تعبیر خواب چاقو در دست داشتن

درباره تعبیر خواب چاقو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب چاقوچاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود تعبیر خواب چاقو و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد و می گوید که از آینده و سعایت و تعبیر خواب چاقو بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید.

درباره تعبیر خواب چاقو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب چاقو , تعبیرخواب چاقو خوردن , چاقو در خواب دیدن , تعبیرخواب چاقو زدن

درباره تعبیر خواب چاقو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب چاقواگر در خواب ببينيد که چاقوئي از ديگري مي گيريد يا کسي به شما چاقو هديه مي کند گوياي اين است که تعبیر خواب چاقو کسي به شما کمک مي کند يا خودتان از ديگري کمک مي گيريد. چنانچه چاقوئي در جيب يا کشوي ميز تعبیر خواب چاقوخود داشتيد که بوسيله آن خواستيد از خود دفاع کنيد

درباره تعبیر خواب چاقو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب چاقو , تعبیرخواب چاقو خوردن , چاقو در خواب دیدن , تعبیرخواب چاقو زدن

درباره تعبیر خواب چاقو از معبران بزرگ بخوانید

 محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب چاقو چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، تعبیر خواب چاقو دلیل که زن خواد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد،دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، تعبیر خواب چاقو زیرا که کندن چاه مکر و حیله است

درباره تعبیر خواب چاقو از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب چاقو , تعبیرخواب چاقو خوردن , چاقو در خواب دیدن , تعبیرخواب چاقو زدن

درباره تعبیر خواب چاقو از معبران بزرگ بخوانید

  تعبیر خواب چاقوچون اين نوع تهديدها در خواب امنيت است و ناشي از بيمي است که در بيداري داريم. چاقو بسته و بي خطر نعمت است و چاقوي کوچک نعمت مختصري است که به شما مي رسد. چاقوي آشپزخانه خدمتکار و کدبانوي خانه است و چنانچه ببينيد تعبیر خواب چاقوچاقوئي نو در آشپزخانه داريد زني خانه دار نصيب شما مي شود.

تعبیر خواب چاقو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.