تعبیر خواب مزرعه خیار

درباره تعبیر خواب خیار بدانید تعبیر خواب خیارخیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس. دیدن خیار در فصل بهتر از …

تعبیر خواب طلاق گرفتن زن

درباره تعبیر خواب طلاق بدانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب طلاق اگر بيند كسي زنش را طلاق داد و او يك زن بيش نبود، دليل شرف و بزرگي بود. اگر او را …

تعبیر خواب ساعت مچی ابن سیرین

درباره تعبیر خواب ساعت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب ساعتدر روياهاي ما ساعت دوستي است صديق که دروغ نمي گويد ولي ممکن است اشتباه کند. تعبیر خواب ساعتاگر در خواب …

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب گرگ دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

‫تعبیرخواب گرگ سیاه ‫, تعبیرخواب گرگ , ‫تعبیرخواب گرگ و دریدن , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

تعبير ديدن ” گرگ ” در خواب ابن سيرين مي گويد : تعبیر خواب گرگاگر ببيند گرگ او را دريد و پاره كرد زنش را طلاق مي دهد و اگر ديد گرگ را كشت و گوشت ان را خورد به قدر ان ارثيه به او مي رسد .

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

‫تعبیرخواب گرگ سیاه ‫, تعبیرخواب گرگ , ‫تعبیرخواب گرگ و دریدن , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب گرگدیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد.

تعبیر خواب گرگحضزت صادق (ع) مي فرمايد : تعبير ديدن گرگ در خواب بر 3 وجه است : 1. زن 2. كنيز 3. خادم مجلسي (زه) مي گويد : اگر شير گرگ بخورد ابروي او ميان مردم مي رود و گوشت و پوست ان مال است .

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

‫تعبیرخواب گرگ سیاه ‫, تعبیرخواب گرگ , ‫تعبیرخواب گرگ و دریدن , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب گرگ گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگهایی که به صف راه میروند : تعبیر خواب گرگهمسایه های بیرحم

تعبیر خواب گرگ

آخرین بروز رسانی در : شنبه 1 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.