تعبیر خواب ببر مشکی

می دانید تعبیر خواب ببر از نظر علمای تعبیر چیست

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب ببر ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به خواب دشمن قوي و دلير است. ليكن كريم و مهربان است. اگر بيند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر كرد، دليل كه بر دشمن چيره شود. اگر بيند ببر وي  تعبیر خواب ببررا قهر كرد دشمن بر وي ظفر يابد. اگر بيند ببر از تعبیر خواب ببروي ترسان است و مي گريخت از دشمن ايمن گردد.

می دانید تعبیر خواب ببر از نظر علمای تعبیر چیست

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر اهلی , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر سیاه , تعبیر خواب ببر زرد , تعبیر خواب ببر سفید

می دانید تعبیر خواب ببر از نظر علمای تعبیر چیست

 تعبیر خواب ببراگر در خواب ببينيد که با ببر رو به رو قرار گرفته ايد خواب شما خبر مي دهد که در آينده با چنين دشمن قوي پنجه برخورد مي کنيد که گيج و متحير مي مانيد و نمي دانيد در مقابل او چه موضعي بگيريد. اگر در خواب ديديد که با ببر مي جنگيد با دشمني  تعبیر خواب ببرداراي خصوصيات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم مي کنيد و الزاما درگير مي شويد. اگر در خواب ببر تعبیر خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار مي گيريد

می دانید تعبیر خواب ببر از نظر علمای تعبیر چیست

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر اهلی , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر سیاه , تعبیر خواب ببر زرد , تعبیر خواب ببر سفید

می دانید تعبیر خواب ببر از نظر علمای تعبیر چیست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب ببرببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم.  تعبیر خواب ببردشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود  تعبیر خواب ببربدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود.

می دانید تعبیر خواب ببر از نظر علمای تعبیر چیست

تعبیر خواب ببر , تعبیر خواب ببر اهلی , تعبیر خواب ببر و پلنگ , تعبیر خواب ببر سیاه , تعبیر خواب ببر زرد , تعبیر خواب ببر سفید

می دانید تعبیر خواب ببر از نظر علمای تعبیر چیست

ابراهيم كرماني گويد:  تعبیر خواب ببرپوست و استخان و موي ببر به خواب ديدن، مال و منفعت است كه ازدشمن بدو رسد، تعبیر خواب ببر به قدر آن چه ديده است. اگر بيند بر ببر نشسته است و او مطيع است، تعبیر خواب ببر دليل كه دشمن مطيع او گردد.

تعبیر خواب ببر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.