تعبیر خواب زندان بان

درباره تعبیر خواب زندان از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب زنداناگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و  تعبیر خواب زنداناگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز. اگر خود را درون  تعبیر خواب زندانزندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنین زندانی را به گور تعبیر کرده اند

درباره تعبیر خواب زندان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب زندان , تعبیرخواب فرار از زندان , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

درباره تعبیر خواب زندان از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب زنداناگر در خواب ديديد که شما را تحت الحفظ به زندان مي برند از اندوه رهائي مي يابيد و از آن مهمتر وقتي است  تعبیر خواب زندانکه در خواب ببينيد در زنداني را بگشايند و شما را خلاص کنند يا با دست به بيرون اشاره نمايند. اگر در خواب زنداني را ببينيد  تعبیر خواب زندانو زندان بانش را بشناسيد خوب است و ديدن چنين زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است.

درباره تعبیر خواب زندان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب زندان , تعبیرخواب فرار از زندان , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

درباره تعبیر خواب زندان از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب زندان اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند. اگر بیند در زندان بر پای داشت،  تعبیر خواب زنداندلیل که در عملی که باشد، دیر بماند.

درباره تعبیر خواب زندان از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب زندان , تعبیرخواب فرار از زندان , زندان در خواب دیدن , jufdvo,hf cknhk

درباره تعبیر خواب زندان از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب زندان اگر در خواب زندانی را ببینید و زندان بانش را بشناسید خوب است و دیدن چنین زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است.  تعبیر خواب زنداناگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار باشید دیون خود را می پردازید

تعبیر خواب زندان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.