تعبیر خواب فرار از زلزله

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزلهزلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما تعبیر خواب زلزلهقائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما تعبیر خواب زلزلهشما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب فرار از زلزله , زلزله در خواب دیدن , تعبیر خواب زلزله شدید

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزلهاگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرو رفت و يك جانب به حال خود باقي بماند، تعبیر خواب زلزلهدليل كه پادشاهي به آن زمين آيد و اهل آن تعبیر خواب زلزلهديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد.

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب فرار از زلزله , زلزله در خواب دیدن , تعبیر خواب زلزله شدید

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزلهمعبران نوشته اند اگر ديديد زلزله شد و زمين لرزيد دليلي آن است که به مردم آفت مي رسد تعبیر خواب زلزلهو در آن ديار بيماري اتفاق مي افتد. چنانچه در خواب ديديد که زلزله شد و فقط خانه شما لرزيد خواب شما مي گويد که آن بي ثباتي خانوادگي است تعبیر خواب زلزلهو در محيط خانواده شما اتفاقي مي افتد که سبب نگراني و تشويش مي شود.

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب فرار از زلزله , زلزله در خواب دیدن , تعبیر خواب زلزله شدید

درباره تعبیر خواب زلزله از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب زلزله زلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بود از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود. تعبیر خواب زلزلهبه همه حال زمين لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

تعبیر خواب زلزله

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.