کامل ترین مرجع “تعبیر خواب گرگ” جهان

کامل ترین مرجع “تعبیر خواب گرگ” جهان

تعبیر خواب گرگ | تعبیرخواب گرگ | tabire khab تعبیر خواب گرگ,تعبیر خواب گرگ دیدن,تعبیر خواب گرگ خاکستری,تعبیر خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ قهوه ای,تعبير خواب گرگ سفيد,تعبیر خواب گرگ و سگ,تعبیر …

تعبیر خواب برس

تعبیر خواب برس

تعبیر خواب برس | تعبیرخواب برس | tabire khab تعبیر خواب برس,تعبیر خواب برس مو,تعبیر خواب برس زدن مو,تعبیر دیدن برس مو در خواب,تعبیر خواب برس سر,تعبیر خواب برس شکسته,تعبیر خواب برسر زدن,تعبیر …

تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب پنبه | تعبیرخواب پنبه | tabire khab تعبير خواب پنبه,تعبیر خواب پنبه سفید,تعبیر خواب پنبه چیدن,تعبیر خواب پنبه زدن,تعبیر خواب پنبه دانه,تعبیر خواب پنبه دیدن,تعبیر خواب پنبه زن,تعبیر خواب پنبه …

تعبیر خواب گاو | تعبیرخواب گاو |tabire khab

تعبیر خواب گاو,تعبیر خواب گاو سیاه,تعبیر خواب گاو قهوه ای,تعبیر خواب گاو شیرده,تعبیر خواب گاو مرده,تعبیر خواب گاو نر,تعبیر خواب گاومیش,تعبیر خواب گاو وحشی,تعبیر خواب گاو ماده,تعبیر خواب گاو سیاه وحشی,تعبیر خواب گاو سیاه شاخ دار,تعبیر خواب گاو سیاه چاق,تعبیر خواب گاو سیاه مرده,تعبیر خواب گاو سیاه ماده,تعبیر خواب گاو سیاه سفید,تعبیر خواب گاو سیاه لاغر,تعبیر خواب گاو سیاه چیست,تعبیر خواب گاو سیاه رنگ,تعبیر خواب گاو قهوه ای شاخدار,تعبیر خواب گاو نر قهوه ای,تعبیر خواب دیدن گاو قهوه ای,تعبير خواب گاو شيرده,تعبیر خواب گاو شیری,تعبير خواب گاو شيري,تعبیر خواب گاو ماده شیرده,تعبیر خواب دیدن گاو شیرده,تعبیر گاو شیرده در خواب,تعبير خواب گاو مرده,تعبیر خواب دیدن گاو مرده,تعبیر خواب مردن گاو,تعبير خواب مردن گاو,تعبیر گاو مرده در خواب,تعبیر خواب زنده شدن گاو مرده,تعبير خواب گاو نر,تعبیر خواب گاو نر وحشی,تعبیر خواب گاو نر و ماده,تعبیر خواب گاو نر سفید,تعبیر خواب گاو نر خشمگین,تعبیر خواب گاو نر شاخ دار,تعبیر خواب گاو نرسیاه,تعبیر خواب گاو نر بزرگ,تعبیر خواب گاومیش سیاه,تعبیر خواب گاومیش وحشی,تعبیر خواب گاومیش نر,تعبیر خواب گاومیش سفید,تعبیر خواب گاومیش بزرگ,تعبير خواب گاوميش,تعبیر خواب گاوميش,تعبیر خواب دیدن گاومیش,تعبیر خواب حمله گاومیش,تعبیر خواب گاو وحشی سفید,تعبیر خواب گاو وحشی و شاخدار,تعبیر خواب حیوانات وحشی در قفس,تعبیر خواب گاو وحشي,تعبیر خواب حیوانات وحشی,تعبیر خواب حیوانات وحشی در خانه,تعبیر خواب کشتن گاو وحشی,تعبیر خواب حمله حیوانات وحشی,تعبیر خواب گاو ماده سیاه,تعبیر خواب گاو ماده سفید,تعبیر خواب گاو ماده چاق,تعبیر خواب دیدن گاو ماده,تعبیر خواب حمله گاو ماده,تعبیر دیدن گاو ماده در خواب,تعبیر خواب کشتن گاو ماده

تعبیر خواب گاو , تعبیرخواب گاو , گاو در خواب دیدن

خواب گاو يکي از خواب هاي معمول است.اگر شما هم گاو در خواب ديده ايد و دنبال تعبير خواب گاو مي گرديد مي توانيد در اين مطلب براحتي تعبيرخواب گاو را مطالعه نماييد و متوجه شويد گاو چه تعبيري دارد

تعبیر خواب گاو از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خواب سوار بر گاو شدن کاری است که برای پادشاه می کند

تعبیر خواب گاو نر در خانه باز شدن در خیر است

تعبیر خواب گاو سه سر داشتن این است که نوکر تو به ازای هر سر یک سال برایت کار می کند

تعبیر خواب گاو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب گاو در خواب شش چیز می تواند باشد

فرمانروایی- مال و ثروت-بزرگی و مکنت-ریاست-سال نیکو-سود فراوان

تعبیر خواب گاو از دید حضرت یوسف ع

و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خواب تعبیر می‏کنید در باره خواب من به من نظر دهید. سوره یوسف آیه «۴۳»

ای یوسف ای مرد راستگوی در باره [این خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند. سوره یوسف آیه «۴۶»

گفت هفت‏سال پی در پی می‏کارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که می‏خورید در خوشه‏اش واگذارید. سوره یوسف آیه «۴۷»

آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت می‏آید که آنچه را برای آن [سالها] از پیش نهاده‏اید جز اندکی را که ذخیره می‏کنید همه را خواهند خورد. سوره یوسف آیه «۴۸»

تعبیر خواب گاو ماده خوب بود

تعبیر خواب گاو فربه این است که  آن سال خوب می گذرد

تعبیر خواب گاو لاغر این است که سال گرانی است و کمی غله وجود خواهد داشت

تعبیر خواب گاو از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب داشتن و فروختن گوشت گاو نر ، خرید و فروش در دنیا است

تعبیر خواب آمدن گاو نر در کوچه و خانه ، خیر و برکت است

تعبیر خواب گاو به شما سر بزند و بیندازد مغزول شدن است در هر کاری است افت می کند

تعبیر خواب گاو از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کشتن گاو نر و قسمت کردن گوشت این است که آدم بزرگی را بکشند و مال او را ببرند

تعبیر خواب شخم زدن زمین با گاو یافتن مال زیاد است

تعبیر خواب جنگ گاوهای نر این است که با بزرگی دشمنی می کند

تعیر خواب گاو از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب گاو ماده لاغر کمبود و قحطی است

تعبیر خواب دیدن گوشت گاو ماده مال است

تعبیر خواب دیدن پوست گاو ماده میراث است

تعبیر خواب دوشیدن ماده گاو و خوردن شیر گاو این است که مالش بسیار زیاد می شود

تعبیر خواب دیدن گاو حامله امیدواری است

تعبیر خواب خریدن گاو چاق،زن توانگر است

تعبیر خواب خریدن گاو ماده و صحبت کردن با گاو این است که عیش و عشق دنیا به او رو می کند

تعبیر خواب جنگ کردن با گاو ماده و گزیدن گاو خیانت به همسرش می کند

تعبیر خواب گاو ماده در خانه مال و نعمت است

تعبیر خواب گاو از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب گاو خوب است

تعبیر خواب گاو شاخ دار که به شما حمله می کند تعبیر خواب حیوانات وحشی را دارد

تعبیر خواب گاو مهاجم و وحشی دشمنی است که می توانسته خوب باشد ولی نیست

تعبیر خواب داشتن گاو، به نعمت رسیدن است

تعبیر خواب گاو ماده به شما بدهند این است که آن شخص به شما سود می رساند

تعبیر خواب کسی به شما گاو نر بدهد این است که دهنده گاو شما را به سوی سود و موفقیت تشویق می کند

تعبیر خواب سوار بر گاو نر شدن به شرطی که گاو مطیع باشد موفقیت در انجام کار سخت است

سوار گاو نر شدن به معنی ارتقا یافتن است و اگر پایین بیایید ان مقام را از دست می دهید

تعبیر خواب داشتن طویله گاو نعمت فراوان است

تعبیر خواب گاو چاق روزی زیاد و گاو لاغر روزی کم است

تعبیر خواب گاو به کسی دادن و چیز دیگری گرفتن زیان مالی است

تعبیر خواب فروختن گاو به پول از دست دادن مال و گرفتاری و بیماری است زیرا پول در خواب خوب نیست

تعبیر خواب خریدن گاو خوب است و فراخی روزی است به خصوص که گاو پستان های بزرگی داشته باشد

تعبیر خواب گاو از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کشتن گاو ، کسب در آمد است

تعبیر خواب دیدن گاو ، نیکبختی در تجارت است

تعبیر خواب گاوچرانی ، مشکلات است

تعبیر خواب گاو چاق ، خوشبختی نزدیک است

تعبیر خواب گاو لاغر ، قیمت بالا و گرانی در راه است

تعبیر خواب گوشت گاو ، روابط حسنه با اطرافیان است

تعبیر خواب گاو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب گاوها آمادة شیر دادن باشند این است که نشانة رسیدن به تمامی امید هاست .

