تعبیر خواب آب بینی بچه

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

محمد بین سیرین گوید: تعبیر خواب آب بینی اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود تعبیر خواب آب بینی. اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد تعبیر خواب آب بینیو اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

تعبیر خواب آب بینی , تعبیر خواب آب بینی خونی , تعبیر خواب اب دماغ , تعبیر خواب آب بینی بچه

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

تعبیر خواب آب بینیاگر بيمار بود، شفا يابد حضرت دانيال گويد: آب بيني، دليل بر فرزند كند. اگر بيند آب از بيني او همي آمد، تعبیر خواب آب بینی دليل كند كه وي را فرزند آيد و اگر بيند كه از بيني او خل بيرون آمد همين دليل كند.ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه تعبیر خواب آب بینی از بيني او آب همي فرود آيد، دليل كند كه وامش داده شود و از رنج و سختي و غم بدهد اگر بيمار بود، شفا يابد

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

تعبیر خواب آب بینی , تعبیر خواب آب بینی خونی , تعبیر خواب اب دماغ , تعبیر خواب آب بینی بچه

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

محمد بن سیرین گوید:
تعبیر خواب آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید. اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید. اگر تعبیر خواب آب بینیبیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن گردد، ولیکن فرزند را بیفکند تعبیر خواب آب بینی و اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید. تعبیر خواب آب بینی اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند، و اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

تعبیر خواب آب بینی , تعبیر خواب آب بینی خونی , تعبیر خواب اب دماغ , تعبیر خواب آب بینی بچه

در مورد تعبیر خواب آب بینی چقدر می دانید

تعبیر خواب آب بینی  اگر بيند كه آب بيني در سراي همسايه افكند، دليل كند كه با زن همسايه خيانت كند، تعبیر خواب آب بینی و اگر بيند كه آب بيني خود را در بستر مردي افكند، همين دليل كند.محمد بين سيرين گويد: اگر بيند كه آب بيني خود را همي خورد، دليل كند تعبیر خواب آب بینی كه او را فرزند شود. اگر بيند كه آب بيني او سياه و تيره بود، دليل كند كه فرزند او را اندوه و مصيبت تعبیر خواب آب بینی رسد و اگر بيند كه آب بيني او زرد بود، دليل كند كه فرزندش بيمار گردد.

تعبیر خواب آب بینی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.