همه چیز درباره تعبیر خواب “دزد” و دزدی کردن

تعبیر خواب دزد | تعبیرخواب دزد | tabire khab

تعبیر خواب دزد,تعبیر خواب دزدیدن,تعبیر خواب دزدیدن ماشین,تعبیر خواب دزدیدن پول,تعبیر خواب دزدیده شدن مال,تعبیر خواب دزدیدن کفش,تعبیر خواب دزدیده شدن,تعبیر خواب دزد طلا,تعبیر خواب دزدیده شدن پول,تعبیر خواب دزد زدن به خانه,تعبیر خواب دزدیدن لباس,تعبیر خواب دزدیدن طلا,تعبیر خواب دزدیدن بچه,تعبیر خواب دزدیدن کفش در مسجد,تعبیر خواب دزدیدن دختر بچه,تعبیر خواب دزدیدن ماشینم,تعبیر خواب دزدیدن ماشین چیست,تعبیر خواب دزدی ماشین,تعبير خواب دزدی ماشین,تعبیر خواب سرقت ماشین,تعبیر خواب دزديدن ماشين,تعبير خواب دزد ماشين,تعبیر خواب دزدیدن خودرو,تعبیر خواب ماشین دزدیده شده,تعبير خواب دزديدن پول,تعبیر خواب دزدیدن پول و طلا,تعبیر خواب دزدیدن پول کیف,تعبير خواب دزدي پول,تعبیر خواب سرقت پول,تعبير خواب دزديدن كيف پول,تعبیر خواب پول دزدیده شده,تعبير خواب دزدي كردن پول,تعبیر خواب دزدی کیف پول,تعبیر خواب دزدیده شدن مالی,تعبیر خواب دزدیده شدن مال ابن سیرین,تعبیر خواب دزدیده شدن ماشین,تعبير خواب دزديده شدن ماشين,تعبیر خواب دزدیده شدن کیف,تعبیر خواب دزدیده شدن اموال,تعبير خواب دزديده شدن كيف,تعبير خواب دزديده شدن اموال,تعبیر خواب دزدیده شدن اموال خانه,تعبير خواب دزديدن کفش,تعبیر خواب دزدیدن کفش نو,تعبير خواب دزدیدن کفش,تعبیر خواب دزدیدن کفشها,تعبیر خواب دزدیدن کفش سفید,تعبیر خواب دزدیدن کفش زن,تعبیر خواب دزدیدن کفش ابن سیرین,تعبیر خواب دزدیدن کفش از مسجد,تعبیر خواب دزدیده شدن کفش,تعبیر خواب دزدیده شدن کیف دستی,تعبیر خواب دزدیده شدن کیف پول,تعبیر خواب دزدیده شدن فرزند,تعبیر خواب دزدیده شدن خود,تعبير خواب دزد طلا,تعبیر خواب دزدیدن طلا از خانه,تعبير خواب دزدي طلا,تعبیر خواب دزدیدن طلا از مرده,تعبیر خواب دزد و طلا,تعبیر خواب دزدیدن گردنبند طلا,تعبیر خواب دزدیدن انگشتر طلا,تعبیر خواب دزدیدن سکه طلا,تعبير خواب دزديده شدن پول,تعبیر خواب گم شدن پول,تعبير خواب گم شدن پول,تعبیر خواب گم شدن کیف پول,تعبير خواب گم شدن كيف پول,تعبير خواب گم كردن كيف پول,تعبیر دزدیده شدن پول در خواب,تعبير خواب دزد زدن به خانه

تعبیر خواب دزد , تعبیرخواب دزد , دزد در خواب دیدن

حتما شما هم برایتان اتفاق افتاده است که خواب دزد ببینید و کنجکاو شوید که تعبیر خواب دزد چیست.در این مطلب کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب دزد را برایتان فراهم نموده ایم.

