تعبیر خواب خاکستر

تعبیر خواب خاکستر | تعبیرخواب خاکستر | tabire khab

تعبیر خواب خاکستر,تعبیر خواب خاکستر اتش,تعبیر خواب خاکستر مرده,تعبیر خواب خاکستر سیگار,تعبیر خواب خاکستری شدن مو,تعبیر خواب خاکستری,تعبیر خواب موش خاکستری,تعبیر خواب گرگ خاکستری,تعبیر خواب مار خاکستری,تعبیر خواب گربه خاکستری,تعبیر خواب خرگوش خاکستری,تعبیر خواب موش خاکستری در خانه,تعبیر خواب مار خاکستری رنگ,تعبیر خواب اسب خاکستری,تعبیر خواب موش خاکستری مرده,تعبیر خواب موش خاکستری بزرگ,تعبیر خواب موش خاکستری کوچک,تعبیر خواب موش خاکستری رنگ,تعبیر خواب گاز گرفتن موش خاکستری,تعبیر موش خاکستری در خواب,تعبیر خواب دیدن موش خاکستری,تعبیر خواب کشتن موش خاکستری,تعبیر خواب حمله گرگ خاکستری,تعبیر خواب کشتن گرگ خاکستری,تعبیر خواب دیدن گرگ خاکستری,تعبیر خواب گرگ سفید و خاکستری,تعبیر گرگ خاکستری در خواب,تعبیر دیدن گرگ خاکستری در خواب,تعبیر خواب مار خاکستری خالدار,تعبیر خواب مار خاکستری کوچک,تعبیر دیدن مار خاکستری در خواب,تعبیر خواب کشتن مار خاکستری,تعبیر خواب دیدن مار خاکستری,تعبیر خواب مار بزرگ خاکستری,تعبیر خواب نیش زدن مار خاکستری,تعبیر خواب بچه گربه خاکستری

تعبیر خواب خاکستر , تعبیر خواب خاکستر اتش , تعبیر خواب خاکستر مرده

خواب خاکستر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم خاکستر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب خاکستر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب خاکستر را مطالعه نمایید و متوجه شوید خاکستر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خاکستر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن خاکستر ، نه چیز است

عالم و دانشمندی که علمش مورد بذیرش و قبول نباشد – مال حرام – کلام باطل – خصومت و دشمنی

فسق و گناه – مکر و حیله – حسادت و حسرت و افسوس – پشیمانی – کاری که اندر آن خیری نباشد

تعبیر خواب خاکستر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خاکستر ، مال باطل و حرام است

تعبیر خواب خاکستر از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب خاکستر ، پشیمانی از کار بیهوده است

تعبیر خواب خاکستر بر دست و لباس شما نشسته است ، پشیمانی از انجام کاری که آبروی شما را به خطر می اندازد

تعبیر خواب فرو رفتن پای شما در خاکستر ، رفتن به سفر بیهوده ای که باعث پشیمانی شما می شود

تعبیر خواب خاکستر در آشپزخانه ، اندوه و غم از سمت همسر است

تعبیر خواب نشستن خاکستر بر سر شما ، سرزنش و شرمندگی است

تعبیر خواب نشستن خاکستر بر چهره شما ، رسوایی است

تعبیر خواب خاکستر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن خاکستر ، ناامیدی و رو به رو شدن با اتفاقات بد است

تعبیر خواب کشاورزی که خاکستر ببیند ، محصول آفت زده است

تعبیر خواب تاجری که خاکستر ببیند ، شکست در امور تجاری است

تعبیر خواب پدر و مادری که خاکستر ببیند ، رنج کشیدن از دست فرزندان است

تعبیر خواب خاکستر | خاکستر در خواب دیدن | تعبیر خواب

31 comments

 1. ديدن خاكستر درخواب بر نه وجه است.

  اول: عامل ناپذيرفته. دوم: مال حرام. سوم: كلام باطل. چهارم: خصومت. پنجم: فسق. ششم: مكر. هفتم: حسادت. هشتم: پشيماني. نهم: كاري كه اندر آن خيري نباشد

 2. خاكستر، مال باطل است از قِبَل سلطان، كه بر كسي باقي بماند.

 3. خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بيهوده است.

 4. اگر ديديد در خواب به دنبال خاکستر مي گرديد تا آتش را جا به جا کنيد براي رسيدن به هدفي که در نظرتان بزرگ جلوه مي کند کاري بيهوده انجام مي دهيد که بعدا ندامت و پشيماني مي آورد.

 5. اگر بيند خاكستر جمع كرد و باطل شد، دليل كه مال از سلطان جمع كند و به وي نماند

 6. بعضي از معبران گويند: علمي حاصل كند كه در وي هيچ خير و نفع نباشد.

