تعبیر خواب مار گزیدگی

تعبیر خواب مار گزیدگی

تعبیر خواب مار گزیدگی

 تعبیر خواب مار گزیدگی

تعبیر خواب مار بطور کامل

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن مار درخواب ده وجه است.

اول: دشمن پنهان.

دوم: زندگانی.

سوم: سلامتی

چهارم: پادشاهی.

پنجم: سپه سالاری.

ششم: دولت.

تعبیر خواب مار گزیدگی

هفتم: زن.

هشتم: مراد.

نهم: پسر.

دهم: سیلاب (سیل).

تعبیر خواب مار,مار در خواب دیدن

محمد بن سیرین گوید :

دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

تعبیر خواب مار گزیدگی

دیدن مار در خواب، ممکن است بر عداوت زن و فرزندان با فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد و ممکن است بر همسایهای حسود و شرور دلالت کند. مار در خواب بر دشمنی ثروتمند دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که ماری را به خانهاش آورد، دشمنش او را فریب میدهد و اگر مار را کشت، بر دشمنش غلبه خواهد کرد. اگر کسی ببیند که ماری را بر بستر خوابش کشت، زنش خواهد مُرد. اگر ببیند که خانهاش پر از مار شده است و او از آنها ترسی ندارد، دشمنان او از مسلمانان و هوس بازان وارد خانه او میشوند. اگر مار مردهای را دید(بدون هیچگونه تلاش و کوششی از طرف او)، خداوند دشمنش را از بین خواهد برد. اگر ببیند که چند مار وارد خانهی او شده و بیرون میآیند، بدون اینکه زیانی به او برسانند، دلیل بر این است که دشمنانش از اقوام و خویشاوندانش هستند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

تعبیر خواب مار گزیدگی

اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب مار گزیدگی

اگر کسی بیند که از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل که فرزند دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

تعبیر خواب مار,مار در خواب دیدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب مار گزیدگی

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید.

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

تعبیر خواب مار گزیدگی

دیدن مار را در خواب قرض و وام می داند

لوک اویتنهاو می گوید :

مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی

مار چند سر : جذبه

تبدیل به مار شدن : عدم احترام

گرفتن آن : وسوسه

اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده

نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده

ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن

مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت

نیش خوردن از افعی : بدبختی

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

تعبیر خواب مار گزیدگی

دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود

دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند

دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد

دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

تام چت ویندو می گوید :

مار درخواب ، نخست نشانگر غریزه جنسى است و ازسوى دیکر

ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها

شود .

اگر در خواب بببند که مارى به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست

که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است .

اگر ببیند مارى دمش را به دهان برده است ، نشانگر میل به

مقاربت و همخوابکى است .

اگر ببیند که مارى اورا بلعید ، نشانگر عمرى است که از خواب

بین مى کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش

ناراحت است .

اگر ببیند مارى به دور چوبى جنبره زده است ، نشانگر شفا ،

تولد مجدد و شادابى است .

اگر در خواب مارى را در جمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى ،

افسوس خوردن و تهمت است .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند، خویشان و بستگانش با او دشمن هستند.

تعبیر خواب مار,مار در خواب دیدن

آنلی بیتون م‏یگوید :

تعبیر خواب مار گزیدگی

۱ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانة آن است که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید .

۲ـ دیدن مار ، نشانة ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .

۳ـ اگر خواب ببینید مارها در هم می لولند ، نشانة آن است که از کشمکش های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

۴ـ کشتن مار در خواب ، نشانة آن است که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

۵ـ اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانة آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

۶ـ اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانة آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .

۷ـ اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر که نزدیکتر می شود ، بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانة آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می یابد .

۸ـ اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانة آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

۹ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانة آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها رفتار می کنید .

۱۰ـ اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانة آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می کند .

۱۱ـ اگر خواب ببینید مارها به شکل های غیر عادی مبدل می گردند ، نشانة آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده ای قوی بر طرف می گردد .

۱۲ـ اگر خواب ببینید مارها در آب می لولند ، نشانة آن است که در جایی که احساس می کنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو می شوید .