تعبیر خواب دزد از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دزد بر چند وجه است

مهمان – مسافر – روزی – شانس و اقبال

تعبیر خواب دزد از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب دیدن دزد در خواب یا دوست است یا مسافر یا یا مهمان

آنچه دزد در خواب میدزدد مهم نیست و تنها تعبیر ما از دیدن مهم است

تعبیر خواب ترس در خواب شادی است

تعبیر خواب امدن دزد،آمدن مهمان یا مسافر است

تعبیر خواب خبر آمدن دزد به خانه شما آمدن مهمان یا رسیدن نامه از دوست است

تعبیر خواب دزد از دید لوک اویتنهاو

اگر در خواب دیدید پولهایتان دزدیده شده باید مراقب پولهایتان باشید

تعبیر خواب دزد از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب دیدن دزد فتنه است

تعبیر خواب دزد , تعبیرخواب دزد , دزد در خواب دیدن

تعبیر خواب دزد از دید مولف

تعبیر خواب طلا در خواب غم و اندوه است و تعبیر خواب دزدیده شدن طلا شادی خواهد بود

تعبیر خواب گرفتن دزد این است که جمع صمیمی تان دوباره گرم می شود

تعبیر خواب دیدن دزد قاتل نگرانی و چشم انتظاری خانواده هستند.

تعبیر خواب دزد در حال فرار این است که خانواده یا یک دوست از شما دلخور است

تعبیر خواب تهمت دزدی به شما زدن این است در کارهایتان سست اراده هستید

تعبیر خواب حمله دزد و کتک خوردن از دزد این است که کادو یا خبر خوشی به شما میرسد

تعبیر خواب دزد مسلح این است که برای شما اتفاق عجیب و خوشایندی اتفاق می افتد

تعبیر خواب دیدن دزد در خیابان این است که دوستی قدیمی را خواهید دید

تعبیر خواب دزد شدن خودتان این است که حرص زیادی می زنید یا در مسیر اشتباهی قرار دارید یا پول حرامی وارد زندگی شما شده است

تعبیر خواب دزد از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن دزدهایی که به دنبال شما هستند دشمنانی خطرناک دارید

تعبیر خواب دزد زدن به خانه یا محل کار شما رسیدن به شهرت اجتماعی شما حمله میشود ولی سربلند خارج می شوید

تعبیر خواب دزد , تعبیرخواب دزد , دزد در خواب دیدن

دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیر ی ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد. اگر بیند که در شهر وی، یکی را بیاوردند و دست او را ببریدند، و دیگری را به دار زدند، دلیل
که امیر آن شهر معزول شود و دیگری به جای ان نشنید. اگر بیند که دست او شل شده، دلیل که برادر یا انباز او را باز دارند و در شغلهای او خلل افتد. اگر بیند که همچون چهارپایان به چهار دست و پای همی رفت، دلیل که حاجتی محال جوید و به دشواری برآید. اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که چپ شده است و کارها به سمت چپ می کرد، دلیل که کارهای پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندی حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتی رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگ ربیند که دست او بزرگتر یا قوی تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد. اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب ، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند.

تعبیر خواب دزد , تعبیرخواب دزد , دزد در خواب دیدن

اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دست خویش را چون چنبر درگردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فسادِ پیشه و منفعت وی کند. اگر بیند که پادشاهی دست راست او ببرید، دلیل است سوگندش دهند و سوگند دروغ کند. اگر بیند که دستش از تن او تحویل کرد به بدن پیغمبری، یا کسی از اهل زهد و صلاح، دلیل است حق تعالی او را هدایت دهد، یا کسی بر دست او توبه کند و به خدای تعالی باز آید، همچنان که بر دست پیغمبران و زاهدان توبه کنند. اگر بیند که دستش تحویل کرد به تن پادشاهی، اگر آن پادشاه مصلح و دیندار است، دلیل بر خیر و صلاح دین کند. اگر آن پادشاه مفسد و بی دین است، دلیل بر شر و فساد دین کند. اگر بیند که یک دست و ی دراز شد، دلیل است بر قوت حال و بدانچه طلب همی کند و به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که به هر دو دست می رفت، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند: از خویشان منفعت یابد. اگر بیند که دست با او سخن گفت، دلیل که معیشت او نیکو است. اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگی و پادشاه یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست ها را با اشنان می شست، دلیل است که ازخیر او ناامید شود، آن که امید دارد. اگر بیند جانوری که به تاویل نیک باشد از سوی دست چپ او آمد و به سوی راست بیرون شد، یا بیند از سوی دست راست آمد و به چپ بیرون شد، دلیل که غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت کارِ وی محمود است. اگر آن جانور به تاویل بد است، تاویل خواب به خلاف این است. اگر بیند دست راست او خشک شد، دلیل بر فساد صحت او کند. اگر بیند که دست کسی را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده، دلیل است عمر او دراز است. اگر بیند که از دست مشرکی، دست اورنجن سیمین کرد، دلیل است مشرکی بر دست او مسلمان شود.