تعبیر خواب گاو | تعبیرخواب گاو | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 12 اردیبهشت 1396

162 دیدگاه

 • رسول اکتبر 2016 در 18:27

  سلام.من خواب دیدم دارم از گاوی شیر میدوشم در حالی که دوتا از پستانهاش پر از شیر هست و من از دوتای دیگه ک کمتر شیر داشتن میدوشیدم…ممنون میشم اگر توضیح بدید

  • امیرحسین اکتبر 2016 در 10:22

   سلام من خواب دیدم ی گاو ماده ی خیلی چاقو دارم بهش تجاوز میکنم ممنون میشم اگ واسم

   • ناشناس نوامبر 2016 در 09:31

    رسیدن به امید ها

    • ناشناس فوریه 2018 در 16:59

     خیلی با فکر سکس میخوابی طول روزم زیاد به باسن خانوما نگا میکنی?

    • بتوچه مارس 2018 در 05:50

     پیشنهاد میکنم شما قبل خواب ج… بزن بعد بخواب?

     • ناشناس مارس 2018 در 02:39

      سلام این چه پیشنهادیه که دادی

     • m..a ژوئن 2018 در 16:44

      ملت ازبس فکرو ذکرشون س…..شده خابشونم شده همون

    • ناشناس می 2018 در 09:30

     سلام
     من همیشه خواب میبینم گاو که دارم قربانی میکنم و یا هم کسی دیگه داره اون قربانی میکنه ممنون میشه برام توضیح بدهی

   • پارسا فوریه 2017 در 12:11

    چه خوابی

    • ناشناس مارس 2018 در 10:19

     ??????

     • ناشناس مارس 2018 در 02:40

      سلام این چه پیشنهادیه که دادی

   • پارسا فوریه 2017 در 12:12

    چه خوابی……….

   • ناشناس آوریل 2017 در 08:24

    بله

   • Meier Tanha ژوئن 2017 در 04:30

    من خواب دیدم گاو درحالت خوردن سبزه زمین هست
    این چی تعبیری داره لطفا برم جواب بتی

   • ناشناس مارس 2018 در 15:30

    سلام من خواب گاو سیاهی را دیدم که در حیاط منزل کنار یک دیگ بزرگ ایستاده بود ومن برای گاو کله پاچه ی خودش را گذاشتم . ممنون میشم اگر تعبیر کنید.

   • جواد ژوئن 2018 در 12:04

    داداش فیلم تجاوز به حیوانات زیاد میبینی؟

  • امیرحسین اکتبر 2016 در 10:23

   سلام من خواب دیدم ی گاو ماده ی خیلی چاقو دارم بهش تجاوز میکنم ممنون میشم اگ واسم … تعبیرش کنین سپاس

  • امیرحسین اپرین اکتبر 2016 در 10:24

   سلام من خواب دیدم ی گاو ماده ی خیلی چاقو دارم بهش تجاوز میکنم ممنون میشم اگ واسم … تعبیرش کنین سپاس

   • ناشناس نوامبر 2016 در 09:34

    تعبیرش این که یک مرد درشت هیکل در چند رو ز دیگر همچین او را میگاید که 3 سال فراموش نکنی

    • هادی ژوئن 2017 در 07:52

     شما حتما ازدواج کن

     • ناشناس آگوست 2018 در 14:13

      ????

  • ناشناس دسامبر 2016 در 01:07

   در خواب دیدم گاو چاقی در پشت بام خانه ی خواهرم بود و بسیار چاق و بیش از اندازه بزرگ بود وسیاه یک دست بود ولی من رفتم بالای سرش و سر از تنش جدا شده بود ولی من یک قطره خون هم آنجا ندیدم ممنون میشم از لطفتون

  • هیچکس مارس 2017 در 20:38

   خواب دیدم چندتاگاودنبالم افتادن یکی ازگاوها آلت مردانه شو نشونم میداد فرارکردم تعبیرش جیه

  • ناشناس آوریل 2017 در 13:11

   به شما مصیبتی دردناک وارد می شود نذر کنید وصدقه دهید

  • بهرام صداقت سپتامبر 2017 در 23:50

   سلام خواب دیدم ازروی کوه بلند گاو افتاد تعبیرش چیست

  • ناشناس اکتبر 2017 در 09:40

   خواب گاو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم گاو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گاو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب گاو را مطالعه نمایید و متوجه شوید گاو چه تعبیری دارد
   تعبیر خواب گاو از دید حضرت دانیال ع

   تعبیر خواب سوار بر گاو شدن کاری است که برای پادشاه می کند

   تعبیر خواب گاو نر در خانه باز شدن در خیر است

   تعبیر خواب گاو سه سر داشتن این است که نوکر تو به ازای هر سر یک سال برایت کار می کند
   تعبیر خواب گاو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

   تعبیر خواب گاو در خواب شش چیز می تواند باشد

   فرمانروایی- مال و ثروت-بزرگی و مکنت-ریاست-سال نیکو-سود فراوان
   تعبیر خواب گاو از دید حضرت یوسف ع

   و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خواب تعبیر می‏کنید در باره خواب من به من نظر دهید. سوره یوسف آیه «۴۳»

   ای یوسف ای مرد راستگوی در باره [این خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند. سوره یوسف آیه «۴۶»

   گفت هفت‏سال پی در پی می‏کارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که می‏خورید در خوشه‏اش واگذارید. سوره یوسف آیه «۴۷»

   آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت می‏آید که آنچه را برای آن [سالها] از پیش نهاده‏اید جز اندکی را که ذخیره می‏کنید همه را خواهند خورد. سوره یوسف آیه «۴۸»

   تعبیر خواب گاو ماده خوب بود

   تعبیر خواب گاو فربه این است که آن سال خوب می گذرد

   تعبیر خواب گاو لاغر این است که سال گرانی است و کمی غله وجود خواهد داشت
   تعبیر خواب گاو از دید ابراهیم کرمانی

   تعبیر خواب داشتن و فروختن گوشت گاو نر ، خرید و فروش در دنیا است

   تعبیر خواب آمدن گاو نر در کوچه و خانه ، خیر و برکت است

   تعبیر خواب گاو به شما سر بزند و بیندازد مغزول شدن است در هر کاری است افت می کند
   تعبیر خواب گاو از دید جابر مغربی

   تعبیر خواب کشتن گاو نر و قسمت کردن گوشت این است که آدم بزرگی را بکشند و مال او را ببرند

   تعبیر خواب شخم زدن زمین با گاو یافتن مال زیاد است

   تعبیر خواب جنگ گاوهای نر این است که با بزرگی دشمنی می کند
   تعیر خواب گاو از دید محمد بن سیرین

   تعبیر خواب گاو ماده لاغر کمبود و قحطی است

   تعبیر خواب دیدن گوشت گاو ماده مال است

   تعبیر خواب دیدن پوست گاو ماده میراث است

   تعبیر خواب دوشیدن ماده گاو و خوردن شیر گاو این است که مالش بسیار زیاد می شود

   تعبیر خواب دیدن گاو حامله امیدواری است

   تعبیر خواب خریدن گاو چاق،زن توانگر است

   تعبیر خواب خریدن گاو ماده و صحبت کردن با گاو این است که عیش و عشق دنیا به او رو می کند

   تعبیر خواب جنگ کردن با گاو ماده و گزیدن گاو خیانت به همسرش می کند

   تعبیر خواب گاو ماده در خانه مال و نعمت است
   تعبیر خواب گاو از دید منوچهر مطیعی

   تعبیر خواب گاو خوب است

   تعبیر خواب گاو شاخ دار که به شما حمله می کند تعبیر خواب حیوانات وحشی را دارد

   تعبیر خواب گاو مهاجم و وحشی دشمنی است که می توانسته خوب باشد ولی نیست

   تعبیر خواب داشتن گاو، به نعمت رسیدن است

   تعبیر خواب گاو ماده به شما بدهند این است که آن شخص به شما سود می رساند

   تعبیر خواب کسی به شما گاو نر بدهد این است که دهنده گاو شما را به سوی سود و موفقیت تشویق می کند

   تعبیر خواب سوار بر گاو نر شدن به شرطی که گاو مطیع باشد موفقیت در انجام کار سخت است

   سوار گاو نر شدن به معنی ارتقا یافتن است و اگر پایین بیایید ان مقام را از دست می دهید

   تعبیر خواب داشتن طویله گاو نعمت فراوان است

   تعبیر خواب گاو چاق روزی زیاد و گاو لاغر روزی کم است

   تعبیر خواب گاو به کسی دادن و چیز دیگری گرفتن زیان مالی است

   تعبیر خواب فروختن گاو به پول از دست دادن مال و گرفتاری و بیماری است زیرا پول در خواب خوب نیست

   تعبیر خواب خریدن گاو خوب است و فراخی روزی است به خصوص که گاو پستان های بزرگی داشته باشد
   تعبیر خواب گاو از دید لوک اویتنهاو

   تعبیر خواب کشتن گاو ، کسب در آمد است

   تعبیر خواب دیدن گاو ، نیکبختی در تجارت است

   تعبیر خواب گاوچرانی ، مشکلات است

   تعبیر خواب گاو چاق ، خوشبختی نزدیک است

   تعبیر خواب گاو لاغر ، قیمت بالا و گرانی در راه است

   تعبیر خواب گوشت گاو ، روابط حسنه با اطرافیان است
   تعبیر خواب گاو از دید آنلی بیتون

   تعبیر خواب گاوها آماده شیر دادن باشند این است که نشانه رسیدن به تمامی امید هاست .

