قاصدک

تعبیر خواب زایمان مرد

درباره تعبیر خواب زایمان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب زایماناگر دختری خواب ببیند زایمان می کند ، نشانة آن است که از درستکاری رو بر می گردانیدتعبیر خواب زایمان و به رفتاری نادرست رو می آورید

اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ،تعبیر خواب زایمان نشانة آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید .

درباره تعبیر خواب زایمان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان دختر مجرد , زایمان در خواب دیدن , تعبیر خواب زایمان کردن

درباره تعبیر خواب زایمان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب زایماننفس عمل زايمان در خواب فراغت از غم و رنج است ولي استثنائا اين کار در خواب تعبيرات و تاويلات بسيار گوناگون دارد. به طور کلي اگر مردي در خواب ببيند که بار دار شده و وضع حمل مي کند به هيچ وجه خوب نيست. چنانچه مردي ببيندتعبیر خواب زایمان باردارد بي آبرو و رسوا مي شود همه اموري که خاص زن هاست براي مردان زشت است به خصوص بارداري که بي آبروئي تعبير مي شود تعبیر خواب زایمانولي اگر مردي در خواب ببيند که وضع حمل کرده و بچه آورده است بسيار شرم آور است

درباره تعبیر خواب زایمان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان دختر مجرد , زایمان در خواب دیدن , تعبیر خواب زایمان کردن

درباره تعبیر خواب زایمان از معبران بزرگ بخوانید

اگر یک زن شوهردار خواب ببیند تعبیر خواب زایمانكه بچه می زاید: تعبیر خواب زایمان این است که شادی بزرگی در پیش است.

یک زن مجرد این خواب را ببیند: تعبیر خواب زایمانتعبیر خواب زایمان این است که عشقش او را ترك خواهد نمود.

تعبیر خواب زایمانیک زن مطلقه این خواب را ببیند: تعبیر خواب زایمان این است که ثروت بزرگی نصیبش خواهد شد.

درباره تعبیر خواب زایمان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب زایمان , تعبیرخواب زایمان دختر مجرد , زایمان در خواب دیدن , تعبیر خواب زایمان کردن

درباره تعبیر خواب زایمان از معبران بزرگ بخوانید

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:

تعبیر خواب زایمان اگر زنی در خواب ببیند که بسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت،تعبیر خواب زایمان مرگ زن خواب بین نزدیک است .

اگر زنی در خواب ببیند دختری زایید ، ازنسل او فرزندی به وجود می آیدتعبیر خواب زایمان که بزرگ خاندان خود می شود.

تعبیر خواب زایمان

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.