 7. خاکستر در خواب افسوس و ندامت کار بيهوده است. اگر ديديد در خواب به دنبال خاکستر مي گرديد تا آتش را جا به جا کنيد براي رسيدن به هدفي که در نظرتان بزرگ جلوه مي کند کاري بيهوده انجام مي دهيد که بعدا ندامت و پشيماني مي آورد.

 8. چنانچه در خواب خاکستر يافتيد ندامت حتمي است و اگر نيافتيد در آستانه تحسر قرار مي گيريد.

 9. اگر ديديد خاکستر بر دست و لباس شما نشسته کاري مي کنيد که ندامت مي آورد و آبروي شما در مخاطره قرار مي گيرد.

 10. اگر ديديد پايتان در خاکستر فرو رفته سفري مي کنيد يا به جايي مي رويد که عبث است و ندامت دارد و زيان مي بينيد.

 11. اگر خاکستر در آشپزخانه بود همسرتان براي شما ملال و اندوه مي آورد. اگر خاکستر بر سر شما نشسته بود عملي انجام مي دهيد که بزرگترها و روسا شما را سرزنش مي کنند و شرمندگي مي کشيد. اگر خاکستر بر چهره شما نشسته بود خجالت مي کشيد و اين شرمندگي تا مرحله رسوايي است.

 12. اگر خاکستر در آشپزخانه بود همسرتان براي شما ملال و اندوه مي آورد.

 13. اگر خاکستر بر سر شما نشسته بود عملي انجام مي دهيد که بزرگترها و روسا شما را سرزنش مي کنند و شرمندگي مي کشيد.

 14. اگر خاکستر بر چهره شما نشسته بود خجالت مي کشيد و اين شرمندگي تا مرحله رسوايي است.

 15. خاکستر، مال باطل است از قِبَل سلطان، که بر کسی باقی بماند. اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد، دلیل که مال از سلطان جمع کند و به وی نماند

 16. بعضی از معبران گویند:

  علمی حاصل کند که در وی هیچ خیر و نفع نباشد.

 17. دیدن خاکستر در خواب ، نشانة نومید شدن است و روبرو شدن با حوادثی تلخ و غم انگیز است .

 18. اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که محصولاتی آفت زده حاصل دست رنج او خواهد بود .

 19. اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در معاملات و امور تجاری شکست خواهد خورد .

 20. اگر پدر یا مادری در خواب خاکستر ببیند ، علامت آن است که از دست فرزندان خود رنج بسیاری خواهند کشید .

 21. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاکستر، مال و اموال باطلی است که از «پادشاه» برای کسی به جا می‌ماند.

 22. اگر در خواب ببینی خاکستری که جمع کرده‌ای نابود شده و از بین رفته است، تعبیرش این است که از پادشاه مال و اموالی جمع می‌کنی که برای تو باقی نمی‌ماند، ‌‌‌‌‌

 23. ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی علم و دانشی بدست می‌آوری که برای تو هیچ سود و منفعتی نخواهد داشت (تعبیرهای مختلف).

 24. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خاکستر عبارتند از: 1- علم نامقبول و مردود 2- مال حرام 3- حرف باطل4- دشمنی و خصومت 5- فسق و نافرمانی از خداوند 6- مکر و حیله 7- حسرت 8- پشیمانی 9- کاری که خیری نداشته باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَّثَلُ الَّذِینَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ… _ کسانی که به پروردگارشان کافر شدند، اعمالشان همانند خاکستری است که در روز طوفانی باد سختی بر آن بوزد… (ابراهیم (ع) -18).

 25. خاکستر در خواب ارثیه ای است که برای بیننده ماندنی نیست. اگر خاکستر به باد می داد، ارثیه را صرف کارهای لهو و لعب می کند.

 26. اگر خاکستر بر روی خاکسترهایش می ریخت، به ازدیاد آن ارثیه می پردازد.

 27. اگر باد آمد و آن خاکسترها را برد، دلیل که خاکسترهایی که افزوده و خاکسترهایی که داشته، اموالی است که در آن رعایت حلال و حرام نشده و باد برده است.

 28. خاکستر به تعبیر بعضی دیگر از معبران، آموختن علمی است که از آن آموزنده هیچ خیر و منفعتی نمی برد، نه خود و نه دیگران. یا تعبیرش ندامت و پشیمانی است.

 29. محمد ابن سیرین می گوید: خاکستر، مال باطل است از قِبَل سلطان و حاکم، که بر کسی باقی بماند. اگر ببیند خاکستر جمع کرد و باطل شد، دلیل که مال از سلطان جمع کند و به وی نماند.

 30. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن خاکستر درخواب بر نه وجه است:
  عامل ناپذیرفته،
  مال حرام،
  کلام باطل،
  خصومت،
  فسق،
  مکر،
  حسادت،
  پشیمانی،
  کاری که اندر آن خیری نباشد.

 31. خوردن خاکستر مرده چه مفهومی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.