تعبیر خواب شیر جنگل دیدن

درباره تعبیر خواب شیر جنگل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شیر جنگل  تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

ديدن شير به خواب، دليل پادشاه باشد.تعبیر خواب شیر جنگل اگر بيند كه با شير مجامعت كرد، دليل است از پادشاه خواري بيند.

درباره تعبیر خواب شیر جنگل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب , تعبیر دیدن شیرجنگل در خانه

درباره تعبیر خواب شیر جنگل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شیر جنگل اگر در خواب بيند كه با شير جنگ مي كرد، دليل است بر دشمني خصومت كند و از ايشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد.تعبیر خواب شیر جنگل اگر بيند كه شير از عقب وي مي آمد و به وي نمي رسيد، دليل است از پادشاه ترسي بيند.

درباره تعبیر خواب شیر جنگل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب , تعبیر دیدن شیرجنگل در خانه

درباره تعبیر خواب شیر جنگل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

جابرمغربي گويد:
تعبیر خواب شیر جنگل ديدن شير نر درخواب، دليل است بر پادشاه و شير ماده، زن پادشاه اگر بيند كه شير ماده را مي دوشد، دليل است دبير پادشاه گردد. اگر اين خواب را زني بيند، دايه پسر پادشاه شود.تعبیر خواب شیر جنگل اگر بيند شير را بر پشت گرفته بود، دليل است بر دشمن ظفر يابد

درباره تعبیر خواب شیر جنگل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب , تعبیر دیدن شیرجنگل در خانه

درباره تعبیر خواب شیر جنگل از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی در مورد تعبیر خواب شیر می گوید :

تعبیر خواب شیر جنگل شیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود. چنان چه در خواب شیری تعبیر خواب شیر جنگل دیدیم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم.

تعبیر خواب شیر جنگل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.