تعبیر خواب کشتن لاک پشت

آیا درباره تعبیر خواب لاک پشت اطلاعاتی دارید تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، تعبیر خواب لاک پشتصبور …

تعبیر خواب افتادن دندان

درباره تعبیر خواب افتادن دندان اطلاعات بیشتری داشته باشید اگر تعبیر خواب افتادن دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردیده باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی …

مضرات پیاز

درباره خواص پیاز چقدر می دانید پیاز به علّت داشتن فسفر ، پیاز کارهای فکری را آسان می‌ کند. –پیاز برای افرادی که دچار بی‌ خوابی  هستند، مفید است و در صورت مصرف زودتر خواب …

از تعبیر خواب آتش چقدر می دانید

حضرت دانيال گويد:تعبیر خواب آتش اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و تعبیر خواب آتشكار بسته او گشاده شود. اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه تعبیر خواب آتشبر وي ستم كند، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد. وتعبیر خواب آتش اگر بيند كه آتش وي را نسوخت

از تعبیر خواب آتش چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش زدن , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

از تعبیر خواب آتش چقدر می دانید

منوچهر مطیعی تهرانی:
تعبیر خواب آتشاگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سببتعبیر خواب آتش افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می‌باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می‌کنیم کهتعبیر خواب آتش به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می‌بریم و بینائی و تعبیر خواب آتشهشیاری حاصل می‌کنیم.

از تعبیر خواب آتش چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش زدن , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

از تعبیر خواب آتش چقدر می دانید

تعبیر خواب آتشاگر ببيند آتش بزرگي را که هيزمش شعله دار است ، در آن سرزمين جنگ و فتنه خواهد بود

اگر ببيند آتش به مردم ميزند ، تعبیر خواب آتشقلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود

تعبیر خواب آتشاگر ببيند آتشي اورا سوزاند که نور نداشت ، به بيماري سر درد دچار ميشود

تعبیر خواب آتشاگر ببيند آتشي او را سوزاند که نور داشت ، يکي از خويشان و فرزندان و نزديکان تعبیر خواب آتشاو صاحب فرزندي خواهد شد که مردم ستايشش تعبیر خواب آتشکنند و به اندازه بزرگي آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد

از تعبیر خواب آتش چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش , تعبیرخواب آتش زدن , آتش در خواب دیدن , jufdv o,hf Hja

از تعبیر خواب آتش چقدر می دانید

تعبیر خواب آتش آتش‌ در خواب‌ نمادی‌ بسیار پیچیده‌ محسوب‌می‌شود که‌ می‌تواند معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ داشته‌باشد. تعبیر خواب آتشدر هنگام‌ تعبیر چنین‌ خوابی‌، لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ و واکنش‌ احساسی‌ تان‌ درخواب‌ را بررسی‌ نمایید. آتش‌ می‌تواندتعبیر خواب آتش یک‌ سمبل‌خیلی‌ معنوی‌ باشد که‌ نمایانگر دگرگونی‌، روشنگری‌،روشنفکری‌ و روشن‌ بینی‌ است‌. از سوی‌ دیگر، آتش‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ تعبیر خواب آتشخطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگی‌، غضب‌، هیجان‌، شور و تعبیر خواب آتششوق‌، رنج‌ وعذاب‌ یا ترس‌ و وحشت‌ باشد

تعبیر خواب آتش

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 29 آذر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.