تعبیر خواب اشک

تعبیر خواب اشک | تعبیرخواب اشک | tabire khab

تعبیر خواب اشک ریختن,تعبیر خواب اشک ریختن مرده,تعبیر خواب گریه و اشک ریختن,تعبیر خواب اشک,تعبیر خواب اشک کثیف,تعبیر خواب اشک چشم,تعبیر خواب اشک شوق,تعبیر خواب اشک خون,تعبیر خواب اشکال هندسی,تعبیر خواب اشک مرده,تعبير خواب اشك چشم,تعبیر خواب اشک در چشم,تعبير خواب اشك شوق,تعبیر خواب اشک خونی,تعبيرخواب اشك ريختن مرده

تعبیر خواب اشک ریختن , تعبیر خواب اشک ریختن مرده , تعبیر خواب گریه و اشک ریختن

خواب اشک یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اشک در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اشک می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اشک را مطالعه نمایید و متوجه شوید اشک چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اشک از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب اشک سه چیز است

شادی – غم – نعمت

تعبیر خواب اشک از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب اشک سرد ، شادی و خرم بودن است

تعبیر خواب اشک ریختن ، غم و درد است

تعبیر خواب اشک روی صورت بدون گریه ، طعنه است

تعبیر خواب گرد و خاک به جای اشک در چشم ، مال حلال و بی رنج است

تعبیر خواب اشک از دید ليلا برايت

تعبیر خواب گریه کردن ، خوشی است

تعبیر خواب اشک از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب اشک ، شادي و نيکبختي است

تعبیر خواب اشک از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب گریه ، گرفتاری است

تعبیر خواب اشک ریختن دیگران ، غم شما شادی دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد

تعبیر خواب اشک از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب اشك ، تبدیل خصومت به شادی است

تعبیر خواب ببينيد كه گريه ميكنيد ، دریافت یک هدیه است

تعبیر خواب بچه ها اشك مي ريزند ، خوشبختی بر اثر ازدواج است

تعبیر خواب نامزد يا دوست شما اشك مي ريزد ، آرامش خاطر است

تعبیر خواب بستگان شما اشك مي ريزند ، كارهاي شما در آينده دقايق سختي را خواهند گذارند .

تعبیر خواب اشک | اشک در خواب دیدن | تعبیر خواب

51 comments

 1. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید اشگ سرد از چشم او همی بارید، دلیل که شادی و خرمی یابد.

 2. اگر بینداشگ بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود.

 3. اگر بیند که بیگریه اشگ به رویاو بود، دلیل که ویرا به سخن طعنه زنند.

 4. اگر بیند که در چشم وی به جای اشگ گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالی حلال بی رنج بدو رسد.

 5. اگر دید اشگ به روی او فرودآمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.

 6. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در خواب دیدن اشگ که از چشم برآید بر سه وجه بود، اول: شادیو خرمی، دوم: غم و اندوه، سوم: نعمت بود

 7. لوک اویتنهاو میگوید :

  اشک : شادی، نیکبختی

 8. گریه کردن در خواب ، نشانة آن است که به زودی گرفتاریشما را محاصره خواهد کرد .

 9. دیدن گریستن دیگران در خواب ، علامت آن است که اندوه شما شادمانیدیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد .

 10. اگر ديد اشگ سرد از چشم او همي باريد، دليل كه شادي و خرمي يابد. اگر بينداشگ باريد، دليل كه غمگين و دردمند شود. اگر بيند كه بي گريه اشگ به روي او بود، دليل كه وي را به سخن طعنه زنند. اگر بيند كه در چشم وي به جاي اشگ گرد و خاك جمع شده بود، دليل كه به قدر آن مالي حلال بي رنج بدو رسد.اگر ديد اشگ به روي او فرودآمد، دليل كه مال خويش را هزينه كند.

 11. ليلا برايت میگويد:

  گريه كردن در خواب، نشانه‏ى خوشى‏ها است

 12. خواب اشك : خصومت به شادي ختم مي شود

 13. خواب ببينيد كه گريه ميكنيد : يك هديه دريافت خواهيد كرد .

 14. بچه ها اشك مي ريزند : ازدواج شما باعث خوشبختي شما خواهد شد .

 15. نامزد يا دوست شما اشك مي ريزد : آرامش خاطر

 16. بستگان شما اشك مي ريزند : كارهاي شما در آينده دقايق سختي را خواهند گذارند .

 17. درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  خواب اشك : خصومت به شادي ختم مي شود

  خواب ببينيد كه گريه ميكنيد : يك هديه دريافت خواهيد كرد .

  بچه ها اشك مي ريزند : ازدواج شما باعث خوشبختي شما خواهد شد .

  نامزد يا دوست شما اشك مي ريزد : آرامش خاطر

  بستگان شما اشك مي ريزند : كارهاي شما در آينده دقايق سختي را خواهند گذارند .

 18. اگر کسی در خواب ببیند که در حال اشک ریختن بر ماتم عزیزی است، به عمر آن که بر وی اشک می ریزد، افزوده می شود.

 19. اگر در درون خود غمی احساس می کرد و اشک می ریخت، غمهای او به شادی تبدیل می شود.

 20. اگر حالت گریه داشت ولی اشکی از چشمانش جاری نمی شد، آدمی خود خور است و بیهوده خود را آزار می دهد.

