تعبیر خواب عقرب زرد

درباره تعبیر خواب عقرب چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبیر خواب عقربديدن كژدم در خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن.
دوم: حسود.
تعبیر خواب عقربسوم: سخن چين.

درباره تعبیر خواب عقرب چقدر می دانید

يوسف نبي عليه السلام گويد:
تعبیر خواب عقربديدن کژدم دشمن مکاره بود
ديدن کژدم دشمن بود

درباره تعبیر خواب عقرب چقدر می دانید

‫تعبیر خواب عقرب زرد , ‫تعبیر خواب عقرب , ‫تعبیر خواب عقرب سیاه , عقرب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب عقرب چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب عقربدیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود. تعبیر خواب عقرب اگر دید کژدمی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

درباره تعبیر خواب عقرب چقدر می دانید

‫تعبیر خواب عقرب زرد , ‫تعبیر خواب عقرب , ‫تعبیر خواب عقرب سیاه , عقرب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب عقرب چقدر می دانید

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب عقربديدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستان رياكار براي نابود ساختن زندگي شما از هر فرصتي استفاده خواهند كرد

درباره تعبیر خواب عقرب چقدر می دانید

‫تعبیر خواب عقرب زرد , ‫تعبیر خواب عقرب , ‫تعبیر خواب عقرب سیاه , عقرب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب عقرب چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:
تعبیر خواب عقرب اگر ديد كژدمي داشت و مردم را مي گزيد، دليل كه بد مردم را بگويد.
اگر ديد كژدمي به خرمي خورد، تعبیر خواب عقرب دليل كه دشمن با او فساد كند.

تعبیر خواب عقرب

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.