تعبیر خواب خرما نرسیده

درباره تعبیر خواب خرما از علمای علم تعبیر بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود،تعبیر خواب خرما اگر بازرگان است، مالش زياد گردد. اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت، اگر از اهل علم بود، تعبیر خواب خرمادليل كه احكام شريعت را به جاي آورد، اگر بازرگان بود از خيانت دور بود

درباره تعبیر خواب خرما از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما خشک , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما نارس

درباره تعبیر خواب خرما از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب خرمااگر بيند آن خرما بن خشك بود، دليل كه ميان ايشان جدائي افتد.تعبیر خواب خرما اگر ديد در سراي او خرما خشك شد و باز سبز گرديد، دليل كه اگر بيمار است شفا يابد.تعبیر خواب خرما اگر بيند خرما را ببريد، دليل كه كسي از اهل بيت او بيمار شود.

درباره تعبیر خواب خرما از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما خشک , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما نارس

درباره تعبیر خواب خرما از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب خرماديدن خرما در خواب بسيار نيکو است. اگر در خواب ديديد که خرما مي خوريد شادي به شما مي رسد.تعبیر خواب خرما بهره اي مي بريد. توفيقي حاصل مي کنيد. اگر ديديدتعبیر خواب خرما خرما به کسي مي دهيد به او سود مي رسانيد.

درباره تعبیر خواب خرما از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب خرما , تعبیرخواب خرما خشک , خرما در خواب دیدن , تعبیرخواب خرما نارس

درباره تعبیر خواب خرما از علمای علم تعبیر بخوانید

تعبیر خواب خرمااگر در خواب ببينيد خرما خريده ايد و به خانه مي بريد معاش شما گسترش مي يابد و اگر ببينيد تعبیر خواب خرمانخل مي کاريد زني خوش نيت و خوش طبع خواهيد خواست. اين خواب براي دختران و پسران تعبیر خواب خرماجوان نيز خوب است و آينده اي روشن را نويد مي دهد.

تعبیر خواب خرما

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.