تعبیر خواب دزد | دزد در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 122 عدد

 • خواب ديدم همسرم لباس دزديده همه جادنبالشن

  • برو یه دست لباس بخر تا بدبخت نشدی

   • سلام خواب دیدم که تمام وسایل منزلمو دزدیدن این خوابو امسال ۴ دفعه است که می بینم لطفا تعبیرش چیه

  • برو یه دست لباس براش بخر تا ولو نشدی

   • دزدی از هر جهت خوب است وبه نفع شماهست

 • خواب ديدم همسرم لباس دزديده يه جايي مچشو گرفتن همش دنبالش بودن

 • دیدن دزد در خواب، میهمان ناخوانده غریبه یا دوست و یا مسافری است که به خواستگاری دختر خانه می آید. ترس از دزد در خواب، تعبیرش شادی و خوشحالی است که به زودی با شنیدن خبری از آن مهمان ناخوانده یا دوست یا مسافر خواهد شنید.

  • خواب دیدم از خانه کسی طلا دزدیده ام

   • منم همچین خوابی دیدم ولی تو کشور خارج بودم ک طلا به لیر بود نه ریال

  • اگر دزدی به خانه ما حمله کند ومارا اذار بدهد چی

 • اگر در خواب ببینیم که دزد پول های ما را غارت و چپاول کرد، از غم و غصه رهایی می یابیم. اگر ببینیم که پول های دیگری را می دزدند، آن شخص از اندوه رهایی می یابد. اگر چپاول به جز پول، ربودن وسایل آسایش یا کار کسی باشد، رسیدن ناراحتی به آن شخص تعبیر می شود.

 • محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد، به قدر آن که از وی برده بود.

 • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند، دلیل که کافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر کفر دیار اسلام را غارت کردند، دلیل که اندوهی به اسلام رسد.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن غارت به خواب بر چهار وجه است:
  جنگ کردن،
  زیان مال،
  غم و اندوه،
  نرخهای ارزان.

 • منوچهر مطیعی تهرانی:
  دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب‌های ما آنچه دزد می‌دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می‌آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می‌شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می‌کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می‌رسد یا مسافری می‌آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

 • اگر خواب‌ ببینید که‌ منزل‌، کمد یا دارایی‌ و اموال‌تان‌ مورد دستبرد و سرقت‌ قرار گرفته‌اند، یعنی‌ به‌شهرت‌، وجهه‌ و اعتبار شما حمله‌ شده‌ و آنها خدشه‌دار می‌شوند. ولی‌، اگر در برابر سارق‌، ایستادگی‌کنید و به‌ دفاع‌ از اموال‌تان‌ بپردازید، یعنی‌ اوضاع‌ نامساعد زندگی‌تان‌، خوب‌ پیش‌ خواهند رفت‌. بعد ازدیدن‌ چنین‌ خوابی‌، ممکن‌ است‌ در اثر بی‌احتیاطی‌ و بی‌پروایی‌، سوانح‌ و حوادثی‌ برای‌ بیننده‌ خواب‌رخ‌ دهند.

  • خواب دیدم موبایل از دوکان دزدی کردم

 • افراد به‌ دو منظور دست‌ به‌ سرقت‌ می‌زنند. یا فقیر هستند و احساس‌ می‌کنند چاره‌ دیگری‌ ندارند و یاآن‌ چنان‌ حریص‌ و آزمند می‌باشند که‌ نمی‌خواهند وقت‌ بگذارند و برای‌ رفع‌ نیازهایشان‌ تلاش‌ وکوششی‌ از خود نشان‌ دهند. ]این‌ نیازها عاطفی‌ و یا دنیوی‌ هستند.[ سرقت‌ به‌ سؤالات‌ وجدانی‌ واخلاقی‌ درون‌ بیننده‌ اشاره‌ دارد

  • من خواب دیدم که دزد آمده و دخترم را دزدی کرد

   • خواب دیدم تو کوچمون که خلوت هم بود من از بالکن داخل کوچه را نگاه میکرد م ,دخترم را دیدم که به سن ۸سالگی بر گشته بود باپیراهنی خوشگل که یه دفعه دوتا دختر از ماشین پیاده شدن دخترم را دزدیدن منم گریه وزاری میکردم تو خواب دنبالش میگشتم خیلی ناراحت بودم طوری که از خواب بیدار شدم ووقتی هم که از خواب بیدار شدم بازهم ناراحت بودم ونگران

    • بزودی خواستگار میادوازدواج میکنه.