  • غضنفر اکتبر 2017 در 09:40

   خواب گاو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم گاو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گاو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب گاو را مطالعه نمایید و متوجه شوید گاو چه تعبیری دارد
   تعبیر خواب گاو از دید حضرت دانیال ع

   تعبیر خواب سوار بر گاو شدن کاری است که برای پادشاه می کند

   تعبیر خواب گاو نر در خانه باز شدن در خیر است

   تعبیر خواب گاو سه سر داشتن این است که نوکر تو به ازای هر سر یک سال برایت کار می کند
   تعبیر خواب گاو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

   تعبیر خواب گاو در خواب شش چیز می تواند باشد

   فرمانروایی- مال و ثروت-بزرگی و مکنت-ریاست-سال نیکو-سود فراوان
   تعبیر خواب گاو از دید حضرت یوسف ع

   و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خواب تعبیر می‏کنید در باره خواب من به من نظر دهید. سوره یوسف آیه «۴۳»

   ای یوسف ای مرد راستگوی در باره [این خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند. سوره یوسف آیه «۴۶»

   گفت هفت‏سال پی در پی می‏کارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که می‏خورید در خوشه‏اش واگذارید. سوره یوسف آیه «۴۷»

   آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت می‏آید که آنچه را برای آن [سالها] از پیش نهاده‏اید جز اندکی را که ذخیره می‏کنید همه را خواهند خورد. سوره یوسف آیه «۴۸»

   تعبیر خواب گاو ماده خوب بود

   تعبیر خواب گاو فربه این است که آن سال خوب می گذرد

   تعبیر خواب گاو لاغر این است که سال گرانی است و کمی غله وجود خواهد داشت
   تعبیر خواب گاو از دید ابراهیم کرمانی

   تعبیر خواب داشتن و فروختن گوشت گاو نر ، خرید و فروش در دنیا است

   تعبیر خواب آمدن گاو نر در کوچه و خانه ، خیر و برکت است

   تعبیر خواب گاو به شما سر بزند و بیندازد مغزول شدن است در هر کاری است افت می کند
   تعبیر خواب گاو از دید جابر مغربی

   تعبیر خواب کشتن گاو نر و قسمت کردن گوشت این است که آدم بزرگی را بکشند و مال او را ببرند

   تعبیر خواب شخم زدن زمین با گاو یافتن مال زیاد است

   تعبیر خواب جنگ گاوهای نر این است که با بزرگی دشمنی می کند
   تعیر خواب گاو از دید محمد بن سیرین

   تعبیر خواب گاو ماده لاغر کمبود و قحطی است

   تعبیر خواب دیدن گوشت گاو ماده مال است

   تعبیر خواب دیدن پوست گاو ماده میراث است

   تعبیر خواب دوشیدن ماده گاو و خوردن شیر گاو این است که مالش بسیار زیاد می شود

   تعبیر خواب دیدن گاو حامله امیدواری است

   تعبیر خواب خریدن گاو چاق،زن توانگر است

   تعبیر خواب خریدن گاو ماده و صحبت کردن با گاو این است که عیش و عشق دنیا به او رو می کند

   تعبیر خواب جنگ کردن با گاو ماده و گزیدن گاو خیانت به همسرش می کند

   تعبیر خواب گاو ماده در خانه مال و نعمت است
   تعبیر خواب گاو از دید منوچهر مطیعی

   تعبیر خواب گاو خوب است

   تعبیر خواب گاو شاخ دار که به شما حمله می کند تعبیر خواب حیوانات وحشی را دارد

   تعبیر خواب گاو مهاجم و وحشی دشمنی است که می توانسته خوب باشد ولی نیست

   تعبیر خواب داشتن گاو، به نعمت رسیدن است

   تعبیر خواب گاو ماده به شما بدهند این است که آن شخص به شما سود می رساند

   تعبیر خواب کسی به شما گاو نر بدهد این است که دهنده گاو شما را به سوی سود و موفقیت تشویق می کند

   تعبیر خواب سوار بر گاو نر شدن به شرطی که گاو مطیع باشد موفقیت در انجام کار سخت است

   سوار گاو نر شدن به معنی ارتقا یافتن است و اگر پایین بیایید ان مقام را از دست می دهید

   تعبیر خواب داشتن طویله گاو نعمت فراوان است

   تعبیر خواب گاو چاق روزی زیاد و گاو لاغر روزی کم است

   تعبیر خواب گاو به کسی دادن و چیز دیگری گرفتن زیان مالی است

   تعبیر خواب فروختن گاو به پول از دست دادن مال و گرفتاری و بیماری است زیرا پول در خواب خوب نیست

   تعبیر خواب خریدن گاو خوب است و فراخی روزی است به خصوص که گاو پستان های بزرگی داشته باشد
   تعبیر خواب گاو از دید لوک اویتنهاو

   تعبیر خواب کشتن گاو ، کسب در آمد است

   تعبیر خواب دیدن گاو ، نیکبختی در تجارت است

   تعبیر خواب گاوچرانی ، مشکلات است

   تعبیر خواب گاو چاق ، خوشبختی نزدیک است

   تعبیر خواب گاو لاغر ، قیمت بالا و گرانی در راه است

   تعبیر خواب گوشت گاو ، روابط حسنه با اطرافیان است
   تعبیر خواب گاو از دید آنلی بیتون

   تعبیر خواب گاوها آماده شیر دادن باشند این است که نشانه رسیدن به تمامی امید هاست .

  • رمضانی آوریل 2018 در 08:02

   سلام من خواب دیدم تو یه جنگل سرسبز هست یه عده ای زیادی گاو هستن یه گاو نه به یه گاو ماده تجاوز میکنه .ممنون میشم اگه جواب بدین

  • ناشناس آوریل 2018 در 11:32

   سلام من خواب دیدم درجایی مثل زیارت گاه یا قبرستان بودم خانمی محجبه منوبرد پیش شخصی مثل درویشها بود باریش وموی بلند سفید داشت گاو میکشت دوتا سر گاو دادبمن گفت ببر خونه. تعبیر خوابمن چیه

  • ریحانه سپتامبر 2018 در 13:00

   سلام
   من خواب دیدم یه آقایی از یه گاو سیاه شیر میدوشد وبه من میدهد 4سطل پر کرد وبه من داد تعبیرش چیه ممنون میشم اگه بفرمایید

  • ریحانه سپتامبر 2018 در 13:00

   سلام
   من خواب دیدم یه آقایی از یه گاو سیاه شیر میدوشد وبه من میدهد 4سطل پر کرد وبه من داد تعبیرش چیه ممنون میشم اگه بفرمایید

 • محمد مهدی نوامبر 2016 در 07:52

  سلام.خواب دیدم چندتا گاو مدام بهم حمله میکنند ولی من از چنگشون فرار میکنم.لطف بهم بگید تعبیرش چیه

  • ملکی نوامبر 2016 در 11:46

   سلام من خواب دیدم یه گاو جوان خریدم ولی نمیدانم نر بود یا ماده وازاین گاو میترسم که منو بزنی ویه سگی هم دارم سیاه ودرشت در کنار این سگ از گاو نمیترسم ولی سگ در یک فرست گاو را گرفت وخفش کرد لطفا به من تعبیر کنید

   • ناشناس آوریل 2018 در 15:16

    سلام من خواب گاو به من حمله میکند

  • ناشناس ژانویه 2017 در 22:14

   منم همینو دیدم

   • ناشناس نوامبر 2017 در 08:00

    روزیت کم می‌شود الاغ

  • ناشناس جولای 2017 در 05:36

   منم همینو دیدم…گاوه قهوہ ای وسفید چاق شاخ ناشناسدار

  • ناشناس فوریه 2018 در 00:36

   منم همین خوابو دیدم تعبیرش چیه؟چن روزه درگیرشم

  • محیا فوریه 2018 در 00:37

   منم همین خوابو دیدم تعبیرش چیه؟چن روزه درگیرشم

 • زهرا نوامبر 2016 در 05:12

  سلام من خواب دیدم که تو هوای بارونی یه گاوی پاش لیز خورد و مرد و بعد من تو خونه بودم یکی از گاوها به داخل خونه حمله کرد و من خواستم که از خودم دفاع کنم منو پرت کرد و من از شدت ترس از خواب پریدم

 • زهرا نوامبر 2016 در 05:15

  سلام من خواب دیدم که تو هوای بارونی یه گاوی پاش لیز خورد و مرد و بعد من تو خونه بودم یکی از گاوها به داخل خونه حمله کرد و من خواستم که از خودم دفاع کنم منو پرت کرد و من از شدت ترس از خواب پریدم ممنون میشم اگه برام تعبیرش رو بگین.