 21. امام صادق (ع) می فرماید: تعبیر اشک که از چشم بیاید بر سه وجه است:
  شادی و خرمی،
  غم و اندوه،
  نعمت.

 22. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی اشک می‌ریزی، تعبیرش این است که غمگین و دردمند می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 23. اگر ببینی اشک سرد می‌ریزی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.

 24. اگر ببینی اشک تو بروی صورتت می‌ریزد، یـعـنـی مال و اموال خود را خرج می‌کنی.

 25. اگر ببینی بدون گریه کردن روی صورت تو اشک می‌باشد، یـعـنـی به تو حرف طعنه‌آمیز می‌زنند.

 26. اگر ببینی در چشم تو به جای اشک، گرد و خاک جمع شده است، یـعـنـی به اندازه آن گرد و خاک، مال حلالی را بدون زحمت به دست می‌آوری.

 27. اگر ديد بگريست و بعد از آن بخنديد، دليل كه اجلش نزديك است.

 28. ديدن گريستن درخواب، دليل شادي است از حق تعالي.

 29. اگر ديد بر گناه مي گريست يا درمجلس علم و قران خواندن و آن چه بدين ماند، دليل كه حق تعالي از فضل خود بر وي رحمت كند و گناهان او را بيامرزد.

 30. اگر ديد كه مي گريست و اشك از چشم او نمي آمد، دليل زيان است.

 31. اگر ديد بگريست و خون به جاي اشك مي آيد، دليل از كاري كه گذشته حيرت و حسرت وندامت خورد.

 32. گريه در خواب دو نوع است و خارج از اين دو نوع به ندرت اتفاق مي افتد خواب گريه ببينيم. يک وقت هست که در خواب گريه مي کنيم و اين گريه فيزيکي است.

 33. چنان هق هق مي گرئيم يا خودمان به سبب شدت گريستن بيدار مي شويم يا اطرافيان ما را بيدار مي کنند و مي گويند در خواب گريه مي کردي. دانشمندان و روانکاوان دريافته اند که اين گريه يک تحريک شديد عصبي است و از نظر علم تعبيرخواب به هيچ وجه تعبير ندارد. تحريکات عصبي گاه موجب خنده مي شود و گاه سبب گريه و اين هر دو حالت چنان واکنشي ايجاد مي کند که اگر کسي در کنار ما بيدار باشد مي فهمد يا مي بيند که در خواب ما مي خنديم يا گريه مي کنيم.

 34. گريه ديگري هست که رواني و روحي و صرفا روياست. يعني در خواب خودمان را مي بينيم که گريه مي کنيم يا ديگري اشک مي ريزد. اين نوع گريستن در خواب تعبير دارد. گريستن در خواب شادي و خرمي و فرح و انبساط است

 35. چنانچه در خواب ببينيم گريه مي کنيم در روزهاي آينده خوشحال مي شويم و حادثه اي خوب براي ما اتفاق مي افتد

 36. اگر در خواب ببينيم که ديگري گريه ميکندخبري خوش به ما مي رسد ولي اگر در روياي خويش ببينيم که کسي مي خندد و بعد از خنده بلافاصله گريه ميکندو بعد به قهقهه مي خندد خوب نسيت

 37. گر در خواب ببينيم کسي که مرده است گريه مي کندخوب است و جاي نگراني نيست.

 38. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد اشگ سرد از چشم او همي باريد، دليل كه شادي و خرمي يابد. اگر بينداشگ باريد، دليل كه غمگين و دردمند شود. اگر بيند كه بي گريه اشگ به روي او بود، دليل كه وي را به سخن طعنه زنند. اگر بيند كه در چشم وي به جاي اشگ گرد و خاك جمع شده بود، دليل كه به قدر آن مالي حلال بي رنج بدو رسد.اگر ديد اشگ به روي او فرودآمد، دليل كه مال خويش را هزينه كند

 39. گريه كردن در خواب ، نشانة آن است كه به زودي گرفتاري شما را محاصره خواهد كرد

 40. ديدن گريستن ديگران در خواب ، علامت آن است كه اندوه شما شادماني ديگران را تحت تأثير قرار خواهد داد .

 41. اشک…………………………………………

 42. درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

  خواب اشک : خصومت به شادی ختم می شود

  خواب ببینید که گریه میکنید : یک هدیه دریافت خواهید کرد .

  بچه ها اشک می ریزند : ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد .

  نامزد یا دوست شما اشک می ریزد : آرامش خاطر

  بستگان شما اشک می ریزند : کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند

 43. خواب اشک : خصومت به شادی ختم می شود

 44. خواب ببینید که گریه میکنید : یک هدیه دریافت خواهید کرد .

 45. بچه ها اشک می ریزند : ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد .

 46. نامزد یا دوست شما اشک می ریزد : آرامش خاطر

 47. بستگان شما اشک می ریزند : کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند .

 48. گریه کردن در خواب، نشانه‏ى خوشى‏ها است.

 49. به شدت در خواب اشک ریختن

 50. کسی اشکت را پاک کنه تعبیرش چیه

 51. مادرم در خواب پدر بابام رو که فوت شده رادیده که از چشماش جای اشک خون میاد معنیش چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.