تعبیر خواب سوسک قهوه ای

درباره تعبیر خواب سوسک بدانید

تعبیر خواب سوسک در خانه یا در رختخواب : دشمن یا کسی که به شما حسادت می ورزد که البته نمی تواند به شما صدمه بزند . در واقعیت سوسک نیش نمی زند اما اگر شما در خواب دیدید که سوسک نیشتان زد یا گاز گرفتن سوسک را حس کردید تعبیر خواب سوسک، نشانه ی دزد هست . دیدن سوسک و موش در کنار هم هم دقیقا همین تعبیر را دارد .

درباره تعبیر خواب سوسک بدانید

‫تعبیر خواب سوسک قهوه ای , ‫تعبیر خواب سوسک , ‫تعبیر خواب سوسک مشکی , سوسک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سوسک بدانید

تعبیر خواب سوسکسوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد.تعبیر خواب سوسکدیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

درباره تعبیر خواب سوسک بدانید

‫تعبیر خواب سوسک قهوه ای , ‫تعبیر خواب سوسک , ‫تعبیر خواب سوسک مشکی , سوسک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سوسک بدانید

تعبیر خواب سوسکاگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسک را بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .

سوسک تعبير ديگر حشرات را دارد و آن دشمني است تعبیر خواب سوسکضعيف و پست و حقير که زحمت مي آفريند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود مي آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ايجاد خوش دلي و …

درباره تعبیر خواب سوسک بدانید

‫تعبیر خواب سوسک قهوه ای , ‫تعبیر خواب سوسک , ‫تعبیر خواب سوسک مشکی , سوسک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سوسک بدانید

تعبیر خواب سوسک پيروزي و چيرگي بر دشمن اگر چه ضعيف و ناتوان باشد. ديدن سوسک هاي زياد تشويش و نگراني است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

تعبیر خواب سوسک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.