تعبیر خواب دیدن بیمار

درباره تعبیر خواب بیماری اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب بیماری اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، تعبیر خواب بیماری دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد،تعبیر خواب بیماری امااگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

درباره تعبیر خواب بیماری اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب دیدن بیمار ‫, تعبیر خواب بیماری ‫, تعبیر خواب بیماری نزدیکان , بیماری در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب بیماری اطلاعات بیشتری داشته باشید

جابر مغربي گويد: تعبیر خواب بیماری بيماري هاي گوناگون در خواب، دليل است بر خوار شدن فريضت ها و سنتها.

درباره تعبیر خواب بیماری اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب دیدن بیمار ‫, تعبیر خواب بیماری ‫, تعبیر خواب بیماری نزدیکان , بیماری در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب بیماری اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب بیماری اگر کسی بیند که بیمار است و از علت خویش می نالید، تعبیر خواب بیماری دلیل که از غم ایمن شود. اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تعبیر خواب بیماری تاویلش به نیکی و صحت است. اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

درباره تعبیر خواب بیماری اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب دیدن بیمار ‫, تعبیر خواب بیماری ‫, تعبیر خواب بیماری نزدیکان , بیماری در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب بیماری اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب بیماری بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . تعبیر خواب بیماری اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست وتعبیر خواب بیماری به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند.

تعبیر خواب بیماری

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.