تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

درباره تعبیر خواب سگ چقدر می دانید

تعبیر خواب سگاگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید. صدای سگ بدگوئی و سیاست و تعبیر خواب سگفحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، تعبیر خواب سگغیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند

درباره تعبیر خواب سگ چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گاز گرفتن سگ ‫, تعبیر خواب سگ , ‫تعبیر خواب سگ سیاه , سگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سگ چقدر می دانید

تعبیر خواب سگسگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. تعبیر خواب سگ اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.

درباره تعبیر خواب سگ چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گاز گرفتن سگ ‫, تعبیر خواب سگ , ‫تعبیر خواب سگ سیاه , سگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سگ چقدر می دانید

تعبیر خواب سگصدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. تعبیر خواب سگسگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

درباره تعبیر خواب سگ چقدر می دانید

‫تعبیر خواب گاز گرفتن سگ ‫, تعبیر خواب سگ , ‫تعبیر خواب سگ سیاه , سگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سگ چقدر می دانید

اسماعیل بن اشعث گوید:
تعبیر خواب سگ سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار می کرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شکار میخورد، دلیل که میراث یابد. تعبیر خواب سگاگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود

تعبیر خواب سگ

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.