 • حمیدرضا نوامبر 2016 در 09:31

  سلام
  من در خواب دیدم گاو ماده قهوه ای خیلی چاق و بزرگ با پستان بزرگ و پر شیر وارد حیاط خانه شد و پسر ۶ ماهم باپستانهای گاو بازی می کرد

  • ناشناس نوامبر 2017 در 12:02

   سلام من خواب دیدم درانباری خانه ام مادرم گاوی بیرون آورد اول سیاه وبیحال بود بعد بهش آب دادم سفید وسر حال شدممنون میشم اگه پاسخ منو بدین

  • ناشناس مارس 2018 در 08:07

   عجب خواب هایی می بینید

 • محمد نوامبر 2016 در 11:48

  سلام من خواب دیدم گاوی سیاه توکوچمونه فک کنم نربود وسیدی ازبستگانمون که به رحمت خدا رفته گفت دررابازکن من درراباز کردم وگاورابردم توحیاطمون

 • ملکی نوامبر 2016 در 11:52

  سلام من خواب دیدم یه گاو جوان خریدم به رنگ قهوه ای واز این گاو میترسم وسگی هم دارم سیاه ودرشت که یه دفعه سگ گرفت گاو را خفه کرد لطفا برایم تعبیر کنید ممنونم

 • ناشناس نوامبر 2016 در 13:53

  سلام من گاو بزرگ ماده ای در خواب دیدم که وحشی بود خیلی ازش میترسیدم و همیشه قصد حمله داشت بعداز چندی یک مرد بزرگ جثه اومد بعد گاو مرد آن مرد روی دوشش گاو رو برد

 • حدیث دسامبر 2016 در 10:14

  سلام من خواب دیدم توی خیابون پرازگاوه انگاری اونجاقصابی بودولی گاواش ازدوتابیشتربودن وداشتن پوست گاوهارومیکندن زنده زنده من نمیدونم گاونربودیاماده خواهشابگیدتعبیرش چی میشه

 • ناشناس دسامبر 2016 در 00:58

  سلام من در خواب دیدم گاو میش بزرگ و چاقی را همسرم میکشد طرف خانه ما و عمه بزرگم به او کمک میکند و از پشت گاو میش را حل میدهد

 • سمیه پیرمحمد از ارومیه دسامبر 2016 در 01:01

  سلام من در خواب دیدم همسرمگاو میش بزرگی به طرف خانه میکشه و عمه بزرگم هم کمک میکنه و از پشت هلش میده طرف ما

  • روم دسامبر 2017 در 08:28

   این یعنی اینکه عمه بزرگت زیادتوزندگیت دخالت میکنه وباعث ترزنت ازخونت میشه نذارزیاددخالت کنه

 • ناشناس دسامبر 2016 در 13:15

  سلام من خواب دیدم شش گاو قهوای بزرگ چاق رو سر زدن سر اون هارو در حیاط ما اویزان کردن تعبیرش چی میشه ممنونم

 • حمید دسامبر 2016 در 13:16

  سلام من خواب دیدم شش گاو قهوای بزرگ چاق رو سر زدن سر اون هارو در حیاط ما اویزان کردن تعبیرش چی میشه ممنونم

 • زهرا دسامبر 2016 در 01:12

  سلام در خواب دیدم به پشت بام خانه ی خواهرم رفتم و درانجا کسی جز من نبود جز یک گاو سیاه یک دست سیاه رنگ و بسیار بیش از اندازه بزرگ که سر از تنش جدا شده بود و من ااز ان نترسیدم وحتی یک قطره خون از گلویش ندیدم لطفا برایم تعبیر کنید

  • ناشناس جولای 2017 در 14:07

   چه خواب عجیبی زهرا جون دقیقا مثل خودت

 • سعید دسامبر 2016 در 00:01

  گاو نر بزرگی یه چند مدتی تو این سالها شده بود کابوس شبانم

 • سعید دسامبر 2016 در 00:08

  گاو نر بزرگی یه چن سالی هی تو خوابم بهم حمله میکرد تا اینکه دیشب تو خواب بهم حمله کرد رفتم بالای درخت و مردم روستا کشتنش ومن از سر بریدش هم تو خواب میترسیدم تا اینکه تو همون خواب کسی کله گوشتشو اورد خونه تحویله خودم داد لطفا تعبیرش چیه

 • محمد دسامبر 2016 در 07:46

  من خواب دیدم یک سری از مردم اجتماع کردن توی یکی دوتا خیابون بزرگ و طبق رسمی که دارن یک عالمه گاو میش سفید و قوی هیکل و میکشن گاو ها هم به چاقو ها نگاه میکنن و نعره میکشن
  من خیلی میترسیدم و از هر طرف میرفتم یک گاوخشمگین توی بند بود به صورتی که راهی برای رفتن به خانه نداشتم همش میترسیدم به من حمله کنند میشه لطفا تعبیرش و بگید

 • محمد دسامبر 2016 در 07:51

  سلام

 • ناشناس ژانویه 2017 در 12:52

  سلام من خواب دیدم ک یکی از اقوام مثل یک گاو سیاه

 • لادن ژانویه 2017 در 13:59

  در همین کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی هستند و گاو بیشتر چون منبع روزی و منشا معیشت است خیرات و نعماتی که طی روزهای آینده به ما می رسند در خواب به صورت گاو ظاهر می گردند و در این مورد کلیه معبران اتفاق نظر دارند. دیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روزی و خیرو خوبی است که اهلی و رام باشد. گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان می رساند. اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می رسید و اگر ببینید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می یابید و اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می کند.

 • سعیده ژانویه 2017 در 13:59

  اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقا مقام می یابید و اگر از گاو پائین بیائید موقعیت و نعمت را از دست می دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می رود یا کسی آن را از شما می گیرد و می برد دراین صورت از کار معزول می گردید. اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می شوید. گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است. اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می کنید آن چیز هر چه می خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می دهید هم مبتلا و گرفتار می شوید زیرا پول کلا در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری های زندگی تعبیر شده است. اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهائی می یابید به نعمت و خیر و برکت هم می رسید. گوشت گاو مال و بهره است . کرمانی می گوید پوست گاو میراث است.

 • غریبه ژانویه 2017 در 13:59

  حضرت دانیال گوید: اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است. اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد، دلیل خیر و برکت است. اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت. اگر بیننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دلیل که از پادشاهی بیفتد. جابرمغربی گوید: اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دلیل که بزرگی رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند. اگر بیند گاوان زمین می شکافتند، دلیل که مال بسیار یابد. اگر دید با گاوان نر جنگ کرد، دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد.

 • صدرا ژانویه 2017 در 14:00

  محمدبن سیرین گوید: اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث است. اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود. اگر این خواب را بنده بیند، آزاد شود، اگر ذلیلی بیند عزیز شود. اگر گاو را آبستن بیند، دلیل امیدواری است. اگر بیند گاوی فربه بخرید، دلیل که زنی توانگر بخواهد. اگر بیندماده گاوی بخرید وبااو سخن گفت، دلیل که عیش زندگانی بر وی فراخ شود. اگر دید با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزید، دلیل که با زنش خیانت کند. اگر بیندماده گاوی در خانه او آمد دلیل است بر مال و نعمت.

 • عباس ژانویه 2017 در 14:00

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.اول: فرمانروائی. دوم: مال. سوم: بزرگی. چهارم: ریاست. پنجم: سال نیکو. ششم: منفعت بسیار.

 • صدرا ژانویه 2017 در 14:00

  حضرت دانيال گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملك او بود. اگر ديد گاوي نر درخانه او آمد، دليل كه حق تعالي درِ خير بر وي بگشايد. اگرديد گاو او را سه سر است، دليل كه غلامش به هر سري يك سال عمل كند. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد گوشت گاو نر داشت و فروخت، دليل بر خريد و فروش در بيداري است. اگر ديد گاو نر در خانه يا در كوچه او آمد، دليل خير و بركت است.

 • نادر ژانویه 2017 در 14:01

  جابرمغربي گويد: اگر بيند گاوي نر از گاوان را بكشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دليل كه بزرگي رادر آنجا بكشند و مال او را ببرند. اگر بيند گاوان زمين مي شكافتند، دليل كه مال بسيار يابد. اگر ديد با گاوان نر جنگ كرد، دليل كه او را با بزرگي خصومت افتد. محمدبن سيرين گويد: اگر ماده گاو لاغر بيند به خلاف اين است و گوشت گاو ماده ديدن، دليل مال است و پوست او، دليل برميراث است. اگر ديد ماده گاوي را دوشيد و شير آن راخورد، دليل كه مال او زياده شود. اگر اين خواب را بنده بيند، آزاد شود، اگر ذليلي بيند عزيز شود. اگر گاو را آبستن بيند، دليل اميدواري است. اگر بيند گاوي فربه بخريد، دليل كه زني توانگر بخواهد. اگر بيندماده گاوي بخريد وبااو سخن گفت، دليل كه عيش زندگاني بر وي فراخ شود. اگر ديد با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزيد، دليل كه با زنش خيانت كند. اگر بيندماده گاوي در خانه او آمد دليل است بر مال و نعمت. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.اول: فرمانروائي. دوم: مال. سوم: بزرگي. چهارم: رياست. پنجم: سال نيكو. ششم: منفعت بسيار.

