تعبیر خواب بینی | 55 تعبیر دیدن بینی در خواب

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی , تعبیر خواب بینی بزرگ , تعبیر خواب بینی شکسته

خواب بینی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بینی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بینی می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب بینی را مطالعه نمایید و متوجه شوید بینی چه تعبیری دارد.

ممکن است که نتوانید با خواندن این مطلب به خواسته خود برسید ، توصیه ما به شما این است تعبیر خواب های نزدیک مانند تعبیر خواب تف کردن را مطالعه نمایید. کافیست که روی لینک ابی رنگ کلیک نمایید.

تعبیر خواب بینی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن بینی در خواب پنج معنی دارد

عزت – مال – بزرگی – فرزند – زندگی خوب

تعبیر خواب بینی از دید حضرت دانیال

بینی در خواب ، جاه و مقام است

کوتاه شدن بینی ، بی جاه و مقام شدن است

افتادن بینی ، افتادن از جاه و مقام است

فراخ شدن سوراخ بینی ، زیاد شدن روزی است

تنگ شدن سوراخ بینی ، کم شدن روزی است

محمد بن سیرین

بیرون آمدن مغز از بینی ، سود و منفعت است

بیرون آمدن کرم و مگس از بینی ، فرزند است

سوراخ شدن بینی ، مال و نعمت است

بسته شدن سر بینی ، بسته شدن کارها است

https://img.bisms.ir//2016/11/eye-sleep

جابر مغربی

خون دماغ شدن ، مال است

اسماعیل بن اشعث

خرطومی شدن بینی ، عزت و مقام است

بوی خوش رفتن در بینی ، فرزندی صالح است

بوی بد رفتن در بینی ، فرزندی ناصالح است

حاجظ

بینی نداشتن ، مردن یکی از اقوام است

دو بینی داشتن ، اختلاف بین زن و شوهر است

منوچهر مطیعی تهرانی

بینی در خواب ، غرور و عزت نفس است

کوتاه بودن بینی ،  کم شدن احترام است

لیلا برایت

بیش از اندازه بزرگ بودن بینی ، شکست در انجام بعضی از کارها است

نتوانید با بینی خود نفس بکشید ، اتفاقات ناگوار است

آنلی بیتون

دیدن بینی خود ، با تکیه به توانایی های خود قادر به انجام هر کاری است

بینی خود را کوچک ببینید ، نرسیدن به اهداف است

مو روییدن بر بینی ، به ثمر رساندن کارها است

خون آمدن از بینی ، مصیبت است

https://img.bisms.ir//2016/09/33648037765367005313

خواب های معمول به همراه تعابیر

سلام خواب دیدم موهای زیادی داخل بینیم رشد کرده و من دارم اونارو با قیچی میزنم

تعبیر دیدن موی بر بینی و قیچی کردن آن به این معنی است که شما در کاری هستید و تلاش می کنید آن را به سرانجام برسانید و در این کار موفق خواهید شد.

69 comments

 1. حضرت دانیال (ع) می گوید: اگر در خواب دیدید بینی شما دچار عیب و ایرادی شده، چشم به راه آسیبی باشید که بر شئون اجتماعی شما وارد می آید.

  • من خواب دیدم که یک پلیس با سر میزند در دماغم و میشکند دماغم

  • اگه عمل زیبایی بینی باشه که خیلی بینی خوشگل شده باشه مثل یه بینی طبیعی نه کوچیک نه برزک در حد تعادل باشه تعبیرش چیه

 2. اگر ببینید که بینی ندارید یا داشته اید و از بین رفته، از مقامی که دارید خلع می شوید و شغلی را که دارید از دست می دهید.

 3. خلط یا آب بینی در خواب نشانه فرزند است. اگر ببیند که از بینی او آب می آید خداوند به او فرزندی عنایت می فرماید. فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار است شفا می یابد.

 4. اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود. اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود.

 5. امام صادق (ع) می فرماید: دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است:
  عز،
  مال،
  بزرگی،
  فرزند،
  عیش خوش.

 6. بینی در خواب جاه و منزلت و غرور و عزت نفس است.

 7. اگر بینی خود را در خواب کوتاه دیدیم از احترامی که نزد مردم داریم کم می شود و چنان چه دیدیم بینی ما شکسته و به طرف پایین متمایل گردیده سقوط می کنیم.

 8. سوراخ گشاد بینی در خواب، روزی زیاد است و چنان چه در خواب دیدیم سوراخ بینی ما تنگ شده دچار تنگی معاش می شویم.

