تعبیر خواب گل رز

درباره تعبیر خواب گل بدانید

اگر باغی پر از گل های رز رنگارنگ ببینید به محیطی وارد می شوید که مردمی خوب دارد و شما از دیدار و مصاحبتشان متنفع می گردید. اگر ببینید که یک بوته رز در خانه تعبیر خواب گلخود کاشته اید که قبلا نبوده زنی در مسیر زندگی شما قرار می گیرد.

درباره تعبیر خواب گل بدانید

‫تعبیر خواب گل رز , ‫تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل سفید , گل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گل بدانید

تعبیر خواب گلاگر همسر ندارید ازدواج می کنید و اگر همسر دارید و با او قهر هستید آشتی می کنید و اگر با زن دیگری نیز اختلاف دارید رفع کدورت می شود. اگر این خواب را زنی ببیند صاحب دختری می شود تعبیر خواب گلکه در زیبایی و حسن خلق و طراوت و صباحت انگشت نما می شود.

درباره تعبیر خواب گل بدانید

‫تعبیر خواب گل رز , ‫تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل سفید , گل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گل بدانید

تعبیر خواب گلبطور کلی گل در خواب نشانگر شادابی ، زیبایی و لطافت است . معنای دیگر گل در خواب : عشق و زناشویی
گل رز ( سفید و سرخ ) : نشانگر زیبایی زنانه است .تعبیر خواب گل تمام خوابگزاران باستانی و معاصر برای رز جز زن تعبیری نیافته اند .
غنچه رز : نشانگر دوشیزه باکره است

درباره تعبیر خواب گل بدانید

‫تعبیر خواب گل رز , ‫تعبیر خواب گل , تعبیر خواب گل سفید , گل در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گل بدانید

تعبیر خواب گل رز در خواب، دلیل بر زنی نیکوکار و کریمه کند. اگر بیند رزی داشت و درختهای سبز و پاکیزه در او است درهنگام وی، دلیل کند که زنی نیکوکار بخواهد و از او خیر و منفعت بیند. اگر بیند که برگ درختهای رز نبود، تاویل به خلاف این است. تعبیر خواب گلاگر بیند که برگ درختها زرد گشت بود، دلیل است که بیمار گردد. اگر بیند که رز ملک او نبود، تاویلش از خیر و شر به خداوند رز بود.

تعبیر خواب گل

 

 

 

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.