    • منم دقیقا این خواب و دیدم رفتم از تو ماشین دزده دخترم برداشتم فرار کردم ولی اون دنبالم کرد منم خیلی ترسیده بودم

   • اون خواستگاره?????

 • . اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه‌ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

 • همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می شود به دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز این قبیل می گردد.
  در خواب طلا معنی غم واندوه دارد پس کسی که این ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود . چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می کند.

 • اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند ،دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می کنند ، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید .

 • ممنون خوب بود

 • اگر دیدی کسی از شما دزدی می کند چه تعبیری دارد

 • خواب دیدم از خانه کسی طلا دزدیده ام

 • خوابديدم ماشين پدرم رو دزديدن و ماشين دست برادرم بوده اما بدنه ماشين هستش بخش داخلي ماشين رو دزديدن و برادرم خيلي ناراحت هستش اما من خيلي ريلكس بهش ميگم ناراحت نباش هر كي برده بر ميگردونه،البته ماشين پدرم دو سال پيش دست من بود دزديده شد و يك هفته بعد پيدا شد….

 • همسرم خواب دیدن که دزد میاد خونه ی ما و وسایل خونه رو میبره

 • همسرم خواب دیدن که دزد به خانه ی ما اومده و وسایل خونه رو میبره

 • خواب ديدم مقداري از پوله دزديه يك رفتگر را دزديدم و بعد دچاره عداب وجدان شدم بعد خود را درونه باغي ديدم

 • پوله دزدي را دزديم و دچاره عذاب وجدان شدم و خود را داخله باغي ديدم

 • تو خواب دیدم یه مرد من و مامانمو دزدیده و قصد داشت بهمون تجاوز کنه ولی مافرارکردیم و توخیابون بابامو دیدیم پیش بابام گفت فکرنکنید ازدست من راحت میشید من همه جا آدم دارم پیداتون میکنم خییییلی توخواب ترسیده بودم تعبیرش چیه؟

 • من خواب دیدم سوار ماشین حمل گوشت شدم و ازش گوشت دزدیدم بعد کمین کردم یه جا تا یه مغازه دار بره رفتم توش کالباسو سوسیس دزدیدم بعد یارو اومد مچمو گرفت منم کشتمش انداختمش تو یخچال :\ تعبیرش چیه؟!

 • سلام فریده هستم میخواستم خوابموتعبیر کنید خواب دیدم ماشینمو دزدیدن منم گریه میکردم

 • خواب دیدم دوتا دزد وحشتناک دارن از طبقه بالایی خونمون میان که برن بیرون هیچی ندزدیده بودن من اول ک حس کردم ب ماما گفتم ولی باورش نمیشد مهمونم داشتیم بعد ک دیدم هرچی جیغ میزدم دزد اصلا صدام در نمیومد انگار لال شدم یکیشون اومد بالاسرم ک با جیغ از خواب پریدم من خیلی وقته دارم این کابوس وحشتناکو میبینم ولی نه خوشحال شدم نه مسافری اومده واسم هنوز زندگیم بدترم شدع??کمکم کنین

 • خواب دیدم دزد اومده خونمون ولی هیچی ندزدیده هرچیی هم میگم دزد صدام درنمیومد انگار لال شدع بودم یکیشون اومد بالاسرم جبغ زدم ازخواب پریدم من چنبار این کابوسو دارم میبینم کمکم کنین

 • دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب های ما آنچه دزد می دزدد مهم نیست و هیچ تعبیر ی ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده ، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می رسد یا مسافری می آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می رسد و یا نامه ای دریافت می کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم

  • سلام، خواب ديدم تو مطب دكتر جلوى چشم خودم تبلتمو دزديدن،دزد پسر جوانى بود

 • محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند. اگر بیند که به یک دست دست دیگر را باز می کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کار می بُرد، دلیل که او را دل به هوای کسی مشغول شود. اگر بیند که کفهای دست بر هم می زند، دلیل که با کسی پیوندد یا کسی را به نکاح آورد

 • منوچهر مطیعی تهرانی:
  دزد در خواب یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب‌های ما آنچه دزد می‌دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از دیدن دزد اهمیت دارد و تعابیر مختلفی به وجود می‌آورد. در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد. این ترس فطری است و در خواب شادی تعبیر می‌شود و عینا حالتی است که ما از مشاهده یک دوست فراموش شده، یک مسافر از راه رسیده یا دیدار یک مهمان عزیز احساس می‌کنیم. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می‌رسد یا مسافری می‌آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

 • خواب دیدم که خودم دزدی کردم .تعبیرش چیه؟ 😯

 • بار اول خواب دیدم تمام قطعات ماشینمو دزد برده و دفعه بعد خواب دیدم که دزد کیف پولمو می دزده ولی من دستگیرش می کنم و بعدش ولش می کنم.مرسی از لطف شما 🙂

 • دزد اومده بود سراغ شخص خودم تعبیرش چیه؟

 • دزد اومده بود در خانیمان و کتاب من و سطل زباله ی خانیمان را دزدید

 • من دو سه باری دیدم که دزد اومده خودمو ببره ولی توهمه خوابام بازور از دستش فرار کردم بار اخری در خونمونو خودش باز کرده بود بازور اومده بود سراغم 😡 که بعدش از خواب پریدم 😳 تعبیرش چیه؟؟؟

 • چندی بار خواب دیده ام که ماشین ام را دزد میبرد و متعجبم که چرا این خواب را مرتب می بینم

  • سلماسی

 • سلام تازگیا خیلی خواب دزید میبینم همش ازم دزدی میشه

 • تعبیر این خواب چیست؟

 • دزدی وسایل ماشین

 • دیشب خواب دیدم دوزد اومده لپ تابو برده دیدمش تو خواب ولی نتونستم بگیرمش شلیک کردن بهم چند نفر بودن

 • من خواب دبدم یه بچه دو ساله نق نقو دزدیدم- تعبیرش چی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟/

  • احتمالا اگه ازدواج کردی به زودی بچه دار میشی.

 • خواب دیدم که خودم دزدی کردم .تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم کیف رودوشیم را دزد برد تعبیرش چیست ؟

 • خواب دیدم چندنفرمرابدزدند تعبیرش چیه؟لطفاجابموبد ین

 • الان ساعت 7 و نیم صبحه . خواب دیدم یه گدا معتاد از کیفم پول کش رفت هرجه بهش التماس میکنم پولمو پس نمیده ؟ شما بیاین باهاش حرفبزنید 🙁

 • خواب دیدم یه پسر لات کچل با مشت و لگد 4تا گوشی ام و 2تا تبلت ام رو دزدیده !!!!!!!!!!!!!!! !!

  • خواب دیدم یکی از دوستام با 3 تا از فامیلام از مغازم دزدی کردن بعدش که دیدیمشون اتیشم زدند

   • خدا رو شکر کن فقط گوشیاتو برده کار دیگه نکرده???

 • خواب دیدم خودم دزدی کردم

 • منم همش همین خواب رو میببنم لطفا یکی پاسخ بده

 • خواب دیدم منو دزدیدن :'(تعبیرش چیه

  • سلام خواب دیدم که تمام وسایل منزلمو دزدیدن این خوابو امسال ۴ دفعه است که می بینم لطفا تعبیرش چیه

 • تعبير اينكه تو خواب ديديد كه دزد ماشيت ميدزده از بس حرس مال دنيا داريد

 • دیدم پسری که منو دوست داره ماشین بابامو می دزد تا بابام منو بهش بده شخصه من اونو دوست ندارم :zzz

 • سلام خواب دیدم همراه دوستم هستم ومیخوان مارو ب دزدن پلی هردفعه ب کسی میگیم مزاحممون شدن وازدستشون خلاص میشیم دفعه اخردزداومدسراغم ون ازخواب پریدم