 9. اگر ببیند که بینی او سوراخ شده است و مهار در بینی او کرده اند، دلیل که مردمان را تواضع کند یا به زنی بزرگ جمع شود و از او مال و نعمت یابد.

 10. اگر ببیند که سر بینی او بسته بود، چنانکه نمی توانست نفس بکشد، دلیل که کار بر وی بسته شود.

 11. اگر ببیند سخن در بینی می گوید، دلیل که دولتش زایل شود.

 12. اگر ببیند که پوست سر بینی او رفته بود، دلیل که او را زیانی افتد.

 13. اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر ببیند بینی وی مثال خرطومی بزرگ شده است، دلیل است که به قدر آن عزت او زیاد شود و خویشان او نیز زیاده گردند.

 14. اگر ببیند در بینی او بوی خوش رفت، صاحب فرزندی مصلح خواد بود.

 15. اگر ببیند در بینی او بوی ناخوش رفت، تاویلش به خلاف این است.

 16. محمد ابن سیرین می گوید: اگر بیننده خواب ببیند مغزش از سوراخ بینی اش بیرون آمده، نشانه آن است که از مقام و شخصیتی بزرگ سود می برد و نفعی به او می رسد

 17. چنان چه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می گردد، نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می فرماید

 18. اگر ببیند که از بینی او عقرب بیرون می آید یکی از متعلقان او کاری می کند که به آبروی بیننده خواب لطمه وارد می آید.

 19. اگر کسی ببیند که هر دو سوراخ بینی او به هم مربوط شده، زنی کاردان و عاقل سر راهش قرار می گیرد. ب

 20. بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد، از جاه و منزلت او کم می شود.

 21. داشتن دوبینی اختلاف و جدایی بین زن و شوهر است. اگر کسی ببیند اصلا بینی ندارد، کسی از بستگانش می میرد.

 22. جابر مغربی می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که از بینی او خون می آید، به صورتی که همه تن او خون آلود گردید، دلیل که مالی حرام به وی رسد

 23. و اگرببیند خون ستبر و اندک از بینی او بیرون آمد، دلیل که فرزند او از شکم مادر بیفتد یا به قول بعضی معبران درویش شود.

 24. اگر ببیند خون از بینی او بیرون آمد و خون آلود نگشت، دلیل که فرزند یا زن خود را از خانه بیرون کند یا به ایشان گزند رسد.

 25. اگر ببیند بینی او بر زمین افتاد، صاحب فرزند دختر خواهد شد. اگر ببیند بینی خود را می شست، دلیل که مردی زن او را بفریبد.

 26. اگر ببیند که از بینی وی مرغی بیرون آمد، دلیل که اگر حیوان چهار پایی دارد، آن حیوان بچه آورد و به قول بعضی از معبران، خون آمدن از بینی مال است، که از پادشاه آن دیار به وی رسد.

 27. حضرت دانيال گويد:

  بيني در خواب، دليل بر جاه و منزلت است و هر زيان و نقصان كه در وي بيند، دليل قدر وجاه بيننده است. اگر بيند كه بيني او كوتاه شده است، دليل بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بيند كه بيني او افتاده بود، دليل كه از جاه ومنزلت بيفتد. اگر بيند كه سوراخ بيني او فراخ شده، دليل كه معيشت بر وي فراخ شود. اگر تنگ شده بود، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود.

 28. محمدبن سيرين گويد:

  اگر بيند كه مغز از بيني او بيرون آمده بود، دليل كه ازمهتري منفعت يابد. اگر بيند كه جانوري از بيني وي بيرون آمد،چون كرم و مگس و مانند اين، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند كه بيني او سوراخ شده است و مهار در بيني او كرده اند، دليل كه مردمان را تواضع كند يا به زني بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت يابد. اگر بيند كه سر بيني او بسته بود، چنانكه دم زدن نتوانست، دليل كه كاربر وي بسته شود. اگر بيند سخن در بيني مي گويد، دليل كه دولتش زايل شود. اگر بيند كه پوست سر بيني او رفته بود، دليل ك او را زياني افتد.

 29. جابر مغربي گويد:

  اگر كسي در خواب بيند كه از بيني او خون مي آيد و معبر را مي گويد: به خواب ديدم كه از بيني من خون مي آمد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر مي گويد: ديدم خون از بيني من مي شد، دليل كه مالش برود و بايد كه چون سائل سخن گويد، معبر لفظا تعبير كند و حديث او را به فال نگاه دارد. اگر كسي بيند هر دو سوراخ بيني او يكي شده بود، دليل كه با زن عاقله جمع شود. اگر بيند كه سر بيني او بريده است، دليل كه فرزندخويش را ختنه كند و بعضي گويند كه در جاه و منزلت او نقصان شود.

