تعبیر خواب ادويه

تعبیر خواب ادويه | تعبیرخواب ادويه | tabire khab

تعبير خواب ادويه جات,تعبیر خواب ادویه,تعبیر خواب ادویه و زردچوبه,تعبیر خواب خریدن ادویه,تعبیر خواب دیدن ادویه,تعبیر خواب خرید ادویه,تعبیر خواب خوردن ادویه

تعبير خواب ادويه جات , تعبیر خواب ادویه , تعبیر خواب ادویه و زردچوبه

خواب ادويه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ادويه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ادويه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب ادويه را مطالعه نمایید و متوجه شوید ادويه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ادويه از دید ليلا برايت

تعبیر خواب خوردن ادویه ، موفقیت در کارها است

تعبیر خواب ادويه از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دختری که همراه غذایش ادویه بخورد ، جلب ظواهر فریبنده شدن است

تعبیر خواب دیدن ادویه در خواب ، کم شدن شهرت است

تعبیر خواب ادويه | ادويه در خواب دیدن | تعبیر خواب

11 comments

 1. اگر دخترى در خواب ديد كه همراه با غذاى خود ادويه مى‏خورد، به معناى آن است كه جلب ظواهر فريبنده خواهد شد

 2. ديدن ادويه در خواب، به معناى آن است كه در راه رسيدن به لذت‏هاى مادى، از شهرت شما كم مى‏شود.

 3. اگر در خواب ديديد كه ادويه مى‏خوريد، نشانه‏ى آن است كه در كارها موفق مى‏شويد.

 4. آنلی بیتون می گوید:
  اگر دخترى در خواب دید که همراه با غذاى خود ادویه مى خورد، به معناى آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد.
  دیدن ادویه در خواب، به معناى آن است که در راه رسیدن به لذتهاى مادى، از شهرت شما کم مى شود.

 5. اگر بيند در خواب عطاري مي كرد، دليل كه مردم شكوه آن گويند، اگر بيند كه با عطار دوست و آشنا شد، دليل است كه مردم در سخاوت نام او برند.

 6. در گدشته عطار کسي بود که دارو مي فروخت و اين اشخاص غالبا خودشان هم طبابت مي کردند و بيمار مي پذيرفتند. اين دسته از مردم را حشاش نيز مي گفتند. فرق حشاش با عطار در اين بود که اولي خودش گياهان داروئي را در کوه و دشت مي يافت و جمع مي کرد و دومي گياهان جمع آوري شده را از او مي گرفت و با گرفتن عصاره آن ها و خشک کردن و در هم آميختن به دارو مبدل ميکرد و به بيماران مي داد. به هر حال کلمه عطار در زبان فارسي محاوره امروز آن معني را نمي رساند و عطار کسي است که ضمن فروختن ادويه و گياهان داروئي مواد غدائي خشک نيز مي فروشد. پس تعابير و تاويلاتي که در مورد عطار در کتب تعبير نوشته شده با عطار امروزي قابل انطباق نيست. با شناختي که امروز از عطار داريم در خواب هاي ما کسي است که مي تواند به نياز ها پاسخ بگويد. اگر در خواب ببينيم يکي از آشنايان ما عطار شده است او توانائي جواب گوئي به نيازهاي ما را خواهد داشت. و مي تواند دستگير و کمک باشد. اگر ببينيم که به يک عطاري مراجعه کرده ايم به کمک و ياري محتاج خواهيم شد و کسي هست که مي تواند به ما کمک کند. اگر ببينيم که خودمان عطار شده ايم ما اين توانائي را مي يابيم که پاسخ گوي نيازهاي ديگران باشيم.

 7. محمدبن سیرین گوید: دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیماری بود. اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد. اگر بیند جامه خویش را به زردچوبه می‌کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر جامه از دیگری بود، تأویل به صاحب جامه بود و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد.

 8. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد. در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می‌بردند و نخ‌ها و خامه‌های قالیبافی را به وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می‌آورند. در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی هم می‌کنند لذا در نوشته معبران کهن نامی از زردچوبه برده نشده. زردچوبه از نظر معبران و از زاویه علم و تعبیر خواب به علت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و رنج و بیماری است. اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان آن را زردچوبه می‌دانستید اما رنگ زرد نداشت بد نیست ولی اگر زردی آن را ببینید خوب نیست. اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم آن بد شد غمگین می‌شوید و دیگران را نیز اندوهگین می‌کنید. اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است. اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگین شد از سخنان دیگران آزرده می‌شوید. اگر با زردچوبه لباس دیگری را رنگین کردید به او اتهام می‌زنید و او را ناراحت می‌کنید.

 9. اگر زردچوبه را به زمین ریختید و نتوانستید پاک کنید و اثر آن را از بین ببرید کار بدی می‌کنید که اثرش می‌ماند و همیشه دیگران درباره آن حرف می‌زنند.

 10. محمد ابن سیرین می گوید: دیدن جوز بویا در خواب، دلیل بر صلاح دین و دانستن علم شریعت است.

 11. اگر در خواب ببیند که جوز بویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد. اگر ببیند جوز هندی بسیار داشت، در علم و حکمت یگانه شود. اگر جوز نخورد و به کسی نداد، دلیل که او را از علم منفعت نباشد و بعضی گویند که خوردن جوز بویا، دلیل بر تعلیم علم نجوم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.