تعبیر خواب موی سفید

درباره تعبیرخواب مو اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیرخواب موموي انبوه و نبافته بلند را گيسو مي گويند. اگر بافته باشد طره است که طره تعبير ديگري دارد.تعبیرخواب مو داشتن گيسو با شرحي که داده شد بستگي به رسم زمان دارد. وقتي بود که مردان گيسوي خود را بلند نگه مي داشتند. تعبیرخواب مودر دوره اي نيز تنها علويان و صفويان و قلندران گيسو داشتند

درباره تعبیرخواب مو اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب موی سفید , ‫تعبیر خواب مو , ‫تعبیر خواب مو بلند , مو در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب مو اطلاعات بیشتری داشته باشید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

تعبیرخواب مودیدن مو، مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولانی تعبیر میشود.تعبیرخواب مو کندن یا تراشیدن موی زیر بغل یا موی زهار در خواب به پرداخت وام و قرض و رفع غم و غصه و پیروی از سنت پیامبرص تعبیر میشودتعبیرخواب مو. دیدن زلف در خواب نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارایی میباشد.

درباره تعبیرخواب مو اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب موی سفید , ‫تعبیر خواب مو , ‫تعبیر خواب مو بلند , مو در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب مو اطلاعات بیشتری داشته باشید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیرخواب موتعبیر خواب موی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای زن‌ها زینت و آرایش می‌باشد.تعبیرخواب مو بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خواب موی بدن مال و اموال است.

درباره تعبیرخواب مو اطلاعات بیشتری داشته باشید

 ‫تعبیر خواب موی سفید , ‫تعبیر خواب مو , ‫تعبیر خواب مو بلند , مو در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب مو اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیرخواب موتعبیر تراشیدن مو بر پنج وجه است

۱ تعبیرخواب مو-حج بجای آوردن

۲-مسافرت

۳-عزت و مقام

۴-امنیت

۵تعبیرخواب مو-دولت وکامرانی

تعبیرخواب مو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.