تعبیر خواب چادر توری

از تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشدتعبیر خواب چادر و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از تعبیر خواب چادرمردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر تعبیر خواب چادرملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.

از تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

از تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

تعبیر خواب چادراگر بيننده خواب ببيند که چادري براي ديگري خريده يا چادر به کسي هديه مي دهد آن چادر رازي است که مي خواهد ديگران پوشيده نگه دارند و در تعبیر خواب چادرصورت اطلاع حفظ کنند و آبرويش را نبرند

از تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

از تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

تعبیر خواب چادراگر ببيند که چادرش پاره است يا رازش فاش مي شود و يا اين که آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد.تعبیر خواب چادر به هر حال هر کسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش در مسير حفظ همين پوشيدگي است که در خواب به شکل چادر نمايان مي گرددتعبیر خواب چادر چادر شب زن تعبیر خواب چادراست و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر مي گردد.

از تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

از تعبیر خواب چادر چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب چادر چادر درخواب بر سه وجه است. اول: قدر وجاه. دوم: مرد را زن و زن را شوهر، تعبیر خواب چادرسوم: كدخداي سراي.  

تعبیر خواب چادر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.