 • خواب ديدم كه اومدم ديدم ماشينم نيست و دزديده شده و من گريه ميكردم

 • سلام من خواب دیدم که نصف شب یه تلویزیونی رو دزدیدم و به خونه خودم آوردم

 • سلام مامان من خواب دیده بابام یه گردنبند طلا اورده براش که روش سوره الرحمان نوشته شده بوده اما مامانم میگه تو خواب با اینکه به بابام میگفته قشنگه ولی ته دلش احساس میکرده این گردنبندو بابام از جایی دزدیده لطفا برام تعبیر کنید این خوابو

 • خواهرم در خواب دیده من توسط دو نفر در مراسم عزاداری امام حسین دزدیده شدم که هرچی دست و پا زدم ولی فایده نداشت و یهو ناپدید شدمه..تعبیرش چیه میشه بهم بگین لطفا؟؟

 • سلام خواب دیدم مادرم که مرده از من چیزی دزدید رفت وقتی گرفتمش دیدم مادرمه

 • خواب دیدم در حال خرید لوازم آرایش مثلا کرم پودر یا پنکیک هستم و بین انتخاب 2 درجه رنگ دو دل بودم. یه آقایی که نمیشناختمش اما ازش میترسیدم و ضمیر ناخودآگام میگفت که انگار دزده، منتظر بودم من خریدمو بکنم تا بدزده از من. با اسلحه یه گلوله شلیک کرد توسرم. من قشنگ دردشو احساس کردم. اما نمردم. خون هم نیامد. برگشتم حتی نگاهشم کردم. یه آقای چشم ابرو مشکی و سبزه بود و قد بلند و میان اندام. که من حتی از قیافش خوشم نیومد تو خواب. دیدن صورت اون شاید کمتر از 2 ثانیه طول نکشید، چون به محض اینکه تو سرم شلیک کرد من از ترس از خواب پریدم. لطفاً تعبیر کنید برام.
  یکی دو نفر گفتن خواستگاره ، نمیدونم!!!!!

 • من خواب دیدم که از یه نفر که میشناسمش یه چیزی دزدیدم و بقیه دنبال من هستن که من رو بگیرن و من به شدت ترسیدم
  تعبیرش چیه؟؟؟

  • سلام خواب دیدم که تمام وسایل منزلمو دزدیدن این خوابو امسال ۴ دفعه است که می بینم لطفا تعبیرش چیه

 • خواب دیدم که از یه آدمی که میشناسمش یه چیزی دزدی کردم و آن ها هم فهمیدن و دارن دنبالم میکنند فکر کنم پول بود مطمئن نیستم …تعبیرش چیه؟

 • سلام خواب دیدم دزد خانمان را زده و من فرار کرده و در مسجدی پناه کیبرم

 • دوست دورم وفامیلام اموالم را دزدیدن وقتی دیدم وولشان نکردم مرا اتش زدند

 • سلام خواب دیدم ک داشتم ماشین های قدیمی رو دزدی میکردم با دوستم و در آخر ی ماشین قدیمی رو باز کردیم و ی دو تا ساعت بود بلند کردیم هر چی‌گشتم جوابی پیدا نکردم لطفا راهنمایی کنید

 • برادرم خواب دیده که ماشین گرفتیم بعد دزدیدنش…میشه تعبیرش رو بهم بگین ممنون میشم

 • سلام خواب دیدم بهم تهمت دزدی زدن تو یه مدرسه بودم رفتم کلانتری گفتن شما طلا زدیدید عکسشونم نشونم دادن گفتم نه من برنداشتم بباین ویایلامو بگردین از خواب بیدار شدم

 • سلام لطفا جواب بدین
  خواب دیدم تو خیابونم و ی موتوری ک سه نفر روش بودن از ی دخترخانومی ک میشناسمش گردنبندشو از گلوش کشیدن منم وقتی دیدم دنبالشون دویدم تا اینکه تو کوچه بن بست گردنبند طلا رو ازشون پس گرفتم تعبیر چیه