 • نفس ژانویه 2017 در 14:01

  لوک اويتنهاو مي گويد :
  گاو
  کشتن گاو : کسب در آمد
  ديدن آن : نيکبختي در تجارت
  گاوچراني : مشکلات
  گاو چاق : خوشبختي نزديک
  گاو لاغر : قيمت بالا
  گوشت گاو : روابط حسنه با اطرافيان

 • ترنم ژانویه 2017 در 14:01

  يوسف نبي عليه السلام گويد:
  و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] ديدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را مي‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگيده ديگر اي سران قوم اگر خواب تعبير مي‏کنيد در باره خواب من به من نظر دهيد. سوره يوسف آيه «۴۳»
  اي يوسف اي مرد راستگوي در باره [اين خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را مي‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگيده ديگر به ما نظر ده تا به سوي مردم برگردم شايد آنان [تعبيرش را] بدانند. سوره يوسف آيه «۴۶»
  گفت هفت‏سال پي در پي مي‏کاريد و آنچه را درويديد جز اندکي را که مي‏خوريد در خوشه‏اش واگذاريد. سوره يوسف آيه «۴۷»
  آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت مي‏آيد که آنچه را براي آن [سالها] از پيش نهاده‏ايد جز اندکي را که ذخيره مي‏کنيد همه را خواهند خورد. سوره يوسف آيه «۴۸»
  آنگاه پس از آن سالي فرا مي‏رسد که به مردم در آن [سال] باران مي‏رسد و در آن آب ميوه مي‏گيرند. سوره يوسف آيه «۴۹»
  ديدن ماده گاو زن خوب بود
  ديدن گاو فربه آنسال خوب مي گذرد
  ديدن گاو لاغر سال گراني وکمي غله
  ديدن گاو ماده آنسال به فراخي بگذرد

 • علیرضا ژانویه 2017 در 11:48

  سلام خواب دیدم یک گاو فربه شیرده رفت زیرآب زلال و بعد از چند ساعتی که خودمم تعجب کرده بودم که از کجا نفس می کشد با تنی خیس آب و همچنان فربه بیرون آمدو با هی هی کردن من هدایت شده و داخل محوطه خانه ما میره تعبیرش چی میتونه باشه لطفا؟؟!

 • ناشناس ژانویه 2017 در 00:37

  خواب دیدم در مراسم ختم گاو را بصورت عادی سر بریدن و یکی دیگر را از دهن

 • شهیاد ابر ژانویه 2017 در 00:38

  خواب دیدم در مراسم ختم گاو را بصورت عادی سر بریدن و یکی دیگر را از دهن

 • افشارهستم فوریه 2017 در 21:57

  سلام خسته نباشین اگرکه درخواب ببینیم چندگاوبه صورت دسته جمعی دیوارخونه ی کسیوخراب میکنن تعبیرش چیه؟ممنون میشم که جوابموبدین

 • ناشناس فوریه 2017 در 11:01

  سلام خسته نباشید خواب دیدم ی گاو گرسنه دارم و هر چه قدر بهش غذا میدم سیر نمیشه تعبیرش چیه میتونین بگین

  • امیرحسین فوریه 2017 در 21:50

   خخخ پدر بزرگم گاو داره اما هر هر روز غذا میدن

 • سامان فوریه 2017 در 08:25

  سلام من خواب دیدم در یک منطقه سر سبز هستم و بعد یک گاو سفید پشمالو و در کنارش یک سگ سفید به من حمله کردن تعبیرش رو به من بگین لطفآ ممنونم

 • وحید فوریه 2017 در 02:54

  سلام خواب دیدم چند تا گاو بودن اهلی ولی یکیشون حمله میکرد ومن فرار میکردم ولی اسیبی به من نزد تعبیرش چیه ممنونم

 • وحید فوریه 2017 در 02:58

  سلام تعبیر دیدن چند تا گاو اهلی که یکی شون حمله کنه وفرار کنی واسیبی بهت نزنه چیه ممنونم

  • هیچکس مارس 2017 در 20:48

   درخواب دیدم چندتاگاو اهلی بمن حمله کردن درکنج طویله گیرافتاده بودم . یکی ازگاوها آلت مردانه نشونم داد ازترس فرار کردم وازخواب پریدم .تعبیرش چیه

 • هیچکس مارس 2017 در 20:31

  خوب دیدم چندگاودنبالم افتادن یکی از گاوها میخاست بمن تجاوز بکنه التش مردانه بود من فرارکردم . تعبیرش چیه

 • هیچکس مارس 2017 در 20:46

  درخواب دیدم چندتاگاو بمن حمله کردن درکنج طویله گیرافتاده بودم . یکی ازگاوها آلت مردانه نشونم داد ازترس فرار کردم وازخواب پریدم .تعبیرش چیه

 • هیچکس مارس 2017 در 20:47

  درخواب دیدم چندتاگاو اهلی بمن حمله کردن درکنج طویله گیرافتاده بودم . یکی ازگاوها آلت مردانه نشونم داد ازترس فرار کردم وازخواب پریدم .تعبیرش چیه

 • ناشناس مارس 2017 در 14:41

  با سلام من در خواب دیدم یه عده روباهی را دنبال می کنند
  که روباه از ترس میدوید وقتی به جای سر سبزی رسید اونجا گاوی چاق هلندی ابلق چراع میکرد گاو ماده از ترس رم کرد واز سرازیری غلط خورد به رود خانه افتاد

 • مهدي مارس 2017 در 20:17

  سلام من خواب ديدم يك گاو شاخدار سياه نر در كنار يك گوساله كوچك و يك سر گاو كه ظاهرا ماده به نظر ميرسيد و ذبح شده بود شايد هم كشته شده بود و گاونر سياه بسيار خشمگين بود ولي با كله گاو ماده مهربان بود و دايم لبانش را ميبوسيد در حالي كه از سر گاو ماده واز محل ذبح اب خارج ميشد و هيچ كس جرات نزديكي نداشت و من از جايي ميديدم كه در صورت حمله گاو ميتونستم پناه بگيرم

 • شاهین آوریل 2017 در 01:19

  خواب دیدم که با ی گاو بزرگ و قوی که سر و شاخ بزرگ داره دارم میجنگم و یادم میاد توو خواب با ی چیز تیز زدم صورت گاو رو بریدم و زخم بزرگی ایجاد کردم و از صورت گاو خون میومد
  لطفن تعبیرش رو بگید خواهشن

 • سحر آوریل 2017 در 10:05

  باسلام من در خواب دیدم که یک گاو لاغر ماده به همراه یک گوساله سیاه از طرف کسی به ما هدیه شده ومن در خواب وجود گاو را به عنوان برکت و مال دوست داشتم و این دو گاو را روی پشت بام خانه میدیدم

 • لی لی آوریل 2017 در 09:32

  سلام.در خواب دیدم که در میان تعدادی گاو سیاه شاخدار هستم.از اونجایی که از گاو می ترسم می دویدم اما بر حسب اتفاق روی یکی از آنها قرار گرفتم.بازم از ترس نمی تونستم پایین بیام چون مي ترسیدم شاخ یا لگد بخورم.خلاصه اومدم پایین اما همراهان من گم شده بودند و من دنبالشون بودم….

 • رویا آوریل 2017 در 17:18

  سلام خواب دیدم توایستگاه اتوبوس نشسته بودم که یه هویی ازاون طرف خیابون یه گله گاوکه به سرعت میدویدن ردشدن من وبقیه به اون سمت خیره موندیم که یه دفعه یه گله گاومیش که خیلی بزرگ وقوی بودن ازهمون سمت

 • مهدی می 2017 در 10:25

  سلام من خواب دیدم با همسرم بودم کا چندتا گاو از پشت پرده سرشان رو به جلو آورده وبه ما میزدند من خیلی ترسیدم نتونستم رد بشم ولی همسر عبور کرد ومن به عقب برگشتم ممنون میشم راهنماییی کنید

 • مهدی می 2017 در 10:28

  سلام خواب دیدم چندتا گاو پشت پرده ای هستند ومن وهمسرم که خواستیم عبور کنیم با سرشان به ما میزدنند همسرم عبور کرد ولی من چون خیلی ارسیده بودم نتوانستم وبه عقب برگشتم لطفا داهنمایی کنید

 • من می 2017 در 19:10

  سلام منم تو خواب دیدم تو یک باغی هستم اونجا گاوهای زیادی بودن.من داشتم با یکی از گوساله های نر بازی میکردم که یدفعه دیدم بازی وناز ونوازش من باعث شد که آلت گوساله بزنه بیرون .من ترسیدم واز گوساله دوری کردم.تعبیرش چیه؟

 • مارال می 2017 در 08:18

  سلام من خواب دیدم یکی ازاقوام دم یک گاو مرده رابرید وچندگاو مرده دیگه هم کنار ان گاو افتاده بودند بعدگفت بیایک گاو هم کنارجاده هست دم اونو هم ببریم دیدم اونی که میگه گاو نیست یک انسانه اومد سرشو بلند کرد دیدم داییمه لطفا اگه تعبیری داره بهم بگید

