تعبیر خواب کفش بزرگتر از پا

درباره تعبیر خواب کفش از  معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب کفشدیدن کفش درخواب، دلیل زن بود. اگر بیند کفش نو و کفش جدید در پای کرد،  تعبیر خواب کفشدلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود. اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود.  تعبیر خواب کفشاگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن  تعبیر خواب کفشمعاشر بود. اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

درباره تعبیر خواب کفش از  معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کفش گشاد , تعبیر خواب کفش نو , کفش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کفش از  معبران بزرگ بخوانید

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.
اول:  تعبیر خواب کفشزن — دوم: خادم. — سوم: کنیزک. — چهارم: قوت. —  پنجم: معیشت.  —  تعبیر خواب کفشششم: مال.  —هفتم: سفر. و دیدن کفش  تعبیر خواب کفشدرخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

درباره تعبیر خواب کفش از  معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کفش گشاد , تعبیر خواب کفش نو , کفش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کفش از  معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب کفشدیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید  تعبیر خواب کفش یا صورتی یا  مشکی و سیاه یا قهوه ای باشد ندارد بلکه بیشتر  تعبیر خواب کفشبه حالت آن که در چه زمانی و چگونه باشد دارد

درباره تعبیر خواب کفش از  معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب کفش , تعبیر خواب کفش گشاد , تعبیر خواب کفش نو , کفش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کفش از  معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
 تعبیر خواب کفش کفش در خواب ما زن است و همسر. براي زنان ديدن کفش در خواب زندگي زناشوئي است  تعبیر خواب کفشکه شوهر اصل کلي آن است. اگر زن داريد و در خواب کفش ببينيد خواب شما به همسرتان بر مي گردد و نوئي و کهنگي و رنج و راحت آن اشاره اي است  تعبیر خواب کفش به روابط بيننده خواب و همسرش. ولي اگر بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و  تعبیر خواب کفشدر خواب ببينيد کفشي جديد و نو پوشيده ازدواج مي کند.

تعبیر خواب کفش

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.