دیدم پرنده ای توخونمون اومددنبالش کردم بگیرم وقتی گرفتم دیدم زیرش یه جوجه هست وقتی جوجه وبرداشتم دیدم انگشت هایش جداشدوافتادزمین رنگ پریده وبیماربود.تعبیرش چیه؟

 42. با سلام و خسته نباشید
  لطفا میشه تعبیر خواب منو ایمیل کنید به آدرس ایملم ممنون میشم
  من بعد از طلوع آفتاب خواب دیدم یه مرغ روی سه تا تخم نشسته که وقتی منو دید از روی تخمهاش بلند شد و وقتی من به تخم مرغها نگاه کردم دیدم زرده تخم مرغ جنین جوجه سیاه داره و وقتی من رفتم مرغ رو بیارم که روی تخم مرغها بشینه تا تخمهاش تبدیل به جوجه بشه دیدم تخم مرغها جوجه شدن با کرکهای سیاه و یکی طلایی در بین جوجه ها که سه چهار تا بودن یکی طلای بود
  لطفا تعبیرش رو بفرمائید ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.