تعبير خواب طلا پيدا كردن

درباره تعبیر خواب طلا اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طلاجسمي زرين پيدا کرده مجبور به پرداخت ديه مي شود يا تاوان مي دهد.نفايس الفنون تصريح مي کند که تعبیر خواب طلااگر بيننده خواب ببيند طلا مي ريزد دليل آفت و هلاکاست و اگر تعبیر خواب طلاببيند طلا به امانت مي دهد آن کس که امانت مي گيرد به او خيانت مي کند طلا شنيدن سخن مکروه است

درباره تعبیر خواب طلا اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبير خواب طلا پيدا كردن ‫, تعبير خواب طلا ‫, تعبير خواب طلا خریدن , طلا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب طلا اطلاعات بیشتری داشته باشید

ابراهيم كرماني گويد:
اگر كسي درخواب بيند زرو يا سيم مي گداخت، دليل است كه بر زبان مردم افتد.تعبیر خواب طلا اگر بيند كه زر به خروار به خانه برد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند كه زر همي خورد، تعبیر خواب طلادليل است كه به قدر آن مال بر عيال هزينه كند.

درباره تعبیر خواب طلا اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبير خواب طلا پيدا كردن ‫, تعبير خواب طلا ‫, تعبير خواب طلا خریدن , طلا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب طلا اطلاعات بیشتری داشته باشید

لوک اويتنهاو مي گويد :
تعبیر خواب طلاطلا : دوست داشتن چيزهاي بي ارزش
يافتن آن : دريافت ارث
تعبیر خواب طلاجستجوي آن در دل خاک : خوشبختي به ناگهان به شما روي خواهد کرد

درباره تعبیر خواب طلا اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طلاپرداختن چيزي با طلا : با دوستانتان بگو مگو خواهيد داشت
آن را آب کردن : آسايش مادي

درباره تعبیر خواب طلا اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبير خواب طلا پيدا كردن ‫, تعبير خواب طلا ‫, تعبير خواب طلا خریدن , طلا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب طلا اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب طلا مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي سکه طلا به خواب ببيند که به او مي دهند به رياست مي رسد و تعبیر خواب طلاچنانچه ببيند گم کرده از بيماري شفا مي يابد. ابن سيرين مي گويد اگر کسي ديد که زر مي گدازدتعبیر خواب طلا بر زبان مردم مي افتد اگر ببيند که طلا به خانه مي برد مال مي يابد و ثروتمند مي شود.

تعبیر خواب طلا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.