 • مارال می 2017 در 08:22

  سلام من خواب دیدم یکی ازاقوام دم یک گاو مرده را برید وچند گاو مرده دیگه هم کنار اون گاو افتاده بودند بعد بهم گفت بیا کنار جاده یک گاو دیگه هم هست دم اونو هم ببرم ولی دیدم اون یک انسانه گاو نیست اومد سرشو بلند کرد دیدم داییمه لطفا اگه تعبیری داره بگید ممنون

 • ٠٩١٧٣٦٥٧٥١٥ می 2017 در 08:55

  سلام؛من خواب ديدم با گروهي وايستاده بوديم برا جابجايي بار و بهمه بار دادن و تا نوبت من رسيد يك گاو دادن ك تا جايي جابجايش كنم و اين كار سخت بود و كسي براي اين كار يكهو برا كمك پيدا شد و اخر هم گوشت گاو را ديدم

 • ناشناس می 2017 در 14:53

  سلام من خواب دیدم دزدگاوآبستنمون روکشت ولی وقتی رسیدم هنوززنده بودتاکسیوخبرکردم که اوراذبح بکندکه حرام نشودخیلی ضعیف شدولی ذبحش کردوداشتیم تکه تکش میکرویم که ازخواب بیدارشدم لطفاتعبیرش رابرام بگید

 • Poriya می 2017 در 20:25

  سلام من خواب دیدم در کوچه شب
  قدم میزدم که دونفر وحشنتاک داشتن دوتا گاو زنده رو زنده میخوردن ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 • Poriya می 2017 در 20:31

  من خواب دیدم شب در کوچه قدم میزدم که دیدم دونفر وحشتناک داشتن دوتا گاو سیاه رو زنده زنده میخوردن ممنون میشم پاسخ بدید

 • سایه می 2017 در 08:54

  سلام من خواب دیدم یه گوساله‌ای که تازه متولد شده با من حرف میزنه
  تعبیرش رو میشه بگید
  ممنون

  • المیرا ژوئن 2017 در 14:48

   خواب دیدم گوشه یه مزرعه سر بریده 3تا گاو نر وحشی تو گل مثل پاتیل کله پاچه جوش میخوره وهربار یکیشون از این گل جوشان به بالا پرتاب ودوباره تو گل برمیگرده… انگارمن یکیشونو وقتی بالا پرتاب میشد گرفتم و تو سبد گذاشتم
   میشه بفرمایید تعبیرش چیه؟؟

 • امير ژوئن 2017 در 15:23

  من خواب عجيبي ديدم همه ي گاو ها به مشكل عجيبي گرفتار شده بودند صداي عجيب مي دادند و يه حالت بدون تعادل و تشنجي داشتند و بعضي هاشون حالشون وخيم تر بود و به صورت برعكس رو زمين افتاده و دست و پاهايشان به درون شكمشان جمع شده بود ترسناك و نگران كننده بود انگار جنون عجيبي گرفتن ولي به من كاري نداشتن تا بحال تو بيداري هم چنين چيزي نديده بودم هرچي هم گشتم نفهميدم تعبيرش چي مي شه اگه اطلاعاتي داريد راهنمايي كنيد

 • هستی محمدی ژوئن 2017 در 15:32

  ببخشید من خواب دیدم یه گاو متوسط نه زیاد چاق نه زیاد لاغر همش دنبالم مبکنه هر چی فرار میکنم باز میاد دنبالم تو خوابم من بال داشتم میتومستم پرواز کنم ولی باز منو دنبال میکرد ولی در اخر انقد سعی گردم که بال بزنم اخر از دستش فرار کردم
  لطفا تعبیرشو به من بگید ممنون میشم

 • ناشناس ژوئن 2017 در 13:16

  خواب دیدم توی دشت بزرگ ی گله گاو میش وحشی شاخ دار نر بود وروبروش مردم شهر یهو از اسمون ی ماده گاو افتاد ک همه گاوهای نر سعی کردن جلو.ش وایسن تا گاوه ماده. و زمین نخوره و زخمی نشه اما گاو زخمی شد و گاوهای نر ک همشون چااق بودن عصبی شدن ب مردم حمله کردن مردم شهر از ترس خشکشون زد ن و کاری نتونستن بکنن

  • اکبر جولای 2018 در 21:56

   سلام من در خواب گاو ماده دیدم با پستان های بزرگ پرید روی گاو ماده دیگر که گاو پایین زیر گاو خوابید بعد ازمدتی سه چهار گاو ماده دیگر هم انجا بودن همه خوابیدن من هم رفتم چند ثانیه کنار گاو ها خوابیدم همکارم هم بالای درخت جا درست کرده بود انجا خوابید درضمن دوتا بچه کوچک پسر هم با گاو ها بودن

 • ناشناس ژوئن 2017 در 17:54

  سلام خواب ديدم گاوسفيد بزرگي اوردن به عنوان خريدًودرخانه جديدمن گذاشتن وزمين دور ور گاوپراز قابلامهاي پراز شير بوده متشكرم معني بفرماييد

 • ررضا ژوئن 2017 در 17:55

  سلام خواب ديدم گاوسفيد بزرگي اوردن به عنوان خريدًودرخانه جديدمن گذاشتن وزمين دور ور گاوپراز قابلامهاي پراز شير بوده متشكرم معني بفرماييد

 • سمانه جولای 2017 در 13:44

  خاب دیدم ک چندین گاو داشتن باهم جنگ میکردن ک یکی از آنها جداشد و ب سمت من حمله کرد و من سریع رفتم بالای درخته کوتاه اما شاخای گاو بهم میرسید و تا میخاست گاو خود را بلند کند ک شاخ بزند از خاب پریدم

 • عشق جولای 2017 در 23:35

  سلام خواب دیدم یک گاونرویک گاوماده درحال سکس هیتن تعبیرش چیه من باردارم ب جنسیت بچه ربط دارا

 • ناشناس آگوست 2017 در 10:53

  سلام من خواب دیدم ی ماشین بزرگ دارن ی عالمه گاو بزرگ درشت پیاده میکنه تو خیابون منم میخواستم رد بشم میترسیدم

 • ناشناس آگوست 2017 در 10:57

  سلام من خواب دیدم از ی خیابون میخواستم رد بشم بعد ی ماشین ی عالمه گاو بزرگ چاق داشت پیاده میکر تو خیابون بعد من میترسیدم رد بشم لطفا بگیین چی میشه لطفا

 • مریم آگوست 2017 در 10:58

  سلام من خواب دیدم از ی خیابون میخواستم رد بشم بعد ی ماشین ی عالمه گاو بزرگ چاق داشت پیاده میکر تو خیابون بعد من میترسیدم رد بشم لطفا بگیین چی میشه لطفا

 • احمد کشاورز آگوست 2017 در 02:08

  خواب دیدم گاو سه شاخ وحشی به منو زن و بچم حمله کرد بعدش کاری کردم گاو اومد به سمت من زنو بچه فرار کردن وقتی به سمت من حمله کرد فرار کردم بعد از خواب پریدم نمیدونم نر بود یا ماده ولی چاقو بزرگ بود تعبیرش چیه ممنون

 • احمد کشاورز آگوست 2017 در 02:12

  خواب دیدم گاو سه سه شاخ. چاق به منو زنو بچم حمله کرد بعدش بخاطر زن و بچم کاری کردم گاو اومد به سمت من زنو بچم فرار کردن گاو به من حمله کرد وقتی میخواست منو با شاخ بزنه از خواب پریدم تعبیرش چیه ممنون

 • احمد کشاورز آگوست 2017 در 02:15

  خواب دیدم یه گاو سه شاخ به منو زنو بچم حمله کرد بعدش کاری کردم گاو به سمت من اومد زنو بچم فرار کردن زمانی که گاو اومد به من شاخ بزنه از خواب پریدم گاوه چاقو بزرگ بود نفهمیدم نره یا ماده

 • فرشته آگوست 2017 در 16:44

  من خواب دیدم که ی گاو کوتاه و چاق بهم حمله میکنه و من فرارمیکنم میشه تعبیرشو بگین؟

 • Hossein آگوست 2017 در 10:03

  من خواب دیدم که تعداد زیادی گاو در حیات خانه ام هست .تعبیرش چیست؟

 • H آگوست 2017 در 10:06

  من خواب دیدم که تعداد زیادی گاو در حیات خانه ام وجود دارد .لطفا تعبیرش را بگویید.باتشکر.

  • خدیجه مارس 2018 در 07:17

   سلام من در خواب گاو ها رو به شکل باد و طوفان ظاهر میشدن و بزرگیشان به قد یه ساختمان بود اگر تعبیر من رو بگویید ممنون میشوم

 • H آگوست 2017 در 10:08

  من خواب دیدم که تعداد زیادی گاو در حیاط خانه ام وجود دارد تعبیرش چیست .با تشکر.

