تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی

تعبیر خواب تاریکی | تعبیرخواب تاریکی | tabire khab تعبیر خواب تاریکی,تعبیر خواب تاریکی شب,تعبیر خواب تاریکی آسمان,تعبیر خواب تاریکی خانه,تعبیر خواب تاریکی مطلق,تعبیر خواب تاریکی در روز,تعبیر خواب تاریکی روز,تعبیر خواب …

تعبیر خواب پرستو

تعبیر خواب پرستو

تعبیر خواب پرستو | تعبیرخواب پرستو | tabire khab تعبیر خواب پرستو,تعبیر خواب پرستو سیاه,تعبیر خواب پرستو مرده,تعبیر خواب پرستو زخمی,تعبیر خواب دیدن پرستو,تعبیر خواب پرنده پرستو,تعبیر خواب جوجه پرستو,تعبير خواب پرواز …

تعبیر خواب خوک

تعبیر خواب خوک

تعبیر خواب خوک | تعبیرخواب خوک | tabire khab تعبیر خواب خوک,تعبیر خواب خوک سیاه,تعبیر خواب خوک وحشی,تعبیر خواب خوکچه هندی,تعبیر خواب خوک صورتی,تعبیر خواب خوک مرده,تعبیر خواب خوکچه,تعبیر خواب خوک قهوه …

تعبیر خواب آهن | تعبیرخواب آهن | tabire khab

تعبیر خواب آهن,تعبیر خواب آهن ربا,تعبیر خواب آهنگری,تعبیر خواب آهن زنگ زده,تعبیر خواب آهن داغ,تعبیر خواب آهنگر,تعبير خواب آهنگري,آهن دیدن در خواب

تعبیر خواب آهن , تعبیر خواب آهن ربا , تعبیر خواب آهنگری

خواب آهن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آهن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آهن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آهن را مطالعه نمایید و متوجه شوید آهن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آهن از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب آهن پنج چیز است

سود – قوه – ولایت – توانایی – پیروزی بر دشمن

تعبیر خواب آهن از دید يوسف نبی ع

تعبیر خواب آهن و مس و روی ، دلبستگی و تعلق به سود دنیا است

تعبیر خواب دیدن آهن ، پیروزی است

تعبیر خواب آهن از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب دیدن آهن ، خدمتکار است

تعبیر خواب آهن از دید ابراهيم كرمانی

تعبیر خواب بیرون آمدن آهن از سنگ ، سختی و مشکل است

تعبیر خواب آهن از دید ليلا برايت

تعبیر خواب آهن ، مقاومت است

تعبیر خواب آهنگری کردن ، زحمت و دردسر است

تعبیر خواب آهن گداخته ، عشق آتشین است

تعبیر خواب زنجیر آهنی ، آینده مبهم است

تعبیر خواب آهن از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب آهن ، پریشانی و اندوه است

تعبیر خواب ضربه زدن به آهن ، خودخواهی است

تعبیر خواب تولید کردن آهن ، به دست آوردن ثروت از راه نادرست است

تعبیر خواب فروختن آهن ، به توفیق نرسیدن در زندگی است

تعبیر خواب آهنگ زنگ زده ، فقر و ناامیدی است

تعبیر خواب آهن ارزان ، ثروت تنها عامل پيروزي در زندگي نيست.

تعبیر خواب آهن گران ، آینده پرامید و نورانی است

تعبیر خواب آهن گداخته ، شکست بر اثر درست استفاده نکردن از انرژی است

تعبیر خواب آهن از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب تكه هاي آهن ، گرفتاري و دردسر در آينده نزديك

تعبیر خواب آهن خاكستري ، خودتان را بيشتر كنترل كنيد .

تعبیر خواب آهن سياه ، دوستان شما را فريب ميدهند .

تعبیر خواب آهن ذوب شده ، خوشبختي است

تعبیر خواب آهن گداخته ، مشاجره است

تعبیر خواب آهن مي خريد ، خبرهايي از خارج از كشور به شما مي رسد .

تعبیر خواب آهن مي فروشيد ، براحتي پول در خواهيد آورد.

تعبیر خواب آهن مي بريد ، موفقيت شما به تاخير مي افتد .