 30. اگر كسي بيند كه چيزي به كراهت در بيني او شد، دليل بر خشم و نيكي است. اگر بيند كه خون از بيني او بيرون آمد، چنانكه جمله تن او خون آلود گرديد، دليل كه مالي حرام به وي رسد و اگر بيند خون ستبر و اندك از بيني او بيرون آمد، دليل كه او را فرزند از شكم مادر بيفتد يا به قول بعضي معبران درويش شود. اگر بيند خون از بيني او بيرون آمد و خون آلود نگشت، دليل كه فرزند يا زن او خانه بيرون كند يا به ايشان گزند رسد. اگر بيند بيني او بر زمين افتاد، دليل كه او را دختري رسد. اگر بيند بيني خود را همي شست،دليل كه مردي زن او را بفريبد. اگر بيند كه از بين وي مرغي بيرون آمد، دليل كه اگر چهارپاي دارد، بچه آورد و به قول بعضي از معبران، خون آمدن از بيني مال است، كه از پادشاه آن ديار به وي رسد

 31. اگر بيند بيني وي مثال خرطومي بزرگ شده است، يا كم از آن، دليل است كمه به قدر آن عز و جاه وي بيفزايد و خويشان وي نيز زياده گردند.

 32. اگر بيند در بيني او بوي خوش رفت، دليل است او را فرزندي مصلح بود. اگر بيند در بيني او بوي ناخوش رفت، تاويلش به خلاف اين است.

 33. اگر بيند بيني ندارد، دليل كه كسي از خويشان وي بميرد.

 34. اگر بيند اورا دو بيني است، دليل كه درميان او و عيال اختلاف افتد. اگر بيند كسي بوي خوشي را در زير بيني او داشت، دليل كه او را از ان كس منفعتي رسد.

 35. اگر بيننده خواب زن بود، دليل كه او پسري مصلح آيد. اگر بيند شخصي بوي ناخوش در زير بيني او داشت، دليل است از آن كسي خشمي فرو خورد.

 36. اگر بيند که بيني ندارد يکي از بستگان او مي ميرد

 37. اگر بيند دو بيني دارد ميان او وهمسرش اختلاف پديد مي آيد و کارشان به جاهاي دشوار مي کشد .

 38. اگر بيند کسي چيزي خوشبو مقابل بيني او گرفت از آن شخص به او منفعتي مي رسد.بيننده اين خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسري صالح و درستکار مي شود.

 39. اگر بيند کسي چيزي بد بو مقابل بيني او گرفت از آن شخص خشمگين مي شود اما خشم خودش را فرو مي خورد و در مهار آن موفق مي شود.

 40. منوچهر مطيعي تهراني گويد:

  بيني در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس. اگر بيني خود را در خواب کوتاه ديديم از احترامي که نزد مردم داريم کم مي شود و چنان چه ديديم بيني ما افتاده و به طرف پايين متمايل گرديده سقوط مي کنيم. سوراخ گشاد بيني در خواب فراخي روزي است و چنان چه در خواب ديديم سوراخ بيني ما تنگ شده دچار تنگي معاش شده و نقصان روزي مي شويم. از دانيال نقل مي کنند که اگر در خواب ديديد بيني شما دچار عيب و ايرادي شده چشم به راه آسيبي باشيد که بر شئون اجتماعي شما وارد مي آيد. اگر ببينيد که بيني نداريد يا داشته ايد و از بين رفته از مقامي که داريد خلع مي شويد و شغلي را که داريد از دست مي دهيد. از ابن سيرين نقل است که اگر بيننده خواب ببيند مغزش از سوراخ بيني اش بيرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصيتي بزرگ سود مي برد و نفعي به او مي رسد و چنان چه مشاهده کند حشره اي مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بيني او خارج مي گردد نشانه آن است که خداوند فرزندي به او عطا مي فرمايد و اگر ببيند که از بيني او عقرب بيرون مي آيد يکي از متعلقان او کاري مي کند که به آبروي بيننده خواب لطمه وارد مي آيد. اگر کسي ببيند که هر دو سوراخ بيني او به هم مربوط شده زني کاردان و عاقل سر راهش قرار مي گيرد. بريدن يا بريده شدن سر بيني ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضي ازمعبران جاه و منزلت او کم مي شود. داشتن دوبيني اختلاف و جدائي بين زن و شوهر است . اگر کسي ببيند اصلا بيني ندارد کسي از بستگانش مي ميرد. اما آب بيني. از دانيال نبي نقل است که آب بيني در خواب نشانه فرزند است. اگر ببيند که از بيني او آب مي آيد خداوند به او فرزندي عنايت مي فرمايد. فرو چکيدن آب از بيني اداي دين است و پرداخت وامي که بيننده خواب دارد به طوري که اگر بيننده خواب وام دار است از زير بار قرض خلاص مي شود و اگر بيمار است شفا مي يابد. اگر کسي ببيند آب بيني خود را مي گيرد و به روي جفت خويش مي افکند از او صاحب فرزند مي شود. اگر آب بيني به لباسش نيفتد جنين سقط مي شود.