 • بهرام صداقت سپتامبر 2017 در 23:56

  سلام .افتادن گاو سیاه ازبالای کوه

 • زهرا سپتامبر 2017 در 11:26

  سلام من خواب دیدم در جایی مثله گاوداری یه گاوی که پوست روی تنش نداشت حتی از کمر هم نصف شده بود داشت تکه هایی از گوشت اسب میخورد و بار دوم درادامه ی همون گاو دیدم که گاوسباه چاقی گوشت سر و ران و کمر اسب سیاهی را میکند و میخورد. لطفا تعبیرشو بهم بگین خیلی ذهنم درگیرش شده.ممنون

 • زهرا سپتامبر 2017 در 11:27

  خواب گاو دیدم

 • ارزو اکتبر 2017 در 16:43

  سلام من خواب دیدم درجای سرسبزهستم یک گاو سفید اومد روی پشتم سوارشد لطفا بگید تعبیرش چی میشه مرسی

 • ارزو اکتبر 2017 در 16:46

  سلام من خواب دیدم درمکانی سرسبزهستم یک گاو سفید برپشتم سوارشد تعبیرش چیست مرسی

 • غضنفر اکتبر 2017 در 09:41

  خواب گاو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم گاو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گاو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب گاو را مطالعه نمایید و متوجه شوید گاو چه تعبیری دارد
  تعبیر خواب گاو از دید حضرت دانیال ع

  تعبیر خواب سوار بر گاو شدن کاری است که برای پادشاه می کند

  تعبیر خواب گاو نر در خانه باز شدن در خیر است

  تعبیر خواب گاو سه سر داشتن این است که نوکر تو به ازای هر سر یک سال برایت کار می کند
  تعبیر خواب گاو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

  تعبیر خواب گاو در خواب شش چیز می تواند باشد

  فرمانروایی- مال و ثروت-بزرگی و مکنت-ریاست-سال نیکو-سود فراوان
  تعبیر خواب گاو از دید حضرت یوسف ع

  و پادشاه [مصر] گفت من [در خواب] دیدم هفت گاو فربه است که هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر ای سران قوم اگر خواب تعبیر می‏کنید در باره خواب من به من نظر دهید. سوره یوسف آیه «۴۳»

  ای یوسف ای مرد راستگوی در باره [این خواب که] هفت گاو فربه هفت [گاو] لاغر آنها را می‏خورند و هفت‏خوشه سبز و [هفت‏خوشه] خشگیده دیگر به ما نظر ده تا به سوی مردم برگردم شاید آنان [تعبیرش را] بدانند. سوره یوسف آیه «۴۶»

  گفت هفت‏سال پی در پی می‏کارید و آنچه را درویدید جز اندکی را که می‏خورید در خوشه‏اش واگذارید. سوره یوسف آیه «۴۷»

  آنگاه پس از آن هفت‏سال سخت می‏آید که آنچه را برای آن [سالها] از پیش نهاده‏اید جز اندکی را که ذخیره می‏کنید همه را خواهند خورد. سوره یوسف آیه «۴۸»

  تعبیر خواب گاو ماده خوب بود

  تعبیر خواب گاو فربه این است که آن سال خوب می گذرد

  تعبیر خواب گاو لاغر این است که سال گرانی است و کمی غله وجود خواهد داشت
  تعبیر خواب گاو از دید ابراهیم کرمانی

  تعبیر خواب داشتن و فروختن گوشت گاو نر ، خرید و فروش در دنیا است

  تعبیر خواب آمدن گاو نر در کوچه و خانه ، خیر و برکت است

  تعبیر خواب گاو به شما سر بزند و بیندازد مغزول شدن است در هر کاری است افت می کند
  تعبیر خواب گاو از دید جابر مغربی

  تعبیر خواب کشتن گاو نر و قسمت کردن گوشت این است که آدم بزرگی را بکشند و مال او را ببرند

  تعبیر خواب شخم زدن زمین با گاو یافتن مال زیاد است

  تعبیر خواب جنگ گاوهای نر این است که با بزرگی دشمنی می کند
  تعیر خواب گاو از دید محمد بن سیرین

  تعبیر خواب گاو ماده لاغر کمبود و قحطی است

  تعبیر خواب دیدن گوشت گاو ماده مال است

  تعبیر خواب دیدن پوست گاو ماده میراث است

  تعبیر خواب دوشیدن ماده گاو و خوردن شیر گاو این است که مالش بسیار زیاد می شود

  تعبیر خواب دیدن گاو حامله امیدواری است

  تعبیر خواب خریدن گاو چاق،زن توانگر است

  تعبیر خواب خریدن گاو ماده و صحبت کردن با گاو این است که عیش و عشق دنیا به او رو می کند

  تعبیر خواب جنگ کردن با گاو ماده و گزیدن گاو خیانت به همسرش می کند

  تعبیر خواب گاو ماده در خانه مال و نعمت است
  تعبیر خواب گاو از دید منوچهر مطیعی

  تعبیر خواب گاو خوب است

  تعبیر خواب گاو شاخ دار که به شما حمله می کند تعبیر خواب حیوانات وحشی را دارد

  تعبیر خواب گاو مهاجم و وحشی دشمنی است که می توانسته خوب باشد ولی نیست

  تعبیر خواب داشتن گاو، به نعمت رسیدن است

  تعبیر خواب گاو ماده به شما بدهند این است که آن شخص به شما سود می رساند

  تعبیر خواب کسی به شما گاو نر بدهد این است که دهنده گاو شما را به سوی سود و موفقیت تشویق می کند

  تعبیر خواب سوار بر گاو نر شدن به شرطی که گاو مطیع باشد موفقیت در انجام کار سخت است

  سوار گاو نر شدن به معنی ارتقا یافتن است و اگر پایین بیایید ان مقام را از دست می دهید

  تعبیر خواب داشتن طویله گاو نعمت فراوان است

  تعبیر خواب گاو چاق روزی زیاد و گاو لاغر روزی کم است

  تعبیر خواب گاو به کسی دادن و چیز دیگری گرفتن زیان مالی است

  تعبیر خواب فروختن گاو به پول از دست دادن مال و گرفتاری و بیماری است زیرا پول در خواب خوب نیست

  تعبیر خواب خریدن گاو خوب است و فراخی روزی است به خصوص که گاو پستان های بزرگی داشته باشد
  تعبیر خواب گاو از دید لوک اویتنهاو

  تعبیر خواب کشتن گاو ، کسب در آمد است

  تعبیر خواب دیدن گاو ، نیکبختی در تجارت است

  تعبیر خواب گاوچرانی ، مشکلات است

  تعبیر خواب گاو چاق ، خوشبختی نزدیک است

  تعبیر خواب گاو لاغر ، قیمت بالا و گرانی در راه است

  تعبیر خواب گوشت گاو ، روابط حسنه با اطرافیان است
  تعبیر خواب گاو از دید آنلی بیتون

  تعبیر خواب گاوها آماده شیر دادن باشند این است که نشانه رسیدن به تمامی امید هاست .

 • مهتاب اکتبر 2017 در 10:33

  سلام.خواب دیدم تو ی مزرعه ایم و دختر۵ ساله داداشم ( که مادرش رحمت خدا رحمته) هم همراهمون بود و گاو بهش حمله میکنه تمام موهاش میکنه ،،تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • مصطفی اکتبر 2017 در 02:05

  سلام بر همگی.من دیشب خوابی دیدم که اینگونه بود:وارد مکانی میشوم که کلی گاو در آنجا بود و از قرار متوجه میشوم که همه ی آنها مال من است و من شروع میکنم با ماژیک آبی رنگ روی آنها شمارش میکنم و به ترتیب از یک شروع میکنم یعنی اولین گاو و تا گاو شماره ی پنج که با ماژیک روی آن گاو شماره پنج را مینویسم اما خب تعداد گاوها بیشتر از اینها بود و اینرا هم بگویم که گاوها سفید رنگ و درشت و آرام بودند

 • ناشناس اکتبر 2017 در 09:51

  سلام من خواب دیدم در یک منزل ناشناس یک گاوشان را دزدیدن اولش ناراحت بودن وبعد ش گفتن اشگالی نداره وخوشحال بودن

 • رضا اکتبر 2017 در 23:26

  سلام من خواب دیدم خودم و خواهرم توی یک مزرعه هستیم و داریم گاو می چرونیم تعبیرش چی میتونه باشه

 • رضا اکتبر 2017 در 23:28

  سلام من خواب دیدم من وخواهرم توی یه مزرعه هستیم وداریم گاو می چرونیم تعبیرش چیه

 • فاطمه پ نوامبر 2017 در 01:22

  سلام خواب دیدم من وشوهر وپسرم از کنار ردوخانه ای میرفتیم که یه گاو ماده بزرگی در اب واب ان را باخودش میبر گاوهم سیاه سفید و خیلی چاقی بو ممنون میشم تعبیرش کنید

 • فاطمه پ نوامبر 2017 در 01:28

  خواب دیدم من وشوهر وپسرم از کنا رودخان ای رد میشودیم یه گاو ماده خیلی درشت دراب ذلال واب ان را به خودش میبردتعبیرش چیست

 • ناشناس نوامبر 2017 در 09:40

  سلام من امروز صبح ساعت ٨ خوابیدم وخواب دیدم دو گاو فربه در خونه داریم که بعد از چند وقت چون کسی بهشون چیزی نمیداد بخورن ب جنون کشیده شدن و خود گاوها هر کدوم خودشونو خوردن و این خیلی دردناک بود لطفا بمن بگید ایا این خواب در این وقت روز اصلا تعبیر داره؟

 • حسین نوامبر 2017 در 23:14

  خواب دیدم یک گاو چشم درشت با اخم دنبالم کرد وشاخ هم نداشت لطفا تعبیر کنید

 • تارا نوامبر 2017 در 18:22

  سلام خواب دیدم تعداد زیادی گاو سفید بزرگ در یک دریا یا شبیه رودخونه مردن ومن از اونجا رد
  شدم وناراحت شدم لطفا تعبیر کنین .ممنون

 • تارا نوامبر 2017 در 18:25

  سلام ،خواب دیدم تعداد زیادی گاو سفید وچاق توی دریا یا رودخونه مردن ووقتی از اونجا رد شدم ناراحت شدم لطفا تعبیر کنید .ممنون

 • علی دسامبر 2017 در 10:54

  سلام من خواب دیدم یک گاو چاق زایمان کرد تعبیرش چی میشه ممنون

  • ناشناس مارس 2019 در 07:07

   گاو برکت است وخوب است.

