تعبیر خواب خرگوش سفید

درباره تعبیر خواب خرگوش بدانید تعبیر خواب خرگوشدیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب های ما نشانه اعمال گمراهانه یی است تعبیر …

تعبیر خواب ظروف مسی

درباره تعبیر خواب ظرف چقدر می دانید  تعبیر خواب ظرفتعبیر کلی ظروف، شخصی خدمتکار می‌باشد. اگر در خواب ببینی ظرفی به دست آورده‌ای، تعبیر خواب ظرف تعبیرش این است که خدمتکاری به دست …

مضرات کندر

خواص کندر را بیشتر بشناسید کندر در حقیقت صمغ گیاهی به همین نام است که مزه‌ای گس و تلخ دارد.کندر این صمغ از زمان‌های بسیار قدیم توسط درمانگران طب سنتی برای درمان …

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب صورت خود را واژگون بیندتعبیر خواب صورت دلیل که همه مردم روی از او بگردانند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب صورت دیدن صورت گردیدن، دلیل بر کسی است که از حق تعالی روی بازگرداند و دورغ گوید

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب صورت اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشد.تعبیر خواب صورت اگر دید که به صورت خود بازگشت، دلیل است که به حق تعالی بازگردد.

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب صورتصورت

رنگ پریده : تعبیر خواب صورتبیماری

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

ظریف تعبیر خواب صورت: آرزوهایتان بر آورده خواهد شد

زشت : تعبیر خواب صورتغم و غصه

پودر زده شده :تعبیر خواب صورت برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

1ـ دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است کهتعبیر خواب صورت با محافظه کاری در پی کسب لذت هستید .

2ـ دیدن صورتی زشت و اخم آلود در خواب ،تعبیر خواب صورت نشانة معاملات زیانبار و نامطلوب است .

تعبیر خواب صورت

آخرین بروز رسانی در : جمعه 28 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.