تعبیر خواب روي آهن چكش مي زنيد ، موفقيت در عشق است

تعبیر خواب يك اطوي آهني ، منفعت مالي است

تعبیر خواب آهن | آهن در خواب دیدن | تعبیر خواب

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

46 دیدگاه

 • mahsa ژانویه 2017 در 17:30

  محمد بن سيرين گويد: آهن معمول به خواب ديدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چيزي از متاع دنيا بدو رسد، به قدر آهن.

 • شیوا ژانویه 2017 در 17:31

  اگر كسي بيند كه آهن به وي دادند، دليل كه از متاع دنيا به قدر آن آهن كسي چيزي بدو بخشد

 • سمانه ژانویه 2017 در 17:31

  ابراهيم كرماني گويد: هر آهن كسي به خواب بيند كه آن به سبب صلاح دارد، از منسوب پادشاه بود.

 • پوپک ژانویه 2017 در 17:31

  اگر بيند كه آهن از سنگ بيرون مي آورد، دليل كند ه او را سختي پيش آيد.

 • ساجده ژانویه 2017 در 17:32

  جابر مغربي گويد: اگر كسي به خواب بيند كه آهنگري مي كرد و نه اهل آن كار بد، دليل كه او را با كسي خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دليل است كه برخير و منفعت

 • سپیده ژانویه 2017 در 17:32

  بعضي از معبران گفته اند: آهنگر به تاويل، پادشاه بزرگ بود و دادگر.

 • حامد ژانویه 2017 در 17:32

  محمد بن سيرين گويد: ديدن آهنگر به خواب، چون بازگردد و اگر بيند كه اهن يا مس همي گداخت، دليل كند كه اين كس مردمان غيبت كند و زشتي گويد

 • ثریا ژانویه 2017 در 17:32

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد: هر چيز كه از آهن به خواب بيند، كه از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولايت و توانائي و ظفر يافتن بر دشمن بود.

 • سروناز ژانویه 2017 در 17:33

  حمد بن سیرین گوید: آهن معمول به خواب دیدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چیزی از متاع دنیا بدو رسد، به قدر آهن. و اگر کسی بیند که آهن به وی دادند، دلیل که از متاع دنیا به قدر آن آهن کسی چیزی بدو بخشد

 • کرامت ژانویه 2017 در 17:33

  ابراهیم کرمانی گوید: هر آهن کسی به خواب بیند که آن به سبب صلاح دارد، از منسوب پادشاه بود. و اگر بیند که آهن از سنگ بیرون می آورد، دلیل کند ه او را سختی پیش آید.

 • پروانه ژانویه 2017 در 17:33

  ابر مغربی گوید: اگر کسی به خواب بیند که آهنگری می کرد و نه اهل آن کار بد، دلیل که او را با کسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دلیل است که بر خیر و منفعت و بعضی از معبران گفته اند: آهنگر به تاویل، پادشاه بزرگ بود و دادگر.

 • امیر ژانویه 2017 در 17:33

  محمد بن سیرین گوید: دیدن آهنگر به خواب ، چون بازگردد و اگر بیند که اهن یا مس همی گداخت، دلیل کند که این کس مردمان غیبت کند و زشتی گوید.

 • احمدعلی ژانویه 2017 در 17:33

  حضرت امام جعفر صادق فرماید: هر چیز که از آهن به خواب بیند، که از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

 • بهار ژانویه 2017 در 17:34

  یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد

 • آذر ژانویه 2017 در 17:34

  دیدن آهن قوت ظفر بود

 • مبین ژانویه 2017 در 17:34

  ديدن آهن در خواب، به معنى قوت، مقاومت، و گاهى مقاومت در مقابل نقشه‏هاى خودتان است.

 • ملیکا ژانویه 2017 در 17:34

  اگر ديديد كه آهنگرى مى‏كنيد، بيانگر آن است كه دچار زحمت و دردسر زيادى مى‏شويد

 • کیان ژانویه 2017 در 17:35

  ديدن آهن گداخته در خواب، به معنى عشق آتشين است.

 • برنا ژانویه 2017 در 17:35

  اگر زنجير آهنى را در خواب خود ديديد، بدانيد آينده‏ى شما بسيار مبهم و تاريك خواهد بود.

