تعبیر خواب ساعت شنی - جسارت

تعبیر خواب ساعت شنی

از تعبیر خواب ساعت چقدر می دانید

تعبیر خواب ساعتدر روياهاي ما ساعت دوستي است صديق که دروغ نمي گويد ولي ممکن است اشتباه کند.تعبیر خواب ساعت اگر در خواب ديديد که ساعت هميشگي خويش را به مچ دست بسته ايد يا در جيب داريد خواب شما مي گويد در کارهايتانتعبیر خواب ساعت دقت عمل نداشته و روي سهل انگاري و اهمال فرصت هائي را از دست مي دهيد

از تعبیر خواب ساعت چقدر می دانید

تعبیر خواب ساعت , تعبیر خواب ساعت مچی , تعبیر خواب ساعت دیواری , jufdv o,hf shuj

از تعبیر خواب ساعت چقدر می دانید

تعبیر خواب ساعتدر روياهاي ما ساعت دوستي است صديق که دروغ نمي گويد تعبیر خواب ساعتولي ممکن است اشتباه کند. اگر در خواب ديديد که ساعت هميشگي خويش را به مچ دست بسته ايد يا در جيب داريد خواب شما مي گويد در کارهايتان دقت عمل نداشته وتعبیر خواب ساعت روي سهل انگاري و اهمال فرصت هائي را از دست مي دهيد.

از تعبیر خواب ساعت چقدر می دانید

تعبیر خواب ساعت , تعبیر خواب ساعت مچی , تعبیر خواب ساعت دیواری , jufdv o,hf shuj

از تعبیر خواب ساعت چقدر می دانید

خانم ايتانوس مي گفت:تعبیر خواب ساعت ساعت براي جوان و نوجوان پدر و مادر است که دائم تذکر مي دهندتعبیر خواب ساعت و مي گويند اين کار را بکن و اين کار را نکن. کجا بودي؟ و کجا مي خواهي بروي؟و باز خواست مي کنند کهتعبیر خواب ساعت چرا ديرآمدي يا وقت کار و مدرسه گذشته است.

از تعبیر خواب ساعت چقدر می دانید

تعبیر خواب ساعت , تعبیر خواب ساعت مچی , تعبیر خواب ساعت دیواری , jufdv o,hf shuj

از تعبیر خواب ساعت چقدر می دانید

تعبیر خواب ساعت دیدن ساعت در خواب ، نشانة خطر از سوی دشمنان است . شنیدنتعبیر خواب ساعت ضربه های ساعت دیواری در خواب ، علامت مرگ تعبیر خواب ساعتدوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند .

تعبیر خواب ساعت

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.