۱۳ـ اگر خواب ببینید مار کسی را نیش می زند ، نشانة آن است که ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه ای می زنید .

۱۴ـ دیدن مارهای کوچک در خواب ، نشانة آن است که کسانی را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

۱۵ـ اگر خواب ببینید بچه ها با مار بازی می کنند ، نشانة آن است که نمی توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

۱۶ـ اگر زنی خواب ببیند بچه ای ، مار پشت سر او می گذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانة آن است که کسانی او را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعداً پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده است .

۱۸ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است ، نشانة آن است که حقوق او در آستانة پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد .

مار در خواب دیدن

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب مار : ۱- مشاجره و خیانت ۲- مراقب دشمنان باشید .

تعداد بسیاری مار : بسیار مراقب دوستان مزدور باشید .

یک مار در قفس : یک شخص بسیار بد در اطراف شماکمین کرده .

یک مار را می کشید : بدخواهان خود را شکست خواهید داد .

خواب یک مارماهی :بهبودی سریع از یک بیماری

یک مارماهی در دست دارید : یک شانس بزرگ

یک مارماهی مرده : خواهید توانست از خود دفاع کنید .

یک مارماهی مرده بدام می اندازید : رنج

یک مارماهی زنده بدام می اندازید : شما خیلی زرنگ هستید

تعداد زیادی مارماهی در آب : خیلی زیاد کار میکنید .

تعداد زیادی مارماهی مرده : یکنفر از زندان آزاد می شود .

تعبیر خواب مار

 

کامنت های تایید شده : 45 عدد

 • ممم

 • جالب بود متشکرم از زحماتتان

 • اگه خواب ببینیم که از مار سفید رنگی نیش میخوریم چی؟

 • تو رو خدا عکسا رو برادارید حالم بد شد . خوابشو دیدیم بسه دیگه . عکساتون خیلی وحشتناکن ?????

  • من خوابم خیلی عجیب قریب بود اول دیدم دارم روی یه استخر راه میرم بعدش میوفتم توش و کلی مار میوفتن دنبالم تو اب و دو تا از اونا پای راستمو نیش میزنن منم مارارو میکنم و پرتشون میکنمو فرار میکنم ..جای زخم نیس مار رو هم قشنگ دیدم تو خواب

 • تو رو خدا عکساشو بردارید حالم بد شد

 • خوب بود دستتون درد نکنه خدا خیرتون بده

 • سلام اگرتعداد زیادی مار به فرد نیش بزنند اما تو باز هم به راهت ادامه بدی نشانه چیست؟

 • چه مارهای قشنگی. مخصوصاً اون مار گُلْدِه (طلایی)

 • اگه خواب ببینی یکی از اشنایانت یه مار بزرگ رو به جون شما بندازه تعبیرش چی هی بترسیو فرار کنی دوباره مارو بگیرهو باز بنداز طرف شما

 • اگر.مار سفیدی کف پا را نیش بزند چی؟

  • سلام

 • اگر در خواب مار سفیدی کف پا را نیش بزند .واقاری از ان بجا نماند

 • سلام خسته نباسی اگه کسی تو خواب ببينه ماری به اون حمله ورهست میخواهد اون کس نیش بزنه ولی اون کسی از نیش زدن مار حی فرار کنه تعبیرش چی هست ممنون میشم جواب این خواب بدید مچکرم

 • سلام اکر در خواب ببینی مار کسی را بر روی درخت نیش بزنت تعبیحرش چیست

 • سلام اگه تو خواب ببینیم مار زانو رو نیش زده و آب زرد ازش بیرون اومده تعبیرش چیه؟

  • درخواب دیدم که در یک صخره بالند که من با طناب صعود کرد ونوک آن هستم ومارهای سبز رنگ بسیاری در اطراف من هستند ودوتا از آن مارها پریدند هردوتا پام نیش زدند تعبیرش چیه . !

