تعبیر خواب بانک

تعبیر خواب بانک | تعبیرخواب بانک | tabire khab

تعبیر خواب بانک رفتن,تعبير خواب بانک,تعبیر خواب بانک زدن,تعبير خواب بانك,تعبیر خواب حساب بانکی,تعبیر خواب دیدن بانک,تعبیر خواب چک بانکی,تعبیر خواب کارت عابر بانک,تعبیر خواب دزدی از بانک,تعبیر خواب رفتن به بانک,تعبير خواب عابر بانك,تعبير خواب حساب بانكي,تعبير خواب برنده شدن در بانك,تعبیر خواب سرقت از بانک,تعبیر خواب دزدی بانک

تعبیر خواب بانک رفتن , تعبير خواب بانک , تعبیر خواب بانک زدن

خواب بانک یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بانک در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بانک می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بانک را مطالعه نمایید و متوجه شوید بانک چه تعبیری دارد

تعبیر خواب بانک از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب در بانک بودن ، روبرو شدن با یک انسان طماع و خسیس است

تعبیر خواب کارمند بانک بودن ، دلبستگی به چیزی که به شما تعلق ندارد

تعبیر خواب روبرو گیشه بودن ، باز شدن راهی برای پیشرفت است

تعبیر خواب کارمند بانک مرد ، فاش شدن راز است

تعبیر خواب کارمند بانک زن ، زیان و ضرر مالی است

تعبیر خواب بانک از دید ليلا برايت

تعبیر خواب پول گذاشتن در بانک ، رسیدن به آرزو است

تعبیر خواب پول برداشتن از بانک ، ضرر مالی است

تعبیر خواب بانک از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب تحویلدار بیکار ، شکست در کار است

تعبیر خواب نبود سکه طلا در بانک ، نرسیدن به سود است

تعبیر خواب انبوه شدن و جمع شدن اسکناس ها و سکه ها روی هم ، افزایش دارایی و اعتبار است

تعبیر خواب بانک از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب خود را در بانك مي بينيد ، به شما قول دروغ خواهند داد.

تعبیر خواب كاري با بانك داريد ، بطور غيره منتظره پول از دست خواهيد داد.

تعبیر خواب بانكدار هستيد ، مورد تمسخر قرار مي گيريد .

تعبیر خواب يك وام بانكي مي گيريد ، ضرر بزرگ مالي در آينده نزديك است

تعبیر خواب از يك بانك پول دريافت مي كنيد ، ورشكستگي نزديك مي شود .

تعبیر خواب شما در بانك در كنار يكي از كارمندان بانك هستيد ، خبرهاي بسيار ناخوشايند است

تعبیر خواب بانک | بانک در خواب دیدن | تعبیر خواب

25 comments

 1. بانک در زندگي امروز ما بانک جانشين خلف و صديق صرافي هاي قديمي است و صرافي نيز يکي از کهن ترين مشاغل شناخته شده است که پيدايش آن با کشف طلا مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسيده است.

 2. بانک در خواب يک عامل طامع تعبير مي شود يعني همان تاويلي که براي صراف و صرافي هست و معبران قديمي دانسته و نوشته اند.

 3. چنان چه خود را در بانک و در رديف مشتريان ديديد در آينده موردي پيش مي آيد که سر و کارتان با يک انسان طماع و بخيل و خسيس مي افتد.

 4. شخصي که به هيچ وجه شما او را تاييد نمي کنيد و نمي پسنديد اما بالاجبار بااو معامله و معاشرت خواهيد کرد.

 5. اگر خويشتن را در خواب به جاي تحويل دار بانک ديديد که پشت گيشه نشسته ايد خواب شما مي گويد به چيزي دل بسته و دل خواهيد بست که آن چيز متعلق به شما نيست و اگر هم بتوانيد مالک شويد مدتي طولاني صاحب آن نخواهيد بود

 6. اگر خود را مقابل گيشه ديديد اما جائي بوديدي که تحوي دار ديده نمي شد راهي براي پيشرفت (آموختن بيشتر) به روي شما گشوده مي گردد

 7. اگر تحويل دار را توانستيد ببينيد و او يک مرد بود اتفاق مي افتد که کسي رازي را براي شما فاش مي کند که شما براي شنيدن و دانستن آن راز صالح نيستيد و چنان چه تحويل دار يک زن بود کسي به شما خيانت مي کند و از نظر مالي زيان مي رساند

 8. اگر زني اين خواب را ببيند به شدت گرفتار حسد زنانه مي شود.

 9. خودش به ديگري حسد مي ورزد و يا ديگري به او حسادت مي کند

 10. اگر در زندگي روزانه خود غالبا به بانک مي رويد و با پول و تحويل دار و دريافت و پرداخت سرو کار داريد بانک طبيعي است و فقط گوياي کار است.