 • شاهد ژانویه 2017 در 17:35

  ديدن آهن در خواب ، علامت پريشاني و اندوه در زندگي است.

 • شیدا ژانویه 2017 در 17:35

  اگر در خواب احساس كنيد زير سنگيني وزن آهن از پا در مي آييد ، علامت آن است كه از نظر روحي سرگرميهايي به دست مي آوريد ، ولي از نظر مادي زيان خواهيد ديد.

 • اسما ژانویه 2017 در 17:35

  اگر خواب ببينيد با وسيله اي به آهن ضربه مي زنيد ، نشانة آن است كه فردي خودخواه هستيد و با اين خود خواهي به ديگران آسيب وارد مي كنيد.

 • بهانه ژانویه 2017 در 17:36

  اگر در خواب ببينيد توليدكنندة آهن هستيد ، نشانة آن است كه براي كسب ثروت به كارهايي نادرست دست مي رنيد.

 • ناشناس ژانویه 2017 در 17:36

  اگر خواب ببينيد آهن مي فروشيد ، نشانة آن است كه در زندگي توفيق چنداني نمي يابيد و دوستانتان افرادي قابل معاشرت نخواهند بود.

 • مهدیه ژانویه 2017 در 17:36

  ديدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و نااميدي است.

 • کریم ژانویه 2017 در 17:36

  اگر در خواب ببينيد قيمت آهن لرزان مي شود ، علامت آن است كه در مي يابيد ثروت تنها عامل پيروزي در زندگي نيست.

 • مهشید ژانویه 2017 در 17:36

  اگر در خواب ببينيد قيمت آهن گران مي شود ، علامت آن است كه در تاريكي آينده روزني پراميد و نوراني خواهيد ديد.

 • فرشته ژانویه 2017 در 17:37

  ديدن آهن گداخته در خواب ، علامت آن است كه اگر به درستي از انرژي خود استفاده نكنيد ، شكست خواهيد خورد.

 • فاطمه ژانویه 2017 در 17:37

  درکتاب سرزمين روياها آمده است :
  خواب تكه هاي آهن : گرفتاري و دردسر در آينده نزديك
  آهن خاكستري : خودتان را بيشتر كنترل كنيد .
  آهن سياه : دوستان شما را فريب ميدهند .
  آهن ذوب شده : خوشبختي
  آهن گداخته : مشاجره
  آهن مي خريد : خبرهايي از خارج از كشور به شما مي رسد .
  آهن مي فروشيد : براحتي پول در خواهيد آورد.
  آهن مي بريد : موفقيت شما به تاخير مي افتد .
  روي آهن چكش مي زنيد : موفقيت در عشق
  يك اطوي آهني : منفعت مالي

 • معصومه ژانویه 2017 در 17:37

  محمد بن سيرين گويد:

  آهن معمول به خواب ديدن، خادم بود و اگر نه معمول بود چيزي از متاع دنيا بدو رسد، به قدر آهن. و اگر كسي بيند كه آهن به وي دادند، دليل كه از متاع دنيا به قدر آن آهن كسي چيزي بدو بخشد

 • mahsa ژانویه 2017 در 17:37

  آنلي بيتون می‏گويد:

  ۱ـ ديدن آهن در خواب ، علامت پريشاني و اندوه در زندگي است.

  ۲ـ اگر در خواب احساس كنيد زير سنگيني وزن آهن از پا در مي آييد ، علامت آن است كه از نظر روحي سرگرميهايي به دست مي آوريد ، ولي از نظر مادي زيان خواهيد ديد.

  ۳ـ اگر خواب ببينيد با وسيله اي به آهن ضربه مي زنيد ، نشانة آن است كه فردي خودخواه هستيد و با اين خود خواهي به ديگران آسيب وارد مي كنيد.

  ۴ـ اگر در خواب ببينيد توليدكنندة آهن هستيد ، نشانة آن است كه براي كسب ثروت به كارهايي نادرست دست مي رنيد.

  ۵ـ اگر خواب ببينيد آهن مي فروشيد ، نشانة آن است كه در زندگي توفيق چنداني نمي يابيد و دوستانتان افرادي قابل معاشرت نخواهند بود.

  ۶ـ ديدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و نااميدي است.