 • من خواب دیدم خودم همراه دوستم پول از ی شخص پولدار دزدیدیم

 • با سلام دوستان خواهشا جواب بدید من نگرانم من تو خواب دیدم که با دوستام از جایی میاییم وشب ساعت 11هست ودخنری تو کوچه داریم اونم از کلاس درس میاد وتو همون لحضه پدرو مادرم از مهمونی برگشتن و اون دختر وارد خونه میشد که دزد ها اونو زدن وپدرو مادرشم زده بودن وبعد فرار کردن و فردای ان مارفتیم به مهمونی در یه شهر دیگه که من 2و3 بار دوتا مرد لات دیدم این خواب تعبیرش چیه خواهشا

 • سلام… خواب دیدم… منو سه تا از دوستام سوار یه ماشین شدیم… بعد مارو دزدید… حالت روحیش هم خوب نبود…تعبیرش چیه ?

 • سلام وفت بخیر من خواب دیدم دخترخالمودزدیدن و من کلی ترسیده بودم از طرفی یکی از دوستام حامله شده بود نگران اونم بودم
  تعبیرش چیست؟

 • خواب دوزدیدن ماشین

 • سلام من خواب ديدم مادرم برام يه ماشين خريده من ماشين رو تو كوچه گذاشتم اما ٣ تا دزد اومدن سوار شدن و ماشينم رو بردن اما من گشتم و پيداش كردم تعبيرش چيه

 • من خواب دیدم ازمادربزرگم که فوت کرده وسایل خونش رودزدیدم تعبیرش چیه

 • سلام من خواب دیدم که توی خونه ی خودم خواب بودم و وقتی بیدار شدم همه خونه زیر و رو شده بود مثل دزد که میاد و همه جارو بهم میریزه ولی وقتی گشتم هیچ چیزی از اموال و اشیا خونه کم نشده بود و روی دیوار یه شکاف بود که احتمالا اون شخص ازونجا وارد خونه شده بود ولی تو اون لحظه کسی تو خونه نبود دیگه منم خیلی ناراحت و گرفته بودم خیلی ترسیدم خواهش میکنم خوابمو تعبیر کنین خیلی واسم مهمه…..

 • من خواب دیدم در ارتفاع هستم یه کاروانی از پایین رد میشه با پریدن همراه یه مرد غریبه میرفتیم دزدی کنیم

 • اگه خوا ببینیم که دزدی به ما اذار می رساند وهرچه تلاش می کند مارا نمی گیرد تعبیرش چیست??????.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • سلام خواب دیدم پسرم که نوزاد دزدیده شده

 • سلام اگر ما دزد را در خواب ببینیم ودستگیرش کنیم یعنی چی??

 • سلام خواب دیدم مغازه ارایشگام به سرقت رفته بود همه روبرده بودن

 • سلامتی. خواب دیدم دزد آمده ماشینم ببره هر چی داد زدم مثل اینکه صدام در نمیومد.بعدش مثل اینکه افتادم دنبالش دوستاش با موتور سوارش کردن فرار کردن.بعد رفتم ماشین رو بیارم داخل خونه.همون یارو اومد بهم گفت لیوان داری میخام آب بخورم منم آز ترس بهش دادم ماشین جابجا کردم آمدم بیام داخل خونه آون رفتش.وارد خونه که شدم دیدم اون دوتا دوستش که با موتور اومده بودن دنبالش توخونه هستن.میخاستم زنگ بزنم پلیس میترسیدم رفتن تخم مرغ درست کردن شروع کردن به خوردن منم خونه رو داشتم مرتب میکردم که آز خواب پریدم

 • سلام خواب دیدم دزد میخآد ماشینم ببره نتوانسته. بعد رفتش با همدستاش اومدم ماشین جابجا کردم اومدم تو خونه دیدم همدستاش تو خونه هستن

 • سلام ، دزدی که درخواب دیدم زن بود ، اگر تعبیر بخصوصی داره بفرمایید

 • سلام خواب دیدم یک دختر زیبا به خانه من اومده که دزدی کنه بعد گرفتمش دلم سوخت گفتم هر چی میخوای بردار برو بعد دختره گریه افتاد بغلم کرد بعد دیگه هیچی نفهمیدم بیدار شدم رفتم دوش گرفتم.

 • سلام خواب دیدم یک دختر زیبا به خانه من اومده که دزدی کنه بعد گرفتمش دلم سوخت گفتم هر چی میخوای بردار برو بعد دختره گریه افتاد بغلم کرد بعد دیگه هیچی نفهمیدم بیدار شدم رفتم دوش گرفتم.تعبیرش چیه لطفا بگید.

