تعبیر خواب کشتن مورچه - جسارت

تعبیر خواب کشتن مورچه

درباره تعبیر خواب مورچه اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب مورچهدیدن مورچه در خواب ، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود.

تعبیر خواب مورچهتعبیر وارد شدن مورچه به خانه بر این است که خیر و برکت به خانه شما روی می آورد.

دیدن مورچه در خواب ، نشانه ی آن می باشد که باید در طی روز بعد ،تعبیر خواب مورچه به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی درباره ی زندگی.

درباره تعبیر خواب مورچه اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب کشتن مورچه , ‫تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , مورچه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مورچه اطلاعات بیشتری داشته باشید

بيتون مى‌گويد:تعبیر خواب مورچه اگر در خواب مورچه ببينيد، به اين معنا است كه عده‌اى قصد آزار و اذيت شما را دارند.
برايت مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه مورچه‌اى شما را گاز مى‌گيرد،تعبیر خواب مورچه نشانه‌ى آن است كه بايد تلاش بيشترى در انجام كارهاى خود داشته باشيد. كشتن مورچه در خواب، نشانه‌ى بدشانسى است.

درباره تعبیر خواب مورچه اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب کشتن مورچه , ‫تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , مورچه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مورچه اطلاعات بیشتری داشته باشید

لوک اویتنهاو در تعبیر خواب مورچه می گوید :

تعبیر خواب مورچهدیدن مورچه در خواب : کار سود آور

تعبیر خواب مورچهخراب کردن لانه مورچه در خواب : نابود کردن خوشبختی بدست خود

تعبیر خواب مورچهدر خواب مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

درباره تعبیر خواب مورچه اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب کشتن مورچه , ‫تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه , مورچه در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مورچه اطلاعات بیشتری داشته باشید

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

تعبیر خواب مورچه دیدن مورچه در خواب و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار می باشند تعبیر خواب مورچهو تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن مورچه در خواب خوب تعبیر خواب مورچهنیست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت همچنین اگر تعدادشان فراوان باشد.

تعبیر خواب مورچه

کامنت های تایید شده : یک عدد

  • خدایا ازت میخوام فقط مواظب عشقم باشی این تنها چیزیس که ازت میخوام

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.