  ۷ـ اگر در خواب ببينيد قيمت آهن لرزان مي شود ، علامت آن است كه در مي يابيد ثروت تنها عامل پيروزي در زندگي نيست.

  ۸ـ اگر در خواب ببينيد قيمت آهن گران مي شود ، علامت آن است كه در تاريكي آينده روزني پراميد و نوراني خواهيد ديد.

  ۹ ـ ديدن آهن گداخته در خواب ، علامت آن است كه اگر به درستي از انرژي خود استفاده نكنيد ، شكست خواهيد خورد.

 • میترا ژانویه 2017 در 17:38

  ليلا برايت می‏گويد:

  ديدن آهن در خواب، به معنى قوت، مقاومت، و گاهى مقاومت در مقابل نقشه‏هاى خودتان است. اگر ديديد كه آهنگرى مى‏كنيد، بيانگر آن است كه دچار زحمت و دردسر زيادى مى‏شويد. ديدن آهن گداخته در خواب، به معنى عشق آتشين است. اگر زنجير آهنى را در خواب خود ديديد، بدانيد آينده‏ى شما بسيار مبهم و تاريك خواهد بود.

 • بینام ژانویه 2017 در 17:38

  حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  هر چيز كه از آهن به خواب بيند، كه از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولايت و توانائي و ظفر يافتن بر دشمن بود.

 • بیتا ژانویه 2017 در 17:38

  ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب آهنی که “ساخته شده” باشد [آهنی که آن را به صورت ابزار و وسیله و چیزی درآورده باشند]، خدمتکار می‌باشد، ولی اگر “ساخته شده” نباشد تعبیرش این است که به اندازه آهنی که دیده‌ای مال و اموال مادی بدست می‌آوری.

 • مهدیس ژانویه 2017 در 17:38

  اگر در خواب ببینی به تو آهن داده‌اند، تعبیرش این است که به اندازه آهنی که به تو داده‌اند مال و اموال مادی به تو می‌بخشند.

 • رهام ژانویه 2017 در 17:40

  آهن به دلیل سختی و کاربردی که در صنایع دارد، اگر کسی در خواب دید که آهنی را در ساختمان به کار می برد، استحکام و قدرتی در کار خود پدید می آورد و اگر آهنی از کسی دریافت کرد، سودی پاکیزه و حلال به دست می آورد.

 • نهال ژانویه 2017 در 17:40

  اگر آهنی به کسی داد، از او به کسی نفعی می رسد.

 • اسما ژانویه 2017 در 17:40

  امام صادق (ع) می فرماید: دیدن اشیاء آهنی در خواب منفعت و قوت و ولایت و توانایی و پیروزی بر دشمن است.

 • مائده ژانویه 2017 در 17:40

  ابراهیم کرمانی می گوید: اگر کسی در خواب دید آهن برای اسلحه دارد، به حاکم مربوط است

 • لیلا ژانویه 2017 در 17:41

  اگر کسی ببیند که آهن از سنگ بیرون می آورد، برایش سختی پیش می آید

 • کیوان ژانویه 2017 در 17:41

  یوسف نبی علیه السلام می گوید: دیدن آهن تعلق به منفعت دنیا دارد. دیدن آهن قوت و ظفر است.

 • آرزو ژانویه 2017 در 17:41

  تعابیر مختلفی برای دیدن آهن در خواب آورده شده است از نشانه پریشانی تا قوت و مقاومت

 • سونیا ژانویه 2017 در 17:42

  کیفیت خواب و موقعیت خواب بیننده از اهمیت خاصی برای تعبیر خواب برخوردار است.

 • نجوا ژانویه 2017 در 17:42

  برایت گوید: دیدن آهن گداخته در خواب، به معنی عشق آتشین است. اگر زنجیر آهنی را در خواب خود دیدید، بدانید آینده‌ی شما بسیار مبهم و تاریک خواهد بود.

 • کیان ژانویه 2017 در 17:42

  ديدن آهنگر به خواب، چون بازگردد و اگر بيند كه اهن يا مس همي گداخت، دليل كند كه اين كس مردمان غيبت كند و زشتي گويد.

 • علی مارس 2018 در 09:25

  اگه یه پارچه پر از اهن زنگ زده باشد چه تعبیری دارد

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.