 41. ديدن بيني خود در خواب ، نشانة آن است كه با توانايي و نيروهايي كه در خود كشف مي كنيد قادر به انجام هر كاري خواهيد بود .

 42. گر در خواب بيني خود را كوچكتر از حدي كه هست ببينيد ، نشانة آن است كه به اهداف خود نخواهيد رسيد

 43. اگر خواب ببينيد بر بيني شما مو روييده است ، نشانة آن است كه با اراده اي قوي تمام كارهاي خود را به ثمر خواهيد رساند .

 44. خون آمدن از بيني در خواب ، علامت آن است كه به مصيبت و فاجعه اي روبرو خواهيد شد .

 45. ليلا برايت مى‏گويد:

  اگر در خواب بينى خود را بيش از اندازه بزرگ ديديد، بيانگر آن است كه در انجام بعضى از كارهايتان دچار شكست مى‏شويد.

 46. اگر در خواب نتوانيد با بينى خود نفس بكشيد، بيانگر اتفاقات ناگوار است

 47. من تو خوابم دیدم که دارم بینیم روتمیز میکنم 😉

 48. خواب دیدم از بینیم نخ بلندی خارج میشود هر چه میکشیدم تمام نمی شد اول خلط دماغ بود بعد تبدیل به نخ شد

 49. در خواب دیدم از دماغم نخ کلفتی بیرون میاید هر چه می کشیدم تموم نمیشد تعبیرش چییست.ممنون

 50. خواب دیدم دماغمو عمل کردم و مثل کشتی شده بود قیافش و ناراضی بودم و همش ازش خون میومد و داروهامم ک باید منظم میخوردم کسی نمیداد و داد و بیداد میکردم. .متشکر میشم اگه بگید تعبیرش چیه؟

 51. خواب دیدم دماغمو عمل کردم خیلی سریع و مثل کشتی شده بود قیافش نک تیز و ناراحت بودم. و یکم باد کرده بود و درد میکرد و کسی قرثامو نمیداد ک منشطم بخورم و همش از دماغم خون میومد . ممنون میشم اگه بگید تعبیرش چیه؟

 52. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ بینی تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

 53. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پرنده‌ای از بینی تو بیرون آمده است، یـعـنـی چهارپائی خواهی داشت و بچه‌دار شده و بچه به دنیا می‌آورد.

 54. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از بینی تو جانور و حشره‌ای بیرون آمده است (مانند کرم، مورچه و…)، یـعـنـی صاحب فرزندی خواهی شد.

 55. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بعد از عطسه جانوری از بینی تو بیرون آمد، یـعـنـی خداوند به تو فرزندی می‌دهد.

 56. اگه کسی در خواب ببیند موی دماغ خود را میکند تعبیرش چیست

 57. خواب دیدم بینی ام را عمل کردم و خیلی زیبا شدن

 58. اگر ببیند موی داخل بینی او خیلی خیلی بلند شده تعبیر چیست؟

 59. اگر مردی خواب ببیند موی بینی او خیلی خیلی بلند شده تعبیر چیست؟

 60. با سلام خواب دیدم موهای بینی مادرم بلند شده و یکی از دندانهاشم سیاه شده تعبیرش چیست؟!

 61. با سلام خواب دیدم موهای بینی مادرم بلند شده و یکی از دندانهاشم سیاه شده تعبیرش چیست؟!

 62. سلام خواب دیدم از یک دست فروش بچه دفاع کنم و با پلیس در گیر میشم و با سر میزند بر دماغم و میشکند و بیهوش میشوم وقتی بیدار میشو دماغم بزرگ شده و دارد از ان خون ماید

 63. سلام.خواب دیدم غضروف داخل بینیم جدا شده و تو دستم گرفتم.تعبیرش چیه؟

 64. اگه عمل زیبایی بینی باشه که خیلی بینی خوشگل شده باشه مثل یه بینی طبیعی و در حد تعادل باشه تعبیرش چیه. تو خوابم همه بهم میگفتن که خیلی بینیم خوب شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.