 • ترانه دسامبر 2017 در 12:50

  سلام …من خواب دیدم که منو پدربزرگو خواهرمو پدرمو عمم بودیم پدر بزرگم منو پدرمو از خواهرمو عمم جدا کردو بردمون حیاط و نفری یه گاو بهمون داد…گاو من مشکی بود و خوشگل بود ولی بین رانهاش یه زخم عمیق بود که دلو رودش دیده میشد ولی گاوه زنده بودو حالشم بد نبود بعد پدربزرگم یه چیزی زد رو زخمشو گاوه خوب شد…بعدشم طنابشو گرفتمو اونم خیلی مطیع دنبالم راه افتاد:|تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • ناشناس ژانویه 2018 در 16:20

  سلام من دیدم که گاو های چاق و سیاه و سفید بطرفم میان و کسی دست مرا میگیرید و نجاتم میده

 • ناشناس ژانویه 2018 در 18:32

  سلام . منئخواب دیدم مار بسیار غول پیکری سوار شدم و من را بالای درختان و همه جا میبردو وقتی پیاده شدم دیدم زمین پوشیده از برف است و تعدادی گاومیش سیاه گوشه ای ایستاده اند و یک گاو می سیاه تنها به طرف انها رفت و ایستاد و بقیه گاوها گوشت صورتش را میخوردند
  لطفا اگر تعبیرش خیلی بد است جواب ندهید
  با سپاس از شما

 • ناشناس فوریه 2018 در 19:21

  سلام خواب دیدم تعدادی گاوهستن چندتا تایکیشون هی میخادبهم شاخ بزنه ولی نتونست تعبیرش چیه

 • محیا فوریه 2018 در 00:39

  سلام..چن شب پیش خواب دیدم ی گاو بهم حمله کرد من خیلی ترسیدم..تعبیرش چیه؟ چن روزه درگیرشم

  • ناشناس آگوست 2018 در 09:17

   با سلام منم خواب دیدم تو خیابانم بعد یه گاوه سیاه بزرگ و چاق بهم نزدیک شد ومن و پشت خودش سوار کرد بعد وقتی به خودم آمدم دیدم این گاوالتشو به من میماله و نزدیکی میکنه بامن ومن هم هیچ عکس العملی نشون نمیدادم ودرمقابلش سکوت کردم ممنون میشم تعبیرش بهم بگید

 • علی مهریار مارس 2018 در 04:50

  سلام.
  من در خواب اولش دیدم روی پام چند تا زنبور هست اونا با دست میزنم. اطرافم هم زنبور هست ازشون فرار میکنم
  لباشم بیرون میکشم توی جبیم زنبور هست حتی توی کفشم زنبور هست. از همش فرار میکنم
  که یک زنبوری دنبالم میکنه. میرسم به یک جای تاریک اون یک گاو مرده پوسیده شده رو میبینم که بهش نزدیک میشم زنده میشه اونم طرفم میاد.
  از اونم فرار میکنم
  تعبیرش چیه؟

 • خدیجه مارس 2018 در 07:26

  سلام من در خواب دیدم در شهر هستم سوار یه ماشین برگ و از میان ساختمان ها با بادو طوفان گاو هایی بزرگ سفید وابی کم رنگ ظاهر میشدن و همه مردم وحشت میکردن

 • رضا شاملو آوریل 2018 در 09:40

  سلام من دیشب خواب دیدم چندنتا گاو خیلی بزرگ سیاه سفید تو خیابون میرفتن

 • سید یوسف موسوی زاده آوریل 2018 در 15:51

  سلام من خواب دیدم یک گاو نر سیاه تو گندم زار خشک دیدم به من حمله کردند

 • سید یوسف موسوی زاده آوریل 2018 در 15:54

  سلام من خواب دیدم یک گاو نر سیاه تو گندم زار خشک دیدم به من حمله کردند

 • یلدا آوریل 2018 در 17:27

  سلام من خواب دیدم در یکجا چهار دانه گاو ماده با چوچه هایشان در حال استراحت هستند و بسیار چاق و قوی استن سه دانه اش رنگ سیاه و یکش داری رنگ سفید و سیاه میباشد تشکر میشه تعبیرش را برایم بگوید

 • نایناش ژوئن 2018 در 17:26

  خاب دیدم ک دنبال گاو هستم با عمویم تا یجاهای دنبالش میریم ولی پیداش نمیکنیم مرسی ک تعبیر کنی

 • ناشناس ژوئن 2018 در 17:28

  سلام خاب دیدم ک دنبال ی گاو هستیم با عموم ولی پیداش نکنیم مرسی ک تعبیر کنی

 • ناشناس ژوئن 2018 در 17:31

  سلام خاب دیدم ک گاو خریدیم پولشو دادیم ولی گاو پیدا نکردی دنبالش تا بجاهایی میریم ولی پیدا نمیکنیم

 • تنها ژوئن 2018 در 11:10

  سلام تعبیر خواب گاوی ک درحال زابیدنه چیه؟

 • ناشناس جولای 2018 در 17:25

  سلام خواب دیدم دربعدازظهر در اداره گوسله سیاه به بنده حمله میکند تعبیرش چی.

 • آنتی ماسون جولای 2018 در 13:26

  سلام…وااای خواب دیدم چندتا گاو اندامی آرایشو آنتیک کرده دارن میان سمت من…من هم دستم قمه بود گردن همه رو زدم…نامردا میخواستن منو وسوسه بکن بکن راه بندازن…ببخشید جناب یوسف لطفا نظر شما

 • اکبر جولای 2018 در 22:05

  درخوابدیدم گاو سیاه سفید ماده که روی هم میپریدن که گاو پایین زیر گاو ماده دیگری خوابید بعد از مدتی همه گاو ها روزمین خوابیدن من هم کنار گاوها دراز کشیدم چند ثانیه خوابم برد رفیقم دربالای درخت جا درست کرده بود خوابیده بود در ضمن دوتا بچه کوچیک هم با گاوها بودن

 • زهرا آگوست 2018 در 04:06

  سلام من خواب یک گاو که میخواهد به من حمله کند ده الا ۱۵ سال است که میبینم امشب اون گاو تونست منو شاخ بزنه و پرتاب کنه جلو یک ملت آدم و کسی دفاع نکرد از من تعبیر خوابم چیه

 • زهرا اکتبر 2018 در 18:01

  سلام.من خواب گاوی رو دیدم ک بهم شاخ زد و شاخش رفت توی بدنم.ممنون میشم تعبیرشو بگین؟؟

 • احمد دسامبر 2018 در 21:11

  سلام ،درخواب دیدم ک سه گاو درحال چریدن در دشتی سرسبز بودند ک من چوب خشکی بسمت آنها پرت کردم و آن گاوها ب سمت من حمله کردند و من فرار کردم و در داخل یک اتاق مانندی رفتم و گاوها نیز دنبال من آمدند میخواستند مرا بزنند ک بالای یک ستون چوبی رفتم و آنها ب ان ستون حمله میکردند تا من ب زمین بی افتم و من برادر خودرا صدا کردم وقتی آمد گاوها آرام گرفتند

 • no name آوریل 2019 در 14:16

  سلام من خواب خیلی عجیبی دیدم.تو خواب من شیاطین و ارواح زیاد میاد مخصوصا اجنه. به طور مثال چندماه پیش خواب دختربچه ی مرده ای رو دیدم ک لباس خواب بلند پوشیده بود.یا فرداش خواب شیطان رو دیدم ک با اجازه ی خودم داشت وارد جسمم میشد و زن دوجنسه بود ازبالازن با الت مردانه اما درهین وارد شدن داخل جسمم از خواب پریدم. امروزم خواب عجیبی دیدم که یک جن یا شیطان به شکل گاو بود قرمز رنگ بود اما روی دوپا ایستاده بود و حرف هم میزد.و من درخوابم بااون رابطه جنسی داشتم. بهتون بگم ک من خانوم هستم لطفا بهم بگید ک این خواب ها تعبیری ندارن من راحت شم

  • بی اس ام اس آوریل 2019 در 17:46

   تعبیر دیدن جن در خواب بزرگی و دولت است و اگر با او در خواب صحبت کنید که این بزرگی بیشتر خواهد بود.نگران نباشید که آینده تان روشن است

 • sahar ژوئن 2019 در 10:54

  سلام خواب گاو بی سر دیدم

 • sara0000 ژوئن 2019 در 10:56

  سلام من خواب گاو بدون سردیدم

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.