تعبیر خواب بینی | 55 تعبیر دیدن بینی در خواب

تعبیر خواب بینی

تعبیر خواب بینی , تعبیر خواب بینی بزرگ , تعبیر خواب بینی شکسته

خواب بینی یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بینی در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بینی می گردید می توانید در این مطلب از سایت جسارت براحتی تعبیرخواب بینی را مطالعه نمایید و متوجه شوید بینی چه تعبیری دارد.

ممکن است که نتوانید با خواندن این مطلب به خواسته خود برسید ، توصیه ما به شما این است تعبیر خواب های نزدیک مانند تعبیر خواب تف کردن را مطالعه نمایید. کافیست که روی لینک ابی رنگ کلیک نمایید.

تعبیر خواب بینی از دید حضرت امام جعفر صادق ع

دیدن بینی در خواب پنج معنی دارد

عزت – مال – بزرگی – فرزند – زندگی خوب

تعبیر خواب بینی از دید حضرت دانیال

بینی در خواب ، جاه و مقام است

کوتاه شدن بینی ، بی جاه و مقام شدن است

افتادن بینی ، افتادن از جاه و مقام است

فراخ شدن سوراخ بینی ، زیاد شدن روزی است

تنگ شدن سوراخ بینی ، کم شدن روزی است

محمد بن سیرین

بیرون آمدن مغز از بینی ، سود و منفعت است

بیرون آمدن کرم و مگس از بینی ، فرزند است

سوراخ شدن بینی ، مال و نعمت است

بسته شدن سر بینی ، بسته شدن کارها است

جابر مغربی

خون دماغ شدن ، مال است

اسماعیل بن اشعث

خرطومی شدن بینی ، عزت و مقام است

بوی خوش رفتن در بینی ، فرزندی صالح است

بوی بد رفتن در بینی ، فرزندی ناصالح است

حاجظ

بینی نداشتن ، مردن یکی از اقوام است

دو بینی داشتن ، اختلاف بین زن و شوهر است

منوچهر مطیعی تهرانی

بینی در خواب ، غرور و عزت نفس است

کوتاه بودن بینی ،  کم شدن احترام است

لیلا برایت

بیش از اندازه بزرگ بودن بینی ، شکست در انجام بعضی از کارها است

نتوانید با بینی خود نفس بکشید ، اتفاقات ناگوار است

آنلی بیتون

دیدن بینی خود ، با تکیه به توانایی های خود قادر به انجام هر کاری است

بینی خود را کوچک ببینید ، نرسیدن به اهداف است

مو روییدن بر بینی ، به ثمر رساندن کارها است

خون آمدن از بینی ، مصیبت است

خواب های معمول به همراه تعابیر

سلام خواب دیدم موهای زیادی داخل بینیم رشد کرده و من دارم اونارو با قیچی میزنم

تعبیر دیدن موی بر بینی و قیچی کردن آن به این معنی است که شما در کاری هستید و تلاش می کنید آن را به سرانجام برسانید و در این کار موفق خواهید شد.

کامنت های تایید شده : 20 عدد

 • حضرت دانيال گويد: آب بيني، دليل بر فرزند كند.

 • اگر بيند آب از بيني او همي آمد، دليل كند كه وي را فرزند آيد

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از بيني او آب همي فرود آيد، دليل كند كه وامش داده شود و از رنج و سختي و غم بدهد. اگر بيمار بود، شفا يابد

 • محمد بن سيرين گويد: آب بيني در خواب فرزند بود، ليكن اگر بيند كه آب بيني بر اندام وي افتاد، دليل كند كه وي را پسر آيد. اگر بيند كه بر زمين افتاد، دليل كند كه دختر آيد.

 • اگر بيند كه زن بر وي آب بيني افكند، دليل كند كه او را پسري آيد

 • اگر بيند كه آب بيني در سراي همسايه افكند، دليل كند كه با زن همسايه خيانت كند، و اگر بيند كه آب بيني خود را در بستر مردي افكند، همين دليل كند.

 • .محمد بين سيرين گويد: اگر بيند كه آب بيني خود را همي خورد، دليل كند كه او را فرزند شود

 • اگر بيند كه آب بيني او سياه و تيره بود، دليل كند كه فرزند او را اندوه و مصيبت رسد

 • اگر بيند كه آب بيني او زرد بود، دليل كند كه فرزندش بيمار گردد.

 • محمد بن سیرین گوید:
  آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید. اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید. اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن گردد، ولیکن فرزند را بیفکند و اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید. اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند، و اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند.محمد بین سیرین گوید: اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود. اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد و اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از بيني او خلم بيرون مي آمد، دليل كه وامش گذارده شود و از غم فرج يابد

 • اگر بيند خلم از بيني او بر زمين افتاد، او را دختري آيد

 • اگر بيند خلم در سراي همسايه افكند، دليل كه با زنش فساد كند

 • اگر بيند كه خلم بخورد، دليل كه مال زن بخورد.

 • خلط یا آب بینی در خواب نشانه فرزند است. اگر ببیند که از بینی او آب می آید خداوند به او فرزندی عنایت می فرماید. فرو چکیدن آب از بینی ادای دین است و پرداخت وامی که بیننده خواب دارد به طوری که اگر بیننده خواب وام دار است از زیر بار قرض خلاص می شود و اگر بیمار است شفا می یابد. اگر کسی ببیند آب بینی خود را می گیرد و به روی جفت خویش می افکند از او صاحب فرزند می شود. اگر آب بینی به لباسش نیفتد جنین سقط می شود.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است:
  عز،
  مال،
  بزرگی،
  فرزند،
  عیش خوش.

 • من تو خوابم دیدم که دارم بینیم روتمیز میکنم 😉
  .میشه بگید تعبیرش چی میشه؟

 • خواب دیدم از بینیم نخ بلندی خارج میشود هر چه میکشیدم تمام نمی شد اول خلط دماغ بود بعد تبدیل به نخ شد

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب بینی، جاه و مقام و منزلت می‌باشد و هر عیب و نقصی در آن دیده شود، تعبیرش به قدر و منزلت بیننده خواب برمی‌گردد.

 • من در خواب دیدم دختر بچه همسایمون خونه ما اومده از بینی او ترشح میاد به حدی که روی فرش خونمون می ریزه تعبیرش چه میباشد؟؟؟

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.