 • سلام دیشب من تو خواب دیدم چندتا مار بزرگ دارم یکیش اینقدر بزرگ بود و میشه بگی افعی بود ولی با من خوب بودن نیشم نمیزدن تا حدی که با دست جابجاشون میکردم.ولی یک دفعه دیدم داداشم اومد تو خوابم رفت طرف مارا گفتمش نرو میزننت بازم رفت یهو یکیشون گرفت دست گفتم خشکش زد گفتمش چی شد گفت زدنم چندجامو جوری بلند شدم و برسم بهش بغل دستم سفره صبحانه پهن بود دیدم تو سفره هستم

 • سلام
  خواب دیدم ماری رنگارنگ در زیر برگهای یک جای نگهداری مرغ در خانه خودمان یهو در امد و نیش زد و به سرعت فرار کرد و بعد اب سفید رزگی از جای نیش زدن با فشار دادن ان قسمت بیرون ریخت و من مادرم را صدا میزدم که به داداشم زنگ بزن برگرده منو مار نیش زده
  لطفا تعبیرش رو بفرمایین

 • سلام،اگر خواب بیند ک ماری بیامد و خواست مار کبرای را بخورد چنا که گردن مار کبرا را در دهانش بگرفت چ تعبیری دارد؟؟؟خلاصه ک ماری خواست مار دیگری را بکشد یا بخورد ؟؟؟

 • خواب مار طلایی و نیش زدن ان تعبیرش چیه داخل خواب گریه کردم ؟

  • منم دیشب همین خواب رو دیدم ولی معنیشو نمیدونم

 • سلام؛ خواب دیدم رو پشت بوم از داخل تشت آب، سر مار رو گرفتم و رو هوا چرخوندم تا پرتابش کنم، موقع پرت کردن انگشت اشاره دستم رو گرفت و ول نمیکرد. میخواستم یه جوری خلاص بشم، بعد از خواب پریدم.
  ممنون میشم تعبیرش رو بگین.

 • سلام
  من خواب ديدم چندتا مار با هم گازم گرفتن ولى نيش نداشتن…
  كسى هم كمكم نميكرد و كلى هم درد كشيدم…
  ممنون ميشم تعبيرش كنين

 • سلام
  من خواب ديدم چندتا مار همزمان گازم گرفتن ولى نيش نزدن…
  خيلى درد كشيدم ولى ولم نميكردن و كسى كمكم نميكرد…
  ممنون ميشم تعبيرش كنين

 • خواب دیدم چنتا مار سیاه بهم خیره شدند و یکبش منو نیش زدبعد من از کنار ی پرچینی میدوم تو تاریکیه و شب و رو همه جای اون پرچین پره مار بوده..لطفا تعبیرش کنید ممنونم

 • سلام عالی بود

 • سلام عالی بود

 • سلام خواب دیدم:خودم و همسرم به مهمانی رفته بودم ک یک دفعه مار به همسرم حمله کرد و به جای نیش زدن با دهن گلوی همسرم را گرفت آنرا را با کفش زدم ک خواهرم را گرفت ودومرتبه آن یکی خواهرم را گرفت پس از تقلایی بسیار و با کفش اورا زدن در لانه خود چمبره زد

 • سلام خواب دیدم:خودم و همسرم به مهمانی رفته بودم ک یک دفعه مار به همسرم حمله کرد و به جای نیش زدن با دهن گلوی همسرم را گرفت آنرا را با کفش زدم ک خواهرم را گرفت ودومرتبه آن یکی خواهرم را گرفت پس از تقلایی بسیار و با کفش اورا زدن در لانه خود چمبره زد

 • سلام همزمان چندتامارتوخوابم بودن اول نميترسيدم ولي بعدسه چهارتاش ول شدن توكوچه دادزدم وبه مادرم گفتم مادرم يكي ازانهاروگرفت وبه همسايه هانشون ميدادوميترسوندشون بعدمارروبه طرفم گرفت مارمنونيش زدانگارنيشش زهرالودنبودمن توخواب جيغ ميكشيدم والتماس ميكردم خيلي ترسيده بودم دردواحساس ميكردم ولي پيش خودم ميگفتم زهرنداره ولي جاي نيشش دردميكردمنم الكي به خاطراينكه مادرم دلش بسوزه وماروكنارببره خودموميخواستم به بيهوشي بزنم كه يهوازخواب بيدارم كردن

