تعبیر خواب اتاق خالی

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاقاتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و بهتعبیر خواب اتاق آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و تعبیر خواب اتاقاگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود .

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاق , تعبیر خواب اتاق خواب , تعبیر خواب اتاق عمل , تعبیر خواب اتاق کار

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاقاگر اتاقی در خواب ببیند، نشان زنی به عنوان مادر یا زنی است که محبت و عطوفت مادر را دارد، دلیل چنین تعبیری آنست که مادر را موجودی دانسته اند که می‌تواند انسان دیگری را در خودش جای بدهد دیدن اتاق نشانه رحم و شفقت نیز می‌تواند باشد تعبیر خواب اتاقدیدن اتاق بزرگ و روشن، نشانگر بزرگ مادر یا حالت والای مادری است، اگر اتاقی با یک در ببیند، چنانچه اتاق کوچک و به نحوی آب در آن باشد دلیل رحم و شفقت استتعبیر خواب اتاق اگر مجموعه ای از اتاقها را ببیند، دلیل آن باشد که عده ای از زنانتعبیر خواب اتاق با او ارتباط دارند و سرو کارش با زنان است

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاق , تعبیر خواب اتاق خواب , تعبیر خواب اتاق عمل , تعبیر خواب اتاق کار

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاقاتاق تنگ و تاریک و غور، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقفتعبیر خواب اتاق آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب . اتاقی که درهای فراوان داردتعبیر خواب اتاق فراخی روزی است و گشادگی امور.

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاق , تعبیر خواب اتاق خواب , تعبیر خواب اتاق عمل , تعبیر خواب اتاق کار

در مورد تعبیر خواب اتاق چقدر می دانید

تعبیر خواب اتاق اگر چیزی را در اتاق طبقه بالا ببیند، نشان دهنده اندیشه ای نو و والاست که به دانش و کارش رونق و اعتبار می‌دهدتعبیر خواب اتاق اگر اتاق زیر زمینی یا انبار در خواب ببیند، نشانگر آنست که در پی چیزی است که با وجود حضور در ناخود آگاه او خودش هم نمی‌داند چیستتعبیر خواب اتاق اگر ببیند از اتاقی به اتاقی رفت، تعبیر انست که باید مرگ را مهیا بود و رخت به سرایی دیگر کشید اگر اتاقهای خالی را در خواب ببیند،تعبیر خواب اتاق دلیل آن است که خواب بین در روزهایی که به بطالت و بی حوصلگی گذرانده متاسف است.

تعبیر خواب اتاق

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.