تعبیر خواب قورباغه های زیاد

درباره تعبیر خواب قورباغه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید  تعبیر خواب قورباغه براي نمونه ابن سيرين نوشته: اگر کسي در خواب ببيند وزغ دارد با مردي زاهد هم صحبت مي شود. اگر …

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه

تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه تعبیر خواب هلو های رسیده و آب دار خوشمزه لیلا برایت می گوید : تعبیر خواب هلو اگر در خواب مشاهده كنید كه …

تعبیر خواب خرید گوشواره

درباره تعبیر خواب گوشواره اطلاعاتی دارید تعبیر خواب گوشوارهگوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیستتعبیر خواب گوشواره. پس تعبیر ی …

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب گرگاگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهدتعبیر خواب گرگ. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

تعبیر خواب گرگ خاکستری , تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ سیاه , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب گرگگرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

تعبیر خواب گرگگرگهایی که به صف راه میروند : همسایه های بیرحم

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

تعبیر خواب گرگ خاکستری , تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ سیاه , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ تعبیر خواب گرگدیدن گرگ در خواب ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند .

۲ـ اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ،تعبیر خواب گرگعلامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .

۳ـ شنیدن زوزه گرگ در خواب ، علامت آن است که اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانهتعبیر خواب گرگ ، به شکست می کشاند .

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

تعبیر خواب گرگ خاکستری , تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ سیاه , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب گرگ  دیدن گرگ بر سه وجه است.

اول: زن.

دوم: کنیزک.

سوم: خادم.

تعبیر خواب گرگ

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.