تعبیرخواب گرگ سیاه

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب گرگ دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

‫تعبیرخواب گرگ سیاه ‫, تعبیرخواب گرگ , ‫تعبیرخواب گرگ و دریدن , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

تعبير ديدن ” گرگ ” در خواب ابن سيرين مي گويد : تعبیر خواب گرگاگر ببيند گرگ او را دريد و پاره كرد زنش را طلاق مي دهد و اگر ديد گرگ را كشت و گوشت ان را خورد به قدر ان ارثيه به او مي رسد .

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

‫تعبیرخواب گرگ سیاه ‫, تعبیرخواب گرگ , ‫تعبیرخواب گرگ و دریدن , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب گرگدیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد.

تعبیر خواب گرگحضزت صادق (ع) مي فرمايد : تعبير ديدن گرگ در خواب بر 3 وجه است : 1. زن 2. كنيز 3. خادم مجلسي (زه) مي گويد : اگر شير گرگ بخورد ابروي او ميان مردم مي رود و گوشت و پوست ان مال است .

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

‫تعبیرخواب گرگ سیاه ‫, تعبیرخواب گرگ , ‫تعبیرخواب گرگ و دریدن , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب گرگ گرگی که زوزه میکشد : شخصی میخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگهایی که به صف راه میروند : تعبیر خواب گرگهمسایه های بیرحم

تعبیر خواب گرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.