 • اگر خواب ببینیم که خومون دسته گلی را از درخت خانه کسی چیده ایمو فرار کرده ایم چی؟

 • سلام خواب دیدم دزد ضبط ماشین وفرمان روبرده

  • ساام خاب دیدم بچه ای دزدیدم لطفا تعبیرش کنید

 • سلام . خواب دیدم از مسجد دزدی کردم

 • خواب دیدم،سوار ماشین شدم،راننده ماشین منو دزدید،من هم ترسیدم ،همش،داد میزدم یا حسین،لطفا تعبیرش کنید،ممنون

 • سلام خواب دیدم میخواستم ماشینموپارک کنم سوئیچاشودادم به کسی تو همون خیابان روبروی خونه بنظرمیشناختمشون ولی اومدم برم دیدم ماشین نیست و همون اشخاص ماشینوفروختن که بنظرآدمهای نماز خون بودن برای تموم کردن خونشون ماشینوفروختن که بعدش هم دیدم اسلحه و چاقو دارن وتهدیدمیکنن

 • سلام یک دوست خواب همسرمو دیده که تصادف کرده و داخل آب افتاده دوتا بچه داشتیم که هردوشون نجات پیداکردن یکیشونوهمسرم نجات داده ما بچه نداریم ولی تو خواب ایشون دوتاداشتیم لطفاتعبیرشوبگین ممنون

 • خواب دیدم یک آخوند هی میومد گیر میداد ماشینت رو بردار، منم بر نمیداشتم، آخرش زنگ زد پلیس اومد، معلوم شد آخوند ه دزد بوده.

 • خواب دیدم با چندنفر از شرکت دزدی کردیم ولو رفته صاحب شرکت فهمیده

 • خواب دیدم تخت خوابم کامل دزدیدن.اینقد ناراحت شدم ک با ناراحتی ب خواهرم گفتم باورم نمیشه دزد اومده سرویس تخت خوابم کامل برده بودواتاق خوابمون خالی شده بود

 • خواب دیدم دخترم رو دزدیدن و هر چه تلاش کردم بهشون برسم نرسیدم.آخر سرم که بهشون رسیدم دیدم نیستن.

 • خواب دیدم دخترم رو دزدیدن و من هر کاری کردم بهشون نرسیدم

 • خواب دیدم دخترم رو دزدیدن و من هر کاری کرم بهشون نرسیدم

 • سلام خواب دیدم خونمون دزد اومده منم پشت همه درها وسایل گذاشتم تا نتونه بیاد داخل هرجا میرفتم مثل روح پشت سرم بود الان میترسم خوابم هم نمیبره احساس کردم میشناسمش افغانی بود

 • سلام درشب بیست یک رمضان زمان اذان صبح خواب دیدم سه میلیون پوا از مسجد محلمون دزدیم یک میلیون خودم ور داستم ودومیلیون به کسی دیگه دادن تو خواب خیلی استرس داشتم

 • خواب دیدم که ماشینم رو بردم تعمیرگاه حواسم نبود اومدم دیدم دزد تمام وسایل صندوق عقب ماشینم رو دزدیده انقدر گریه کردم بیشتر هم بابت کتونی های ورزشیم که مشکی بودند ناراحت بودم فکر میکردم یادگاری هستند بعد زنگ زدم به پلیس همش تلاش میکردم تا با پلیس حرف بزنم که از خواب بیدار شدم

 • سلام
  خواب دیدم یه خانوم دزده که ازمون طلا برداشته بود رو بهم برگردوند مثل اینکه از کارش پشیمون شده بود

 • سلام
  خواب دیدم یه خانوم دزده که ازمون طلا برداشته بود رو بهم برگردوند مثل اینکه از کارش پشیمون شده بود

 • سلام من خواب میدیدم با مادرشوهرم رفتم پاساژ یهو نمیدونم چیشد همه فروشنده ها رفتن مغازه ها باز موند من با خواهر کوچیکم شروع کرده بودم به جمع کردن لباس هایه بچگانه من دخترانه هارو برمیداشتم به خواهرم میگفتم پسرانه هارو تو بردار

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.