تعبیر خواب صورت پر مو

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب صورت خود را واژگون بیندتعبیر خواب صورت دلیل که همه مردم روی از او بگردانند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:تعبیر خواب صورت دیدن صورت گردیدن، دلیل بر کسی است که از حق تعالی روی بازگرداند و دورغ گوید

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب صورت اگر بیند که صورت او به صورتِ دیگر مبدل شد، دلیل چنان بود که دیده باشد.تعبیر خواب صورت اگر دید که به صورت خود بازگشت، دلیل است که به حق تعالی بازگردد.

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر خواب صورتصورت

رنگ پریده : تعبیر خواب صورتبیماری

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

ظریف تعبیر خواب صورت: آرزوهایتان بر آورده خواهد شد

زشت : تعبیر خواب صورتغم و غصه

پودر زده شده :تعبیر خواب صورت برای خانمها نشانه از خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب صورت , تعبیرخواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن , jufdv o,hf w,vj

درباره تعبیر خواب صورت از معبران بزرگ بخوانید

1ـ دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است کهتعبیر خواب صورت با محافظه کاری در پی کسب لذت هستید .

2ـ دیدن صورتی زشت و اخم آلود در خواب ،تعبیر خواب صورت نشانة معاملات زیانبار و نامطلوب است .

تعبیر خواب صورت

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.