تعبير خواب آدامس جويدن

در مورد تعبیر خواب آدامس چقدر می دانید

تعبیر خواب آدامس سقز در خواب ياوه سرايي و بيهوده گويي و لاف زدن و فحاشي و هرزه گويي است. سقز جويدن تقليد عمل جويدن استتعبیر خواب آدامس بي آنکه چيزي خورده باشيم و حتي از اين کار بيهوده سودي عايدمان گردد و چه بسا تعبیر خواب آدامس زيان بخش نيز باشد چرا که خستگي آرواره ها را موجب مي گردد

در مورد تعبیر خواب آدامس چقدر می دانید

تعبیر خواب آدامس , تعبیر خواب آدامس گرفتن , تعبیر خواب آدامس خریدن , تعبیر خواب آدامس جویدن

در مورد تعبیر خواب آدامس چقدر می دانید

تعبیر خواب آدامس چنانچه در خواب ببینید سقز یا آدامس می جوید دروغ خواهید گفت، لاف می زنید.تعبیر خواب آدامس اگر دیدید در حضور شما دیگری سقز یا آدامس می جود دروغ و یاوه خواهید شنید و چنانچه سقز و آدامس جویدن او صدا هم داشت دروغگویی او موجب زیان شما می شود. تعبیر خواب آدامس چنانچه در خواب ببینید کسی به شما سقز یا آدامس می دهد موردی پیش می آید تعبیر خواب آدامس که شخصی شما را به گفتن دروغ و یاوه تحریک و تحریص می کند

در مورد تعبیر خواب آدامس چقدر می دانید

تعبیر خواب آدامس , تعبیر خواب آدامس گرفتن , تعبیر خواب آدامس خریدن , تعبیر خواب آدامس جویدن

در مورد تعبیر خواب آدامس چقدر می دانید

تعبیر خواب آدامس چنانچه در خواب ببینید کسی به شما سقز یا آدامس می دهد موردی پیش می آید که شخصی شماتعبیر خواب آدامس را به گفتن دروغ و یاوه تحریک و تحریص می کند. اگر در خواب دیدید سقز و آدامس در دهان داریدتعبیر خواب آدامس و آن را فرو بردید و قورت دادید پشیمان و نادم خواهید شد و البته این ندامت به دنبا

در مورد تعبیر خواب آدامس چقدر می دانید

ل دروغ گفتن اتفاق می افتد.

تعبیر خواب آدامس , تعبیر خواب آدامس گرفتن , تعبیر خواب آدامس خریدن , تعبیر خواب آدامس جویدن

در مورد تعبیر خواب آدامس چقدر می دانید

تعبیر خواب آدامس خریدن آدامس یا سقز و داشتن آن تعبیر یکسان دارد ولی گرفتن آن از دیگری متفاوت است. تعبیر خواب آدامس دادن آن نیز تحریک و دعوت به دروغ گویی و لاف زدن است.

تعبیر خواب آدامس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.