 • سلام خواب همزمان چندمارروديدم توخونه بودن چندتاش ول شدن توكوچه من دادزدمومادرموخبركردم مادرم يكيشوگرفت وهمسايه هاروميترسوندبعدگرفتش طرف من مارمنونيش زدمنم جيغ ميكشيدم ول نميكردانگارنيشش زهرالودنبودولي من دردواحساس ميكردم وبه مادرم التماس ميكردم داشتم مثلاخودموبه بيهوشي ميزدم كه ازخواب بيدارم كردن

 • اگر خواب ببنی که مار روی چونه پایین لبت را نیش میزنه و بعد تو اون قسمت را چاک میدی و ماوجع میشی کمی خونت منعقد شده ولی انگار که با اینکار تونستی زهر را از بدنت خارج کنی و حالت خوب میشه تفسیرش چیه؟

  • خوا ب نیش زدن مار به دستم چیست

 • در خواب دیدم که صخره بزرگ آبشار مانند که من با یک طناب سعود کرده ونک آن هستم ولی مارهای زیادی بهم چسبیده بودند دو تای آن پریدند هر کدام یک پای من نیش زدند تعبیرش چیه . ضمناً من با خانمم درگیر هستیم در دادگاهیم ویکی از دامادمان هم درگیر در دادگاه هستیم .

 • چند روز پیش خواب دیدم یک سخره آبشار مانند با طناب بالا می رفتم آخرش بود یک دسته مار سبز رنگ بهم چسبیده بودند دو تای آنها پریدند هر کدام یک پام نیش زدند میشه آن رابرای من تعبیر کنید وضمناًمن با خانم درگیری دارم در دادگاه هستیم وبا یکی از دامادمن با خواهرم مشکل دارند در دادگاه هستیم .

 • لطفا جواب دهید اگر حواب ببینی که مار دوستت را بزند چی این چه معنی دارد؟ و عکسارو هم بردارید

 • لطفا جواب دهید اگر حواب ببینی که مار دوستت را بزند چی این چه معنی دارد؟ و عکسارو هم بردارید

 • لطفا جواب دهید .اگر خواب ببینی که مار دوستت را بزند چی ؟؟این چه معنی دارد اخه؟؟در ضمن این عکسای مزخرف رو هم بردارید

  • سلام من خواب دیدم مادرم روی یک تخت خیللی زیبا خوابیده ویک لحاف خیلی قشنگ روش بود تا اینجا خوابم خوب بود اما وقتی لحافو کنار زدم یه مار سیاه با خالهای زیبا که خیلی خوشگل بودزیر لحاف بود همون موقع انگشت کوچیکه پای مادرمو گاز گرفت ترو خدا تعبیرش چی میشه

 • هی من میام متن و بخونم اون عکساس کارخا وسط متن منو میترسونه الانم دارم نایپ می کنم هیچی نمیبینم این تبلیغاته روشه هرچی مسزنم که بره نمیره

 • سلام من خواب دیدم انگشت کوچک پای مادرم رو یه ما سیاه کوچولو با لکه های نقره ای رنگ گاز گرفت تعبیرش چیه لطفا جواب بدید ممنون

 • سلام من و شوهر و دخترم در خانه برادر شوهرم خوابیده
  بودیم که من خواب دیدم که چندتا مار قهوه ای از سقف خانه اویزان شدن من هم شوهر و برادر شوهرم را صدا زدم برادر شوهرم
  امد و مار را گرفت دستش به طرف من صورت من اورد مار هم صورت من را نیش زد و فرار کرد و من هم بیهوش
  شدم افتادم روی زمین و خیال کردم دارم میمیرم که از خواب بیدار شدم

 • سلام من و شوهر و دخترم رفتیم خانه برادر شوهرم خوابیدیم دار عالم خواب دیدم که سه تا مار قهوه ای ازسقف خانه اویزان شدن و من هم شوهر و برادر شوهرم را صدا زدم برادر شوهرم یک مار را گرفت به طرف من اورد که به حساب خودش من و بترسونه ولی مار صورت من را نیش زد و من هم بیهوش شدم و خیال کردم که مردم که سریع از خواب پریدم و بیدار شدم لطفاجواب ممنون

 • وای عکس هاش رو بردارید تورو خدا تو خواب کم ترسیدیم حالا تو واقعیت هم بترسیم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.