 11. بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل شناخته شده است که پیدایش آن با کشف طلا مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسیده است. بانک در خواب یک عامل طامع تعبیر می شود یعنی همان تاویلی که برای صراف و صرافی هست و معبران قدیمی دانسته و نوشته اند. چنان چه خود را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده موردی پیش می آید که سر و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می افتد. شخصی که به هیچ وجه شما او را تایید نمی کنید و نمی پسندید اما بالاجبار با او معامله و معاشرت خواهید کرد. اگر خویشتن را در خواب به جای تحویل دار بانک دیدید که پشت گیشه نشسته اید خواب شما می گوید به چیزی دل بسته و دل خواهید بست که آن چیز متعلق به شما نیست و اگر هم بتوانید مالک شوید مدتی طولانی صاحب آن نخواهید بود. اگر خود را مقابل گیشه دیدید اما جائی بودیدی که تحوی دار دیده نمی شد راهی برای پیشرفت (آموختن بیشتر) به روی شما گشوده می گردد. اگر تحویل دار را توانستید ببینید و او یک مرد بود اتفاق می افتد که کسی رازی را برای شما فاش می کند که شما برای شنیدن و دانستن آن راز صالح نیستید و چنان چه تحویل دار یک زن بود کسی به شما خیانت می کند و از نظر مالی زیان می رساند. اگر زنی این خواب را ببیند به شدت گرفتار حسد زنانه می شود. یا خودش به دیگری حسد می ورزد و یا دیگری به او حسادت می کند. اگر در زندگی روزانه خود غالبا به بانک می روید و با پول و تحویل دار و دریافت و پرداخت سرو کار دارید بانک طبیعی است و فقط گویای کار است.

 12. ديدن تحويلدار بي كار در بانك ، علامت آن است كه در امور كاري خود با شكست مواجه خواهيد شد

 13. اگر خواب ببينيد در بانك سكة طلا موجود نمي باشد ، دلالت بر آن دارد كه به سود و موفقت نخواهد رسيد .

 14. اگر خواب ببينيد در بانك اسكناسها و سكه ها روي هم انبوه شده اند ، علامت آن است كه به احترام و دارايي شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعي از احترامي بسيار برخوردار خواهيد شد .

 15. اگر در خواب مشغول صحبت با یک بانکدار باشید، بیانگر آن است که بلایى از سر شما رفع مى‏شود. اگر در خواب خود را صاحب یک بانک ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام یکى از معاملات خود سود چندانى حاصلتان نمى‏شود.

 16. لیلا برایت مى‏گوید:

  اگر خواب ببینید که مشغول پول گذاشتن در بانک هستید، نشانه‏ى رسیدن به آرزوهایتان است. اگر خواب ببینید که از بانکى پول برداشت مى‏کنید، نشانه‏ى زیان و ضرر مالى است.

 17. آنلی بیتون مى‏گوید:

  دیدن تحویل دار بی کار در بانک ، علامت آن است که در امور کاری خود با شکست مواجه خواهید شد .
  اگر خواب ببینید در بانک سکه طلا موجود نمی باشد ، دلالت بر آن دارد که به سود و موفقت نخواهد رسید .
  اگر خواب ببینید در بانک اسکناسها و سکه ها روی هم انبوه شده اند ، علامت آن است که به احترام و دارایی شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعی از احترامی بسیار برخوردار خواهید شد .

 18. درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خود را دربانک می بینید : به شما قول دروغ خواهند داد.

  کاری با بانک دارید : بطور غیره منتظره پول از دست خواهید داد.

  بانکدارهستید : مورد تمسخر قرار می گیرید .

  یک وام بانکی می گیرید : ضرر بزرگ مالی در آینده نزدیک

  از یک بانک پول دریافت می کنید : ورشکستگی نزدیک می شود .

  شما در بانک در کنار یکی از کارمندان بانک هستید: خبرهای بسیار ناخوشایند .

 19. خود را دربانك مي بينيد : به شما قول دروغ خواهند داد.

 20. كاري با بانك داريد : بطور غيره منتظره پول از دست خواهيد داد.

 21. بانكدارهستيد : مورد تمسخر قرار مي گيريد .

 22. يك وام بانكي مي گيريد : ضرر بزرگ مالي در آينده نزديك

 23. از يك بانك پول دريافت مي كنيد : ورشكستگي نزديك مي شود .

 24. شما در بانك در كنار يكي از كارمندان بانك هستيد: خبرهاي بسيار ناخوشايند

 25. سام . من خواب دیدم که همسرم به من میگه کل بانک رو به نام خودم کردم.
  من انگار یهو جا خوردم و تو دلم گفتم چرا یک دنگشو لااقل به نام من نزد.
  شغل همسرم اصلا به بانک مربوط نمیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.