تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ

درباره تغبیر خواب سگ بدانید

تعبیر خواب سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و  سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد،تعبیر خواب سگ دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.

درباره تعبیر خواب سگ بدانید

‫تعبیر خواب سگ سیاه , تعبیر خواب سگ , سگ در خواب دیدن ‫, تعبیر خواب سگ مرده

درباره تعبیر خواب سگ بدانید

اگر بیند که تعبیر خواب سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان  آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.

تعبیر خواب سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.

درباره تعبیر خواب سگ بدانید

‫تعبیر خواب سگ سیاه , تعبیر خواب سگ , سگ در خواب دیدن ‫, تعبیر خواب سگ مرده

درباره تعبیر خواب سگ بدانید

تعبیر خواب سگ چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و تعبیر خواب سگ اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود. چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید تعبیر خواب سگ نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند

درباره تعبیر خواب سگ بدانید

‫تعبیر خواب سگ سیاه , تعبیر خواب سگ , سگ در خواب دیدن ‫, تعبیر خواب سگ مرده

درباره تعبیر خواب سگ بدانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند که تعبیر خواب سگ او را بگزید، دلیل که او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان تعبیر خواب سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود.

تعبیر خواب سگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.