خواص آویشن کوهی

از خواص آویشن چقدر می دانید؟ آویشن گیاهی دارویی است از تیره نعنا که درختچه‌ای کوتاه و پر شاخه‌است که برگهای نازک و متقابل دارد .آویشندارای گل‌هایی سفید و چتری و منفرد …

تعبیر خواب ذرت ابن سیرین

درباره تعبیر خواب ذرت بدانید آنلی بیتون می‏گوید:تعبیر خواب ذرت دیدن ذرت پخته در خواب ، علامت آن است که آگاهی و مطالعه و برنامه ریزی درست برای آینده ، شما را …

تعبیر خواب آتش نشان

از تعبیر خواب آتش چقدر می دانید حضرت دانيال گويد:تعبیر خواب آتش اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و تعبیر خواب آتشكار بسته او …

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب گرگاگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهدتعبیر خواب گرگ. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

تعبیر خواب گرگ خاکستری , تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ سیاه , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب گرگگرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

تعبیر خواب گرگگرگهایی که به صف راه میروند : همسایه های بیرحم

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

تعبیر خواب گرگ خاکستری , تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ سیاه , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ تعبیر خواب گرگدیدن گرگ در خواب ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند .

۲ـ اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ،تعبیر خواب گرگعلامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .

۳ـ شنیدن زوزه گرگ در خواب ، علامت آن است که اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانهتعبیر خواب گرگ ، به شکست می کشاند .

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

تعبیر خواب گرگ خاکستری , تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ سیاه , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب گرگ  دیدن گرگ بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: کنیزک.

سوم: خادم.

تعبیر خواب گرگ

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.